835

dr Daria Ławrynow

WYKSZTAŁCENIE

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze z ukraińskim językiem nauczania (2006 – 2009),
Katedra Filologii Słowiańskiej UMK, licencjat na kierunku filologia rosyjska, specjalność: rosjoznawstwo (2010-2013),
Instytut Rusycystyki UW, magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w specjalności filologia rosyjska (2013-2015),

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, studia III stopnia (2015-2019),
2019 - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Swój wśród obcych. Tożsamość i mentalność Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz kazachskich Kozaków (na podstawie tekstów folklorystycznych)”  pod kierunkiem dr hab. M. Dąbrowskiej (Recenzenci: Dr hab. Urszula Cierniak, dr hab. Alina Orłowska)

SPIS PUBLIKACJI

1. Kozacka percepcja wolności (na podstawie powieści „Rada Perejasławska” Natana Rybaka i „Przyszedłem dać wam wolność” Wasilija Szukszyna, [w:] Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, red. naukowa M. Dąbrowska, Warszawa 2016, s. 99-112,

2. Być Kozakiem - wczoraj i dziś, „Komunikacja Specjalistyczna” tom 12, Warszawa 2016, red. tomu: K. Fordoński, W. Figiel, s. 87-110.

3. Mentalność „człowieka wojennego” na przykładzie społeczności kozackiej – korzenie, tradycja i współczesność, [w:] Vade Nobiscum. A więc wojna!”. Działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społecznokulturowy na przestrzeni dziejów, vol. XVIII pod red. K. Banasia, P. Budzyńskiego, P. Janickiego, R. Stasiaka, Łódź 2017, s. 187-196.

4. Ławryn Kapusta w dyskursie radzieckim i współczesnym dyskursie ukraińskim, [w:] Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim w XIX-XX wieku, red. nacz. M. Dąbrowska, Warszawa 2017, s. 195-211.

5. Wyzwoliciele ludu czy tłumiciele swobody? Historyczna rola Kozaczyzny w świetle literatury socrealistycznej, [w:] Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim w XIX-XX wieku, red. nacz. M. Dąbrowska, Warszawa 2017, s. 179-193.

6. Ludowa bojowa kultura Słowian, [w:] "Studia Rossica Gedanensia" nr 5,  red. K. Wojan, Z. Kaźmierczyk, O. Makarowska, Ż. Sładkiewicz, K. Wielądek, Gdańsk 2018, s. 319-331.

7. Kozacy — naród, etnos, stan społeczny? Problem tożsamości Kozaków z terytorium Federacji Rosyjskiej (XX–XXI wiek)”, [w:] Być w mniejszości, być mniejszością, red. T. Kaczmarek, J. Raźny, Łódź 2019, str. 239-256.

8. Swoi wśród obcych. Tożsamość Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz Kozaków kazachstańskich (na podstawie tekstów folklorystycznych), Kraków 2020, 174 ss.

9. Językowy i tekstowy obraz Mazura na podstawie twórczości Stefana Rudanskiego, "LingVaria" Kraków 2021,  vol. XVI , nr 1 (31), str. 213-224.

10. Kozakoznawstwo jako nurt naukowy – perspektywy, stan i możliwości”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 61(2), Łódź 2021, str. 7-23.

11. Образ мазура в славянской фольклорной языковой картине мира (на материале текстов польского, украинского и частично русского и белорусского фольклора), „AUPC. Studia Linguistica” XVI, Kraków 2021, str. 117-126. 

Znajomość języków obcych

rosyjski– biegła
ukraiński – biegła 
angielski – średnia

białoruski – podstawowa
czeski – podstawowa

niemiecki – podstawowa

ZAINTERESOWANIA

Kozaczyzna ukraińska, rosyjska i kazachska (szeroko pojęte kozakoznawstwo), języki słowiańskie, gwara warszawska, kurpiowska i bałak lwowski, varsaviana, masoviana, historia idei XX-XXI wieku oraz oblicza buntu na przestrzeni dziejów, antyamerykanizm, sport, polemologia.
Od maja 2014 r. aktywny członek Stowarzyszenia Gwara Warszawska.