Ewa Deptuchowa
Pracownia Języka Staropolskiego
313

dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN

Publikacje

I. Publikacje słownikarskie

 • [Współudział w redakcji artykułów słownikowych] Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. VI–XI, Wrocław, Kraków 1971–2002.
 • Mały słownik zaginionej polszczyzny, redaktor naukowy: Felicja Wysocka; opracowali: E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2003, s. 397.[rec.: B. Nowowiejski, Białostockie Archiwum Językowe nr 4, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Białystok 2004]
 • [Współudział w opracowaniu i redakcja naukowa] Słownik staropolski. Suplement cz.I (verba absentia), Kraków, 2014.

II. Publikacje książkowe

 • Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich. Prace Instytutu Języka Polskiego nr 59, Wrocław… 1985, s. 152.
 • Opis źródeł Słownika staropolskiego, pod redakcją W. Twardzika, we współpracy z E. Deptuchową i L. Szelachowską-Winiarzową, opracowali: E. Belcarzowa, E. Deptuchowa, M. Frodyma, K. Kalicka, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wójcikowa, Instytut Języka polskiego PAN, Kraków 2005, s. 216.
 • Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis–Iosue), Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2008, s. 155.

III. Publikacje translatorsko-redakcyjne

 • Peregryn z Opola, Kazania de tempore i de sanctis, red. naukowy ks. J. Wolny, przekład J. Mrukówna, weryfikacja przekładu i opracowanie filologiczne łacińskich kazań średniowiecznych E. Deptuchowa, L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wanicowa, Kraków-Opole 2001, s. 630.
 • [recenzja wydawnicza] Marta Vojteková, Latinsko-Slovensko-polský slovník anatomických termínov I, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2015.

