Dorota Kołodziej
Pracownia Języka Staropolskiego
331

dr Dorota Kołodziej

Strona zewnętrzna: https://pjs.ijp.pan.pl/dk.html

Funkcja

 • asystent w Pracowni Języka Staropolskiego

Wykształcenie

 • 2005 r. – magister filologii polskiej, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • 2012 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego PAN, na podstawie pracy: Analiza językowo-porównawcza Żywota Pana Jezu Krysta… Baltazara Opeca (wyd. H. Wietora z 1522 r.) i tzw. Rozmyślania przemyskiego (leksyka, słowotwórstwo, fleksja).

Obszary badań naukowych

 • leksyka polskiego średniowiecza, proza religijna z przełomu XV i XVI w.

Uczestnictwo w projektach badawczych

 • od 2018 udział w projekcie badawczym nr 1H 17 0201 85 finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2018-2023 pt. „Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.) Fleksja” pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie,
 • od 2017 udział w projekcie badawczym nr UMO-2016/21/B/HS2/01249 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki  pt. „Słownictwo polskie w XV-wiecznych rozariuszach łacińskich. Studium porównawcze” pod kierownictwem dr hab. Ewy Deptuchowej, prof. IJP PAN, realizowanym w IJP PAN w Krakowie,
 • 2014 r. udział w projekcie badawczym nr 2011/03/D/HS2/00859 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie pt. „Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych”  pod kierownictwem dra Mariusza Leńczuka, realizowanym w IJP PAN w Krakowie.

Publikacje książkowe

 • Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), pod red. E. Deptuchowej, Kraków 2014, wyd. LEXIS, 96 s. [opracowali: E. Deptuchowa, M. Eder, M. Frodyma, M. Klapper, M. Kozłowska, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, W. Twardzik, Z. Wanicowa, Z. Wójcikowa, F. Wysocka].

Artykuły

 • Staropolskie inspiracje w twórczości publicystycznej Jakuba Bojki, „Literatura Ludowa. Dwumiesięcznik Naukowo-literacki”, 4–5 (51) 2007, 43–57.
 • Gwara w piśmiennictwie Jakuba Bojki, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 51, Studia Linguistica III (2008), 140–153.
 • Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, „Prace Filologiczne” R. LXV (2014), 203–210 [współautorka: M. Klapper].
 • Klapper M., Kołodziej D. (2015): Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 roku. Perspektywy i problemy, „Polonica” t. XXXV (2015), 87-101.(http://dx.doi.org/10.17651/POLON.35.8).
  http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=57751&from=publication
 • Eder M., Klapper M., Kołodziej D. (2015): Dawna polszczyzna i nowe technologie: testowanie metod przetwarzania języka naturalnego na materiale polskiego piśmiennictwa od średniowiecza po wiek XX, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” R. LXXI (2015), 189-202.
 • Polskie glosy w przekazach XV-wiecznych rozariuszy – koncepcja opracowania materiału źródłowego, Język Polski XCVIII, 2018, z. 4, s. 82-93 (współautorki: K. Jasińska, M. Klapper).
 • O projekcie Korpusu Polszczyzny do 1500 roku, Poradnik Językowy, z. 8 (2020), s. 7-16 (współautorki: E. Deptuchowa, K. Jasińska, M. Klapper).
 • Rozariusze z polskimi glosami, pod red. nauk. E. Deptuchowej; opracowali: E. Deptuchowa, M. Frodyma, K. Jasińska, M. Klapper, D. Kołodziej, M. Leńczuk, L. Szelachowska-Winiarzowa, Z. Wanicowa, Kraków 2020.
 • K. Jasińska, D. Kołodziej, M. Leńczuk, Dwa łacińskie rozariusze z polskimi glosami. Rozariusz dominikański. Rozariusz wrocławski, Kraków 2022.

Recenzje

 • 1. Monika Buława: Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych, Kraków 2014, s. 230, Socjolingwistyka XXIX, 2015, s. 369-373.
  http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=57902&from=publication
 • 2. Mirosława Mycawka: Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss.198, Język Polski XCIII, 2013, s. 406-409.

Referaty konferencyjne

 • Elektroniczny korpus tekstów staropolskich (do 1500 roku). Perspektywy i problemy; konferencja „Korpusy tekstów dawnych i gwarowych” (Warszawa 21.11.2013) [we współpracy z M. Klapper].
 • Elektroniczny Tezaurus Rozproszonego Słownictwa Staropolskiego do 1500 r. Perspektywy i problemy; konferencja „Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy” (Kraków 6.05.2014) [we współpracy z M. Klapper].
 • Which dictionary is beautiful, affluent and concise at the same time? (in the 15th century Poland), International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL-9), (Santa Margherita Ligure (Italy) 20.06-22.06. 2018) [we współpracy z K. Jasińską i M. Klapper].
 • Słowniki łacińskie oraz łacińsko-niemieckie z polskimi glosami z przełomu XV–XVI w. i ich miejsce w historii polskiej leksykografii, VII Glosa do Leksykografii, (Warszawa 24–25.09.2018) [we współpracy z K. Jasińską i M. Klapper].
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG