353

dr Elena Palinciuc-Dudek

Funkcje

adiunkt w Pracowni Antroponimicznej w Zakładzie Onomastyki IJP PAN w Krakowie

Wykształcenie

 • 1998–2003 - Uniwersytet Jagielloński: filologia polska
 • 2002-2004 – Papieska Akademia Teologiczna: Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Dziennikarskie
 • 2003-2007 – Instytut Języka Polskiego PAN: studia doktoranckie (28.09.2007 – obrona pracy doktorskiej pt. Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku)

Publikacje

Monografia

 • Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku, Kraków 2011.

Słowniki

 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. II (H-Mą), Kraków 2009; hasła autorskie: I-J, s. 77-87, 91-102; wykaz nazwisk, s. 88-90, 103-122.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. III (Mc-Pi), Kraków 2011; hasła autorskie: Mc-Mi, s. 9-31; wykaz nazwisk, s. 71-90.
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku, t. IV (Pl-St), Kraków 2013; hasła autorskie: Sk-Smo, s. 263-273; wykaz nazwisk: Sk-Sn, s. 317-332.

Artykuły

 • Imiona ludności pochodzenia polskiego w Mołdawii na przykładzie Bielc i Styrczy, Onomastica XLVIII, 2003, s. 173-189.
 • Nazwiska ludności pochodzenia polskiego w Mołdawii na przykładzie Bielc i Styrczy, Onomastica XLIX, 2004, s. 133-144.
 • Nazwy własne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzu w interpretacji historycznokulturowej, Onomastica LII, 2007, s. 285-302.
 • Antroponimia Polaków z Kiszyniowa i okolicy, Znad Wilii, 2008 nr 2 (34), s. 133-142.
 • Imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX w., [w:] M. Kondratiuk, B. Siegień (red.), Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, t. XI, Materiały z XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności” Białystok 25-26 IX 2009, Białystok 2009, s. 215-227.
 • Языковая интерференция в именах поляков из Кишинева и его окрестностей в XIX-XX вв., [w:] Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 8-12 сентября 2009 г., редакционная коллегия: Е. Л. Березович (отв. ред.), К. В. Пьянкова, М. Э. Рут, Л. А. Феоктистова, Екатеринбург: Издательство Уральского университета 2009, с. 202.
 • W nazewniczym tyglu krakowskich restauracji, kawiarni, klubów, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. J. Sarnowska-Giefing i M. Graf, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Językoznawczej t. 56, Poznań 2010, s. 391-401.
 • Polacy w Mołdawii. Historia i współczesność, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, red. J. Rieger i D. A. Kowalska, t. 4, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010, s. 61-90.
 • Nazwy osób w kontaktach wielojęzykowych, wielokulturowych i wieloetnicznych na podstawie nazwisk Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX w., [w:] Nazwy własne a społeczeństwo, red. R. Łobodzinska, t. I, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2010, s. 395-406.
 • O hrabim Murdel-Bęskim, Lilce, Mirce..., czyli o autografonimach wybranych twórców 20-lecia międzywojennego, Onomastica LV, 2011, s. 119-138 (wspólnie z P. Dudkiem).
 • Adaptacje imion twórców literatury rosyjskiej w polskiej praktyce translacyjnej, [w:] Historyczne oblicza przekładu, red. P. Fast, A. Car przy współpracy A. Olszty, Studia o przekładzie nr 31, Katowice – Kraków: Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 2011, s. 291-304.

Omówienia i recenzje

 • Międzynarodowa Konferencja „Etnolingwistyka, etymologia, onomastyka” (Jekaterinburg, 8-12 września 2009), [w:] Onomastica LIV, 2010, s. 354.
 • Voprosy Onomastiki (nr 8, red. A. K. Matveev), [w:] Onomastica LV, 2011, s. 257-259.

Udział w projektach

 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych - przygotowanie materiałów do digitalizacji.
 • Współczesne nazwiska polskie – współczesność i historia. Słownik elektroniczny (projekt realizowany ze środków NPRH) - wykonawca.