835

dr Daria Ławrynow

Adiunkt w Pracowni Polszczyzny Kresowej w Instytucie Języka Polskiego PAN

WYKSZTAŁCENIE

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze z ukraińskim językiem nauczania (2006 – 2009),
Katedra Filologii Słowiańskiej UMK, licencjat na kierunku filologia rosyjska, specjalność: rosjoznawstwo (2010-2013),
Instytut Rusycystyki UW, magisterium na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią w specjalności filologia rosyjska (2013-2015),

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, studia III stopnia (2015-2019),
2019 - obrona rozprawy doktorskiej pt. "Swój wśród obcych. Tożsamość i mentalność Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz kazachskich Kozaków (na podstawie tekstów folklorystycznych)”  pod kierunkiem dr hab. M. Dąbrowskiej (Recenzenci: Dr hab. Urszula Cierniak, dr hab. Alina Orłowska)
20.01.2020 - nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

SPIS PUBLIKACJI

1. Kozacka percepcja wolności (na podstawie powieści „Rada Perejasławska” Natana Rybaka i „Przyszedłem dać wam wolność” Wasilija Szukszyna, [w:] Oblicza niewolnika w kulturze słowiańskiej, red. naukowa M. Dąbrowska, Warszawa 2016, s. 99-112,

2. Być Kozakiem - wczoraj i dziś, „Komunikacja Specjalistyczna” tom 12, Warszawa 2016, red. tomu: K. Fordoński, W. Figiel, s. 87-110.

3. Mentalność „człowieka wojennego” na przykładzie społeczności kozackiej – korzenie, tradycja i współczesność, [w:] Vade Nobiscum. A więc wojna!”. Działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społecznokulturowy na przestrzeni dziejów, vol. XVIII pod red. K. Banasia, P. Budzyńskiego, P. Janickiego, R. Stasiaka, Łódź 2017, s. 187-196.

4. Ławryn Kapusta w dyskursie radzieckim i współczesnym dyskursie ukraińskim, [w:] Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim w XIX-XX wieku, red. nacz. M. Dąbrowska, Warszawa 2017, s. 195-211.

5. Wyzwoliciele ludu czy tłumiciele swobody? Historyczna rola Kozaczyzny w świetle literatury socrealistycznej, [w:] Literatura i władza – związki na gruncie rosyjskim w XIX-XX wieku, red. nacz. M. Dąbrowska, Warszawa 2017, s. 179-193.

6. Ludowa bojowa kultura Słowian, [w:] "Studia Rossica Gedanensia" nr 5,  red. K. Wojan, Z. Kaźmierczyk, O. Makarowska, Ż. Sładkiewicz, K. Wielądek, Gdańsk 2018, s. 319-331.

7. Kozacy — naród, etnos, stan społeczny? Problem tożsamości Kozaków z terytorium Federacji Rosyjskiej (XX–XXI wiek)”, [w:] Być w mniejszości, być mniejszością, red. T. Kaczmarek, J. Raźny, Łódź 2019, s. 239-256.

8. Swoi wśród obcych. Tożsamość Kozaków kubańskich byłego Wojska Czarnomorskiego oraz Kozaków kazachstańskich (na podstawie tekstów folklorystycznych), Kraków 2020, 174 ss.

9. Językowy i tekstowy obraz Mazura na podstawie twórczości Stefana Rudanskiego, "LingVaria" Kraków 2021,  vol. XVI , nr 1 (31), s. 213-224.

10. Kozakoznawstwo jako nurt naukowy – perspektywy, stan i możliwości”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 61(2), Łódź 2021, s. 7-23.

11. Образ мазура в славянской фольклорной языковой картине мира (на материале текстов польского, украинского и частично русского и белорусского фольклора), „AUPC. Studia Linguistica” XVI, Kraków 2021, s. 117-126. 

12. Językowy obraz Kozaka na podstawie polskich pieśni historycznych i folkloru (na tle wybranych tekstów ukraińskich i rosyjskich), „Etnolingwistyka” Lublin 2022, nr 34, s. 339-356.

13. Kreowanie negatywnego obrazu instytucji religijnych w polskojęzycznej propagandzie radzieckiej okresu międzywojennego (na podstawie czasopisma „Bezbożnik Wojujący”), "LingVaria" T. 17 Nr 2(34), Kraków 2022, s. 129–140.

14. Cossack Military Culture as Expressed in Folklore, "Journal of ethnography and folklore" 1–2, Bucharest 2023, pp. 57-76.

Znajomość języków obcych

rosyjski– biegła
ukraiński – biegła 
angielski – średnia

białoruski – podstawowa
czeski – podstawowa

niemiecki – podstawowa

ZAINTERESOWANIA

Kozaczyzna ukraińska, rosyjska i kazachska (szeroko pojęte kozakoznawstwo), języki słowiańskie, gwara warszawska, kurpiowska i bałak lwowski, varsaviana, masoviana, historia idei XX-XXI wieku oraz oblicza buntu na przestrzeni dziejów, antyamerykanizm, sport, polemologia.
Od maja 2014 r. aktywny członek Stowarzyszenia Gwara Warszawska.