Dorota Suchacka-Pietrzak
Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego
364

 

dr Dorota Suchacka-Pietrzak

Stanowisko

asystent w Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego

Stopnie i tytuły

 • 2018  doktor nauk humanistycznych (Instytut Języka Polskiego PAN, tytuł rozprawy doktorskiej: Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego, promotor: prof. Anna Tyrpa)
 • 2007 magister filologii polskiej (Akademia Świętokrzyska, tytuł pracy magisterskiej: Odmiany polszczyzny w powieści Sławomira Shutego „Zwał”, promotor: prof. Anna Tyrpa)

Obszary badań naukowych

leksykologia i leksykografia, język artystyczny, socjolingwistyka

Publikacje naukowe

Monografia

 • Dorota Suchacka-Pietrzak, Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego, Kraków 2022

Artykuły

 • Dorota Suchacka-Pietrzak, Polsko-hiszpański melanż językowy w powieści „Głownictwo, moglitwa i praktykarze” Michała Choromańskiego, [w:] Słowiańskie przyjemności 3: Wielojęzyczność, red. Elżbieta Solak, Barbara Popiołek, Bojana Todorović, Kraków 2020, s. 191-203
 • Dorota Suchacka, „Śmiejmy się, mości panie i panowie!” – komizm językowy oparty na frazematyce w twórczości Michała Choromańskiego, [w:] Kulturowy obraz rozrywki, red. Jolanta Bujak-Lechowicz, Szczecin 2015, s. 137-148
 • Dorota Suchacka, Zawartość informacyjna i mikrostruktura „Wielkiego słownika języka polskiego PAN”, „Język Polski”, 92, 2012, z. 5, s. 325-335
 • Dorota Suchacka, „Hello, niemowlę” – o języku emigrantów w twórczości Michała Choromańskiego, „Język Polski”, 92, 2012, z. 4, s. 277-288
 • Dorota Suchacka, Odmiany polszczyzny w powieści „Zwał” Sławomira Shutego, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII, Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, red. Henryka Sędziak, Łomża 2009

Sprawozdania

 • Łomżyńskie Spotkania Językoznawcze 2008 , „Język Polski”, 89, 2009, z. 4-5, s. 389-390 (wraz z Agnieszką Wełpą)
 • Język IV RP , „Język Polski” 89, 2009, z. 4-5, s. 383-388 (wraz z Moniką Buławą i Anną Tyrpą)

Udział w projektach badawczych

 • 2018-2021 Wielki słownik języka polskiego – etap trzeci, (nr projektu: 11 H 18 0280 86), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki , kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
 • 2013 – 2018 Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja (nr projektu: 0016/NPRH2/H11/81/2013), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
 • 2009 – 2012  Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny (nr projektu: R 17 004 03), projekt badawczy rozwojowy MNiSW, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki
 • w latach 2013-2014, 2014-2015, 2017, 2018 projekty finansowane w ramach konkursów na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, funkcja kierownika projektów

Wystąpienia

 • Łomżyńskie Spotkania Językoznawcze, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża, 14-23 lipca 2008, referat: Odmiany polszczyzny w powieści „Zwał” Sławomira Shutego
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: Język pisarzy II: problemy słownictwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 6-8 maja 2009, referat: Frazeologia w twórczości Michała Choromańskiego
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 15-16 września 2011, referat: „Hello, niemowlę” – kilka słów o polszczyźnie emigrantów w twórczości Michała Choromańskiego
 • Posiedzenie Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 23.04.2012 r., referat: Zawartość informacyjna i mikrostruktura „ Wielkiego słownika języka polskiego PAN”
 • Ogólnopolska konferencja naukowa: Rozrywka w literaturze, języku i kulturze, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 6-7 marca 2014, referat: „Śmiejmy się, mości panie i panowie!” – komizm językowy w twórczości Michała Choromańskiego
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Słowiańskie przyjemności 3: wielojęzyczność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 26-28 października 2017 r., referat: Polsko-hiszpański melanż językowy w twórczości Michała Choromańskiego

Popularyzacja nauki

 • Festiwal Nauki w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, 15.05.2013, przygotowanie i prowadzenie warsztatu Wielki słownik języka polskiego PAN (wraz z prof. Rafałem Górskim i dr Moniką Biesagą)
 • Kongres Dydaktyki Polonistycznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21.11.2013, współprowadzenie punktu informacyjnego Wielkiego słownika języka polskiego PAN

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Inne

2009, 2010, 2011 – uczestniczka Warsztatów Gwaroznawczo-Kulturoznawczych współorganizowanych przez Towarzystwo Kultury Języka

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG