dr Emil Popławski

Stanowisko i funkcja

 • członek Pracowni Dialektologii Polskiej
 • sekretarz naukowy Językoznawczych Studiów Doktoranckich

Obszary badań naukowych

dialektologia polska, frazeologia i paremiologia w gwarach (szczególnie religijna), leksykologia i leksykografia
(ze szczególnym uwzględnieniem dialektalnej)

Publikacje

Monografia

                     Rec.: S. Koziara, "Język Polski", R. XCV, 2015, s. 477–479.

Współautorstwo słowników

  • Słownik gwar polskich, t. VII (DUŻO–FUKACZKA), t. VIII (FUKAĆ (SIĘ)–GOŚCINKA), t. IX (GOŚCINNA–HEPNĄĆ (SIĘ)), red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, z. 29, red. B. Grabka, R. Kucharzyk, J. Okoniowa, J. Reichan, od z. 30, red. B. Grabka, R. Kucharzyk, Kraków 2005–.
  •  Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2009; wyd. II, 2010.
  •  Słownik gwar małopolskich, t. I (A–Ó), red. J. Wronicz, Kraków 2016, t. II (P–Ż), red. J. Wronicz, Kraków 2017; wyd. II, t. I i II, 2018.

Udział w pracach redakcyjnych

  • Danuta Bieńkowska, Marek Cybulski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi (konteksty historyczne, społeczne, kulturowe), Łódź 2007.
  • z Wacławem Twardzikiem, Słownictwo gwarowe, [w:] Janina Twaróg, Dzieje Jaszczwi, Krosno 2009, s. 148–157.
  • Juliusz Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, oprac. i uzup. z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kier. J. Okoniowej, Zakopane–Kraków 2009.

Artykuły

  • Do mojej przyjaciółki – interpretacja ineditum. Obnażenie kreacji petrarkistowskiej, [w:] Adamowe. Konfrontacje Mickiewiczowskie, red. D. Zawadzka, Białystok 2000, s. 55–62.
  • Z historii słowa talent w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LII: Diachronia w badaniach nad językiem i w dydaktyce szkoły wyższej, cz. 2, Łódź 2007, s. 187–194.
  • Z dziedzictwa biblijnego w gwarach polskich – gniazda Abraham (Abram) i Oko (Oczko), [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kraków, 25–26 września 2008 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2009, s. 141–159.
  • Polska gwarowa frazeologia somatyczna pochodzenia biblijnego (jednostki z komponentami: ręka; lewica, prawica; noga (nóżka); palec, [w:] Język polski – wczoraj, dziś jutro…, red. B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 393–404.
  • Antychryst w polskiej leksyce i frazematyce dialektalnej, „LingVaria”, nr 2 (12), 2011, s. 127–139.
  • Oskar Kolberg jako paremiograf (w 200. rocznicę urodzin), [w:] Ja daję właśnie materiał... O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. E. Antyborzec, Poznań 2015, s. 125–136.
  • Święty Mikołaj w polskiej gwarowej przestrzeni paremiologicznej. Glosa do kulturowego wizerunku biskupa Miry, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. M. Rak, K. Sikora, Kraków 2016, s. 183–194.
  • Rok rolniczo-gospodarski w świetle przysłów w gwarach polskich (od św. Macieja - 24 lutego, do św. Pawła - 29 czerwca), [w:] Język w regionie, region w języku 2, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2017, s. 289–303.
  • Terminy związane z umowami ze służbą w gospodarstwie wiejskim utrwalone w przysłowiach polskich, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz, Kraków 2018, s. 299–307.

Recenzje, sprawozdania, tezy

  • rec.: Dawna i współczesna polszczyzna na kresach, red. J. Rieger, Warszawa 2004, „Język Polski”, R. LXXXVI, 2006, s. 227–230.
  • rec.: J. Godyń, Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Warszawa–Kraków 2006, „Język Polski”, R. LXXXVII, 2007, s. 381–384.
  • sprawozd.: Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Karasia (w 30. rocznicę śmierci), „Język Polski”, R. LXXXIX, 2009, s. 62.
  • Oskar Kolberg jako paremiograf, [w:] Konferencja międzynarodowa Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, oprac. A. W. Brzezińska, F. Wróblewski, Poznań 2014, s. 44.
  • Założenia planowanego Słownika gwar małopolskich [Проблемы создания Словаря малопольских диалектов], [w:] Славянская диалектная лексикография. Материалы конференции, ред. С. А. Мызников, О. Н. Крылова, И. В. Бакланова, Санкт-Петербург 2014, s. 138–139.
  • sprawozd.: z Anną Kostecką-Sadową, Konferencja naukowa Status gwary w języku i kulturze, Kraków, 14–15 września 2015 r., „Język Polski”, R. XCVI, z. 1, 2016, s. 135–140.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od stycznia 2005 r.)
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od marca 2015 r.)
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od kwietnia 2015 r.)
 • Sekcja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN - sekretarz (od 2016 r.)
  •