IV. Artykuły, recenzje i sprawozdania

 • Tłumaczenie artykułu prof. Bohuslava Havránka, 50. Rocznik Języka Polskiego, „Język Polski” LI (1971), s. 241–244.
 • Polski pustelnik na tle słowiańskim, „Język Polski” LII (1972), s. 207–211.
 • [Sprawozdanie:] IV posiedzenie Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w Moskwie, „Język Polski” LV (1975), s. 387–389.
 • Sprawozdanie z obrad XLIV Zjazdu PTJ, „Język Polski” LXVII (1987), s. 126-131 (we współautorstwie z Z. Wanicową).
 • Sprawozdanie z Kolokwium mediewistycznego dedykowanego prof. S. Urbańczykowi, Poznań 24-25 marca 1993 r., „Język Polski” LXXIII (1993), s. 142–149 (we współautorstwie z L. Szelachowską-Winiarzową i Z. Wanicową).
 • [Rec.:] K. Wyssenhoff-Brożkowa, Wpływ polszczyzny na łacinę średniowieczną w Polsce, Prace Instytutu Języka Polskiego nr 73, Kraków 1991, s. 100, „Język Polski” LXXIII (1993), s. 208–211.
 • [Rec.:] Studia Polonistyczne, t. XIII (1985), Poznań 1986, s. 212; t. XIV/XV (1986/1987), Poznań 1987, s. 410; t. XVI/XVII (1988/1989), Poznań 1991, s. 483; t. XVIII/XIX (1990/1991), Poznań 1992, s. 336, „Język Polski” LXXIII (1993), s. 369–376.
 • [Sprawozdanie:] Ogólnopolska konferencja pt. Rozwój systemu słowotwórczego. Katowice 24-25 maja 1994 r., „Język Polski” LXXIV (1994), s. 383–385.
 • [Rec.:] Slavica Pragensia, t. XXXIV. Sborník k pocte stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka, Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1-3, 1990, Univerzita Karlova – Praha, s. 446, „Język Polski” LXXIV (1994), s. 371–375.
 • Funkcje i znaczenia przedrostka za- w staropolskich czasownikach odczasownikowych, Studia historycznojęzykowe III, pod red. K. Rymuta i W. R. Rzepki, Prace Instytutu Języka Polskiego nr 111, Kraków 2000, s. 145–153 (we współautorstwie z Z. Wanicową).
 • [Rec.:] Viribus Unitis, Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin, „Polonica” t. XX (2000), s. 333–337.
 • Problemy typu przyć//przyjć, przymować//przyjmować, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod redakcją Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2001, s. 59–70.
 • Uwagi polemiczne, Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod redakcją Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2001, s. 161–163 (we współautorstwie z L. Szelachowską-Winiarzową).
 • [Rec.:] Irena Kwilecka, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Studia i Materiały 66, Poznań 2003, „Język Polski” LXXXV (2005), s. 385–391.
 • Czy staropolskie zaję to aoryst?, [w:] Aemonitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski i R. Mazurkiewicz, Kraków 2007, s. 78–80.
 • Leksemy z przedrostkowym z- w Słowniku staropolskim, Biuletyn PTJ LXV, 2009, s. 201–214.
 • Publikacje Profesora Stanisława Urbańczyka w zakresie językoznawstwa polonistycznego, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro, pod red. B. Czopek-Kopciuch i P. Żmigrodzkiego. Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2010, s. 15–23.
 • [Rec.:] Zofia Wanicowa, Ignota, dubia et reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę. Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2009, „Język Polski” XC (2010), s. 389-390.
 • Tajemnice staropolskich glos, „LingVaria” V (2010), nr 2 (10), s. 105-111 (we współautorstwie z Z. Wanicową).
 • Informacja o badaniach zespołowych prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego PAN w Krakowie, „LingVaria” V (2010), nr 2 (10), s. 237-240.
 • „Słownik staropolski”, red. S. Urbańczyk, Kraków 1953-2002, „Poradnik Językowy” 6/2012, s. 100-109.
 • O suplemencie do Słownika staropolskiego,[w:] Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, pod red. J. Migdał i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, t. I Poznań 2013, s. 407-415.
 • [Rec.] A. Słoboda, Liczebnik w grupie nominalnej średniowiecznej polszczyzny. Semantyka i składnia., Poznań 2012, s. 254, „Język Polski” XCIII (2013), s. 119-122.
 • Skarbnica leksyki staropolskiej „Język Polski” XCIV (2014), s. 250-264 (we współautorstwie z M. Frodyma, L. Szelachowską-Winiarzową, Z. Wanicową, F. Wysocką).
 • Wacław Twardzik (1937-2014), nekrolog, „Język Polski” XCIV (2014), s. 364-368.
 • O suplemencie do „Słownika staropolskiego” w przededniu jego wydania, w: W kręgu dawnej polszczyzny, t. II, pod red. M. Mączyńskiego, E. Horyń, E. Zmudy, Kraków 2016, s. 151-161.
 • Profesor Marian Kucala – historyk języka, leksykograf i dydaktyk, „LingVaria” XI (2016), s.217-225.
 • Czy potrzebna jest errata do „Słownika staropolskiego”, [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, pod red. nauk. J. Klimek-Grądzkiej, M. Nowak, Lublin 2016, s. 219-227.
 • Jeszcze o aoryście w staropolszczyźnie, w: Studia Linguistica 12 (2017), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, s. 61–66.
 • Warsztat współczesnego leksykografa historycznego, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, pod red. Magdaleny Pastuch i Mirosławy Siuciak przy współpracy K. Wąsińskiej i W. Wilczek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 219–228.
 • Marian Kucała – wybitny badacz historii i dialektów polszczyzny, w: My z Nich 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku, redakcja naukowa Z. Greń, K. Kleszczowa i Z. Zaron, Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, Warszawa 2018, s. 59–73.
 • Refleksja nad spuścizną naukową Stanisława Urbańczyka, w: My z Nich 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku, redakcja naukowa Z. Greń, K. Kleszczowa i Z. Zaron, Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, Warszawa 2018, s. 181–193.
 • Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną , „Język Polski” (2018) XCVIII, zesz. 3, s. 84–96 (we współautorstwie z M. Frodymą).
 • O potrzebie nowego opracowania fleksji staropolskiej, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, t. VII, 2020, s. 9 -21.
 • O projekcie Korpusu polszczyzny do 1500 roku, „Poradnik Językowy” 2020, z. 8, s. 7-16 (we współautorstwie z K. Jasińską, M. Klapper, D. Kołodziej).
 • Halina Safarewiczowa – językoznawca, leksykograf, wykładowca, w: My z Nich 2, Spuścizna językoznawców drugiej połowy XX wieku, redakcja naukowa Z. Greń, K. Kleszczowa i Z. Zaron, Wydział Polonistyki UW, Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej, Warszawa 2018, s.

V. Referaty

 • Funkcje i znaczenia przedrostka za- w staropolskich czasownikach odczasownikowych (we współautorstwie z Z. Wanicową). Konferencja zatytułowana „Rozwój polskiego systemu językowego”, Mogilany, 29 i 30 września 1997.
 • Problemy typu przyć//przyjć, przymować//przyjmować. Konferencja zatytułowana „Historyczne aspekty badań polszczyzny”, Poznań, 15–17 grudnia 1999.
 • Z historii Słownika staropolskiego. Posiedzenie Komisji Językoznawstwa. Warsztaty leksykograficzne, Kraków, 29 czerwca 2000.
 • Publikacje Profesora Stanisława Urbańczyka w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Konferencja zatytułowana „Język polski–wczoraj, dziś, jutro. W 100. rocznicę urodzin Prof. Stanisława Urbańczyka”, Kraków 24–25 IV 2009.
 • Skarbnica leksyki staropolskiej – ukończony grant Pracowni Języka staropolskiego (wraz z L. Szelachowską- Winiarzową, Z. Wanicową, M. Frodymą i F. Wysocką), TMJP, Krakow, 19 III 2013.
 • O suplemencie do Słownika staropolskiego w przededniu wydania, Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa „W kręgu dawnej polszczyzny”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 4-5 XII 2014.
 • Wspomnienie o śp. prof. Marianie Kucale, Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kielce 28-29 IX 2015.
 • Dlaczego potrzebna jest errata do „Słownika staropolskiego?”, Konferencja naukowa pt. Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała… KUL, Lublin 20-21 X 2015
 • Prof. Marian Kucała – historyk języka, leksykograf, dydaktyk, zebranie Komisji Językoznawczej, Krakow 28 X 2015.
 • Warsztat współczesnego leksykografa historycznego, Kongres Historyków Języka, Katowice, 13-15 IV 2016.
 • Prof. Maria Karpluk – historyk języka, Komisja Językoznawstwa PAN w Krakowie, 29 III 2017 r.
 • Wpływ rozariuszy na wzbogacenie leksyki staropolskiej (w współautorstwie z M. Frodymą), Zjazd PTJ w Łodzi, 19-20 IX 2017.
 • Refleksja na spuścizną Profesora Stanisława Urbańczyka, konferencja „My z Nich”, Uniwersytet Warszawski, 1 XII 2017.
 • Z badań nad średniowiecznymi słownikami glosowanymi w Polsce, 19.06.2019, Komisja Językoznawstwa PAN, Kraków.
 • Nowości w badaniach nad staropolszczyzna, Konferencja naukowa w 110. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka, 18 X 2019, Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
 • O potrzebie nowego opracowania fleksji staropolskiej, Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa „W kręgu dawnej polszczyzny”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 5-6 XII 2019.

VI. Publikacje na nośniku elektronicznym

 • Transkrypcja pierwszej połowy Biblii królowej Zofii (Genesis – Iosue), [w:] Korpus tekstów staropolskich do 1500 r., oprac. zespół pod kier. W. Twardzika, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2003, zamieszczony na stronie internetowej IJP PAN: www.ijp.pan.pl/polski/polski/00/01/teksty.php.
 • Transliteracja i transkrypcja wraz z aparatem krytycznym pierwszej połowy Biblii królowej Zofii (Genesis – Iosue), [w:] Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, oprac. zespół pod kier. W. Twardzika, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2006 (publikacja multimedialna – płyta DVD.
 • (oprac. we współautorstwie z Agatą Liberek) Słownik staropolski, red. Stanisław Urbańczyk, Kraków 1953-2002, [w:] Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny, red. Mirosław Bańko, Magdalena Majdak, Maciej Czeszewski (Warszawa 2011).
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG