Dorota Mika
Pracownia Metodologiczna
382

dr Dorota Mika

Stanowisko

od 2019 – aktualnie: adiunkt w Pracowni Metodologicznej IJP PAN

do 2019:  asystent w Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN

Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych (Instytut Języka Polskiego PAN, tytuł rozprawy doktorskiej: „Semantyka słownictwa dotyczącego procesów poznawczych – staropolszczyzna a współczesny język polski”, promotor: dr. hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN) –  2018
 • magister filologii polskiej – 2010 r.
 • licencjat filologii angielskiej – 2009 r.

Funkcje

sekretarz rocznika naukowego „Socjolingwistyka”

Obszary badań naukowych

historia języka polskiego, leksykologia i leksykografia, semantyka

Publikacje naukowe

 • Mika D., 2020, Trwałość i przemiany staropolskiej leksyki z zakresu procesów poznawczych, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, nr 158, Kraków.
 • Mika D., 2020, Słownictwo przednaukowe a język specjalistyczny (na przykładzie leksyki z zakresu procesów poznawczych), [w:] Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, red. B. Malczewska, J. Woźniakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, s. 9-22.
 • Duska J., Mika D., 2019, Językoznawcy i językoznawstwo polskie w księdze pamiątkowej Dziesięciolecie Polski Odrodzonej,  [w:] Niepodległa wobec języka polskiego, red. R. Przybylska, B. Batko-Tokarz,  S.  Przęczek-Kisielak,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Mika D., 2019, Recenzja monografii Piotra Rybki „Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych”, Socjolingwistyka, nr 33, 2019, s. 297-302
 • Mika D., 2019, Leksem „dusza” w okresie staropolskim – ujęcie historycznojęzkowe, [w:] Polska kultura religijna, red. Ł. Burkiewicz, I. Kaczmarzyk, J. Łukaszewska-Haberkowa, L. Zinkow, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków, s. 205-217.
 • Duska J., Mika D., 2017, Piętnastowieczne „hejstać” a współczesne „hejtować” – o agresji werbalnej w polszczyźnie, Język Polski, 97, s. 118-126.
 • Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D., 2016, Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, (red.), M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Wydawnictwo WAM: Kraków, s. 287-300.
 • Sieradzka-Baziur B.,  Kajtoch K.,  Mika D., 2016,  Słownik pojęciowy języka staropolskiego charakterystyka, Język Polski, XCVI, 3, s. 68-79.
 • Duska J., Mika D., 2015, Czy pojęcie OJCZYZNA uległo przewartościowaniu? Zmiany semantyczne słownictwa z zakresu państwowości, [w:] Dialog z tradycją. Język – komunikacja – kultura. Tom III (red.), R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 251-261.
 • Mika D., 2013, Indywidualizm w średniowieczu wobec faktów językowych, Horyzonty Wychowania, XII, 24, s. 129-140.
 • Mika D., Majtczak T., Sieradzka-Baziur B., 2013, O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim, Roczniki Humanistyczne, LX, 6, s. 93-107.
 • Mika D., 2012, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym, Język Polski, XCII, 4, s. 319-320 [recenzja].
 • Wygaś D. [obecnie Mika], 2010, Obraz ojca, matki i syna w Biblii, w kontekście duchowych i społecznych relacji rodzinnych, [w:] Rodzina w języku i kulturze, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 219-227.
 • Wygaś D., Telążka M., 2010, Metafora. Obiektywizacja intelektualna czy emocjonalne podporządkowanie świata? Wartości w rozumieniu studentów filologii polskiej, [w:] Wartości w edukacji polonistycznej, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 183-195.
 • Wygaś D., 2010, Różne oblicza (kreacje) Ryszarda Kapuścińskiego w Autoportrecie reportera, [w:] Językowo-kulturowy obraz tożsamości, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 179-190.

Udział w projektach badawczych

 • udział w projekcie „Wsparcie dla czasopism naukowych” (2019-2020).
 • udział w projekcie „Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy technologicznej zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, takimi jak „Mesh App and Services Architecture”, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Information Assistant” (IA) (od 11.2018-12.2019)
 • udział w projekcie „Słownik pojęciowy języka staropolskiego” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NN 104 37 94 40) – tworzenie rekordów słownika;
 • udział w projekcie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – przygotowywanie materiałów kartotecznych Słownika staropolskiego przeznaczonych do dygitalizacji w ramach projektu RCIN (15.04-15.06.2012; 18.06-15.11.2012);
 • współpraca z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Oldenburgu – dygitalizacja publikacji na temat niemieckich zapożyczeń w języku polskim (10.09-01.12.2012).

Udział w konferencjach naukowych

 • The 8th International Conference Grammar & Corpora, 25-27.12.2020, Kraków.
 • The European Association for Digital Humanities, 7-9.12.2018, Golway, Irlandia.
 • „Niepodległa wobec języka polskiego”,  15-16.11.2018, Kraków.
 • Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, 22.11.2018, Kraków.
 • Kongres Historyków Języka, 13-15.04.2016, Katowice.
 • Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny II, 9-10. 05.2016, Kraków.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska kultura religijna, 9-10.12.2015, Kraków.
 • Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny, 4-5.12.2014, Kraków.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog z tradycją II (język – kultura – media), 21-22.10. 2013, Kraków.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina w języku i kulturze, 4-5.12.2010, Piotrków Trybunalski.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartości w edukacji polonistycznej – szanse i zagrożenia, 15-16.06.2009, Piotrków Trybunalski.

Udział w szkoleniach i warsztatach

 • 2020-11 Elsevier: Dlaczego widoczność ma znaczenie?, online.
 • 2020-07  Elsevier: Indeksowanie czasopism naukowych i zwiększanie ich wpływu oraz rozpoznawalności, online.
 • 2019-11 Libcom: Open Journal Systems, celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego korzystania z szeregu funkcji technicznych wspierających elektroniczny proces redakcji czasopism, Kraków.
 • 2019-11 Web of Science: szkolenie dotyczące baz oraz narzędzi bibliograficznych Web of Science Group, Kraków.
 • 2019-04 Web of Science: Warsztaty doskonałości wydawniczej, Warszawa
 • 2015-09 Ogólnopolskie warsztaty językoznawcze dotyczące metodologii w badaniach językoznawczych, Kraków
 • 2015-06 CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych
 • 2013.05 Warsztaty językoznawcze w ramach XIII Festiwalu Nauki w Krakowie pt. „Oblicza wody”, Kraków
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG