Dorota Adamiec
Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku
811

dr Dorota Adamiec

Funkcje

 • sekretarz Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku IJP PAN w Warszawie

Wykształcenie

 • 1986-1991 – studia dzienne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zakończone obroną pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Dubisza na temat Słownictwo polonijne w „Pamiętnikach imigrantów polskich w Kanadzie” w edycji Benedykta Heydenkorna; dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
 • 2007r. – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa nadany przez Radę Naukową IJP PAN na podstawie rozprawy doktorskiej Frazeologia religijna okresu baroku (na tle tendencji kulturowych epoki); promotor prof. dr hab. Stanisław Dubisz, recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński i prof. dr hab. Stanisław Koziara

Publikacje

 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Witold Kieraś, Emanuel Modrzejewski, Aleksandra Wieczorek, Marcin Woliński, The Electronic Corpus of 17th- and 18th-century Polish Texts, „Language Resources & Evaluation”, 2021, nlb [1-24], https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10579-021-09549-1
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Aleksandra Wieczorek, Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe, „Poradnik Językowy” 8, 2020, s. 32–51.
 • Słownictwo geograficzne, „Poradnik Językowy” 5, 2020, s. 50–59.
 • Osiemnastowieczne podręczniki geografii jako źródła w badaniach nad rozwojem polskiego słownictwa geograficznego, „Poradnik Językowy” 10, 2018, s. 55-66.
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Magdalena Majdak, Wiesław Morawski, Wybrane problemy semantyki historycznej. Definiowanie znaczeń w słowniku dawnej polszczyzny, [w:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, red. M. Pastuch, M. Siuciak, Katowice 2018, s. 229-242.
 • Kształtowanie się słownictwa hydrologicznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku, „Prace Filologiczne” LXXI, 2017, s. 13-22.
 • Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku. Wybór tekstów, redakcja i opracowanie Dorota Adamiec, Warszawa-Kraków 2016, s. 316.
 • Rozwój słownictwa geograficznego w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (do 1772 roku) , [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016, s. 59-67.
 • Adamiec Dorota, Bronikowska Renata, Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na tle tradycji leksykograficznej) , „Prace Filologiczne” LXVIII, 2016, s. 13–26.
 • Dobór tekstów do „Elektronicznego korpusu tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772r.)” , „Prace Filologiczne” LXVII, 2015, s. 11-20.
 • W. Gruszczyński, D. Adamiec, M. Ogrodniczuk, Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) – prezentacja projektu badawczego, „Polonica” 33, 2014, s. 311-318.
 • Podhasło jako element opisu leksykograficznego w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku” [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj i M. Rak, Kraków 2011, s. 193-199.
 • Frazeologia religijna okresu baroku (na tle tendencji kulturowych epoki), Kraków 2007, s. 208.
 • Frazeologia w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku” [w:] Problemy frazeologii europejskiej VI, red. A. M. Lewicki, Lublin 2004, s. 59-71.
 • O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku), „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej” seria V, 1999, s. 7-13.
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku, tom I, red. K. Siekierska, Kraków 1999-2004 – członek zespołu autorskiego
 • Wielki słownik ortograficzny języka polskiego , red. A. Markowski, Warszawa 1999 – członek zespołu autorskiego
 • Obraz diabła w tekstach i frazeologii okresu baroku [w:] Słowa w różnych kontekstach, red. S. Dubisz, Warszawa 1998, s. 11-20.
 • Język zbiorowości polonijnej w Kanadzie [w:] Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1997, s. 263-272.
 • Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. Zeszyt próbny, red. K. Siekierska, Kraków 1996 – członek zespołu autorskiego
 • „Kultura – Język – Edukacja”, pod red. R. Mrózka, „Poradnik Językowy” 7, 1996, s. 71-73 – recenzja
 • Wyraz Bóg i frazeologia z nim związana w XVII wieku, „Prace Filologiczne” XL, 1995, s. 137-148.
 • Pojęcie frazeologizmu polonijnego na podstawie słownictwa anglopolskiego [w:] Przemiany współczesnej polszczyzny. Materiały konferencji naukowej, red. S. Gajda, Z. Adamiszyn, Opole 1994, s. 165-171.
 • Frazeologizmy w dialektach polonijnych (na podstawie materiału anglopolskiego), „Prace Filologiczne” XXXIX, 1994, s. 125-131.
 • D. Adamiec, E. Bańkowska, Międzynarodowa konferencja naukowa „Granice i pogranicza – język i historia”, „Poradnik Językowy” 5, 1993, s. 298-301.
 • Słownictwo polonijne na przykładzie „Pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie” w edycji Benedykta Heydenkorna, „Poradnik Językowy” 2, 1992, s. 134-143.
 • Słownictwo anglopolskie (zakres i zasady opracowania leksykograficznego), red. E. Sękowska, Warszawa 1991 – członek zespołu autorskiego

Publikacje elektroniczne

Artykuły hasłowe w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku – http://sxvii.pl

Udział w projektach

 • Rozbudowa „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w.” i jego integracja z „Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w.”, projekt nr 0413/NPRH7/H11/86/2018 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński)
 • Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), projekt nr 0036/NPRH2/H11/81/2012 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński)
 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, projekt nr POIG.02.03.02-00-043/10
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG