dr Dorota Mika

Stanowisko

adiunkt w Pracowni Metodologicznej IJP PAN

Wykształcenie

 • doktor nauk humanistycznych (Instytut Języka Polskiego PAN, tytuł rozprawy doktorskiej: "Semantyka słownictwa dotyczącego procesów poznawczych – staropolszczyzna a współczesny język polski", promotor: dr. hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN) –  2018
 • magister filologii polskiej – 2010 r.
 • licencjat filologii angielskiej – 2009 r.

Funkcje

sekretarz rocznika naukowego "Socjolingwistyka"

Obszary badań naukowych

historia języka polskiego, leksykologia i leksykografia, semantyka 

Publikacje naukowe

 • Duska J., Mika D. (2017). Piętnastowieczne „hejstać” a współczesne „hejtować” – o agresji werbalnej w polszczyźnie, Język Polski, 97, s. 118-126.
 • Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K., Mika D. (2016). Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny II, (red.), M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Wydawnictwo WAM: Kraków, s. 287-300.
 • Sieradzka-Baziur B.,  Kajtoch K.,  Mika D. (2016). Słownik pojęciowy języka staropolskiego - charakterystyka, Język Polski, XCVI, 3, s. 68-79.
 • Duska J., Mika D. (2015). Czy pojęcie OJCZYZNA uległo przewartościowaniu? Zmiany semantyczne słownictwa z zakresu państwowości, [w:] Dialog z tradycją. Język - komunikacja - kultura. Tom III (red.), R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 251-261.
 • Mika D., 2013, Indywidualizm w średniowieczu wobec faktów językowych, Horyzonty Wychowania, XII, 24, s. 129-140.
 • Mika D., Majtczak T., Sieradzka-Baziur B., 2013, O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim, Roczniki Humanistyczne, LX, 6, s. 93-107.
 • Mika D., 2012, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, Lingwistyka mentalna w zarysie. O zdolności językowej w ujęciu integrującym, Język Polski, XCII, 4, s. 319-320 [recenzja].
 • Wygaś D. [obecnie Mika], 2010, Obraz ojca, matki i syna w Biblii, w kontekście duchowych i społecznych relacji rodzinnych, [w:] Rodzina w języku i kulturze, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 219-227.
 • Wygaś D., Telążka M., 2010, Metafora. Obiektywizacja intelektualna czy emocjonalne podporządkowanie świata? Wartości w rozumieniu studentów filologii polskiej, [w:] Wartości w edukacji polonistycznej, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 183-195.
 • Wygaś D., 2010, Różne oblicza (kreacje) Ryszarda Kapuścińskiego w Autoportrecie reportera, [w:] Językowo-kulturowy obraz tożsamości, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 179-190.

Udział w projektach badawczych

 • udział w projekcie "Badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy technologicznej zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, takimi jak "Mesh App and Services Architecture", umożliwiającej tworzenie usług w modelu "Information Assistant" (IA) (od 11.2018-)
 • udział w projekcie "Słownik pojęciowy języka staropolskiego" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NN 104 37 94 40) – tworzenie rekordów słownika;
 • udział w projekcie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych finansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – przygotowywanie materiałów kartotecznych Słownika staropolskiego przeznaczonych do dygitalizacji w ramach projektu RCIN (15.04-15.06.2012; 18.06-15.11.2012);
 • współpraca z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Oldenburgu – dygitalizacja publikacji na temat niemieckich zapożyczeń w języku polskim (10.09-01.12.2012).

Udział w konferencjach naukowych

 •  „Niepodległa wobec języka polskiego”,  15-16.11.2018, Kraków

 • Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, 22.11.2018, Kraków

 • Kongres Historyków Języka, 13-15.04.2016, Katowice.

 • Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny II, 9-10. 05.2016, Kraków.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska kultura religijna, 9-10.12.2015, Kraków.

 • Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa W kręgu dawnej polszczyzny, 4-5.12.2014, Kraków.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dialog z tradycją II (język - kultura - media), 21-22.10. 2013, Kraków.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina w języku i kulturze, 4-5.12.2010, Piotrków Trybunalski.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartości w edukacji polonistycznej – szanse i zagrożenia, 15-16.06.2009, Piotrków Trybunalski.

Udział w szkoleniach i warsztatach

 • 2019-04 Web of Science: Warsztaty doskonałości wydawniczej, Warszawa
 • 2015-09 Ogólnopolskie warsztaty językoznawcze dotyczące metodologii w badaniach językoznawczych, Kraków

 • 2015-06 CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych

 • 2013.05 Warsztaty językoznawcze w ramach XIII Festiwalu Nauki w Krakowie pt. "Oblicza wody", Kraków