Bożena Sieradzka-Baziur
Pracownia Języka Staropolskiego
362

prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur

Wykształcenie i stopnie naukowe

1988 − magister filologii polskiej

Praca magisterska: Struktura i semantyka listów Brunona Schulza napisana i obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Zarębiny. Podmiot nadający tytuł zawodowy: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.

1998 − doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Rozprawa doktorska: Wyrażanie emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego napisana i obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Kucały. Podmiot nadający stopień: Instytut Języka Polskiego PAN.

2007 − doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Rozprawa habilitacyjna: Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza. Podmiot nadający stopień: Instytut Języka Polskiego PAN.

2021 − profesor zwyczajny

UDZIAŁ W PROJEKTACH GRANTOWYCH

1/ 2011-2015, „Słownik pojęciowy języka staropolskiego”, Narodowe Centrum Nauki,  nr rej. N N104 379440, czas trwania projektu: 4 lata  kierownik projektu

2/  2016 − w ramach niemiecko-polskiego projektu grantowego kierowanego przez prof. G. Hentschela współpraca wraz z D. Miką przy zredagowaniu bibliografii zapożyczeń niemieckich w języku polskim i kaszubskim. Jej wynikiem jest publikacja elektroniczna: Sieradzka-Baziur B., Hentschel G., Mika D. (2016). Bibliographie zu deutschen Lehnwörtern im Polnischen und Kaschubischen,  BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ISBN: 978-3-8142-2341-4 , s. 1-69,  (dostęp: https://d-nb.info/1102549983/34)

3/ 2018-2019, „Ruch myśli L. Wittgenteina jako zapis kształtowania osobowości”

Narodowe Centrum Nauki nr rej. UMO-2017/25/B/HS1/02026, kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Bremer SJ.

Obszary badań naukowych

leksykografia i leksykologia, historia języka polskiego, glottodydaktyka, język naukowy, język osobniczy, onomazjologia

 

Prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur

                     Spis publikacji z podziałem na książki, artykuły, rozdziały i inne publikacje

 

 

I Książki autorskie i współautorskie (monografie, skrypty i podręcznik)

1/ Sieradzka-Baziur B., S. Urbańczyk, (2000). Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, B. Sieradzka-Baziur, cz. III publikacji – Nowe słowniki oraz uzupełnienia do cz. I i II, oraz bibliografii, wyd. IV zmienione i poszerzone, Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. https://drive.google.com/file/d/184ZpJWsqjbKcyVJpPGlqo6rq9tzwV4Jz/view

2/ Sieradzka-Baziur B. (2002), Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć. Analiza językoznawcza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/276886/edition/240436

3/ Sieradzka-Baziur B., Ishii T. (2003). Po polsku z  uśmiechem  (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński skrypt do nauki języka polskiego, cz. 1. Gramatyka języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie 1, Tokio: Tokyo University of Foreign Studies.

4/ Sieradzka-Baziur B., Ishii T. (2004). Z  uśmiechem  po polsku (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński skrypt do nauki języka polskiego, cz. 1. Podstawy gramatyki języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie 2, zmienione, Tokio: Tokyo University of Foreign Studies.

5/ Sieradzka-Baziur B., Ishii T. (2006).  Z uśmiechem po polsku  (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński podręcznik do nauki języka polskiego, cz. 1. Podstawy gramatyki języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie II, , Tokio: Tokyo University of Foreign Studies.

6/ Sieradzka-Baziur B. (2006). Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, nr 128, Kraków: Wydawnictwo LEXIS.  https://rcin.org.pl/ijp/dlibra/publication/14604/edition/2272

7/ Sieradzka-Baziur B., Cierpich A. (2020). Specjalistyczna edukacja biblingwalna w szkolnictwie wyższym, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.

https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/specjalistyczna-edukacja-bilingwalna-w-szkolnictwie-wyzszym.htm

8/ Sieradzka-Baziur B. (2020). Onomazjologiczny słownik online. Metodologia. zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

https://rcin.org.pl/ijp/dlibra/publication/270658/edition/233563/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzE5Njc1NS9lZGl0aW9uLzE2MjU2Mw

 

II Książki pod redakcją

 

9/ Sieradzka-Baziur B. (2018).  Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, B. Sieradzka-Baziur (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków. https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/pedagogika-rodziny_online.pdf

10/ Sieradzka-Baziur B. (2019), Wittgensteins Denkbewegungen (Tagebücher 1930-1932/ 1936-1937) aus interdisziplinärer Sicht. Wittgenstein’s  Denkbewegungen (Diaries 1930-1932/ 1936-1937). Interdisciplinary Perspectives, (ed. with I. Somavilla, C. Humphries), Innsbruck: StudienVerlag.

11/ Sieradzka-Baziur B., Baziur G., 2022, Wychowanie patriotyczne Polaków. Tradycja i współczesność, redakcja naukowa, Małopolska Uczelnia Państwowa,  Oświęcim.

 

 

III  Redakcja słownika

12/ Sieradzka-Baziur B., (red.) (2015), Słownik pojęciowy języka staropolskiego, http://spjs.ijp.pan.pl, (dostęp w Internecie od VI 2015).

 

 

IV  Artykuły w czasopismach naukowych (autorskie i współautorskie)

13/ Sieradzka B. (1994). O semantyce wyrazu Bóg w utworach Jana Kochanowskiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, Prace Językoznawcze VIII, M. Schabowska (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, s. 231-238. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/7828/RND168–26–O-semantyce–Sieradzka.pdf?sequence=1

14/ Sieradzka B., Yamane Ch.  (1994). Części początkowe i końcowe listów polskich i japońskich (analiza kontrastywna), „Język Polski”,  LXXIV, z. 4-5, s. 283-292.

15/ Sieradzka B. (1996).  Listy Brunona Schulza – części początkowe i końcowe,  „Język Polski”, LXXVI, z. 2-3, s. 121-129.

16/ Sieradzka-Baziur B., Kozioł J. (1998). Jak poprosić Polaka o pomoc, jak mu coś zaproponować, jak wyrazić swoją sugestię?zdania podrzędne ze spójnikami żeby, aby, ażeby, by, gdyby, „Acta Universitatis Lodziensis”, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 10, Łódź, s. 97-103. file:///C:/Users/BSB/Downloads/Jak_poprosi%C4%87_Polaka_o_pomoc_jak_mu_.pdf

17/ Sieradzka-Baziur B. (2002). Hymny Jana Kasprowicza. Kategorie wykrzyknikowości, „Prace Filologiczne”, t. XLVII, s. 397-408.

18/ Sieradzka-Baziur B. (2003).  Semantyka oraz cechy językowo-stylistyczne  wybranych polskich hymnów, „Slavia Occidentalis Iaponica”, vol. 5-6, Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies  2003, s. 60-90.

19/ Sieradzka-Baziur B. (2004). O semantyce Mojej pieśni wieczornej Jana Kasprowicza. Funkcja magiczna języka,  „Annales Academiae Paedagogicae Cracovienis”, Folia 19, Studia Linguistica II, L. Bednarczuk, E. Stachurski, T. Szymański (red.), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,  s. 443-450. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/4673/AF019–42–O-semantyce-Mojej-piesni-wieczornej–Sieradzka-Baziur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20/ Sieradzka-Baziur B.  (2011).   Język polityki – dotychczasowe prace oraz  perspektywy badawcze, „Horyzonty Polityki”,  2(2), s. 89-110. https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/145

21/ Sieradzka-Baziur B. (2011).  Lęki “homo loquens”  i  “homo scribens”, „Horyzonty Wychowania”,  10 (19), s. 125-148. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/314

 

22/ Sieradzka-Baziur B. (2012). O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa,  „Język Polski”,  XCII,  z. 2, s. 81-91.           https://jezyk-polski.pl/index.php/jp/article/view/834

23/ Sieradzka-Baziur B., Duska J., Kajtoch K. (2012).   Ukończony został Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, „Język Polski”,  XCII, z. 4, s. 241-248.

24/ Sieradzka-Baziur B. (2013). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Kraków 1994-2012, red. Marian Kucała,  „Poradnik Językowy”, 2 (701), s. 112-115. http://www.poradnikjezykowy.uw.edu.pl/wydania/poradnik_jezykowy.701.2013.02.pdf

25/ Sieradzka-Baziur B. (2013). O strukturze semantycznej języka. Pojęcie SAMOTNOŚĆ, „Horyzonty Wychowania”, 12 (23), s. 117-138. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/510

26/ Majczak T., Sieradzka-Baziur B., Mika D.  (2013). O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim, „Roczniki Humanistyczne”. Językoznawstwo, t. LXI, z. 6, s. 93-107. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/4485/majtczak_sieradzka-baziur_mika_o_zapozyczeniach_turkijskich_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

27/ Sieradzka-Baziur B. (2013).  INDYWIDUALIZM  jako pojęcie, „Horyzonty Wychowania”, 12 (24), s. 17-35. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/423

28/ Sieradzka-Baziur B. (2014).  Nazywanie Ducha Świętego w historii polszczyzny, „Roczniki Humanistyczne”. Językoznawstwo, t. LXII, z. 6, s. 33-50.  https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/6150

29/ Sieradzka-Baziur B.  (2014).  Dialog kreujący. O komunikacji językowej autora pakietu edukacyjnego z użytkownikiem, „Studia Filologiczne”, t. 27, s. 26-39. file:///C:/Users/BSB/Downloads/Dialog%20kreuj%C4%85cy.%20Komunikacja%20autora%20pakietu%20edukacyjnego%20z%E2%80%AFu%C5%BCytkownikiem27-39.pdf

30/ Sieradzka-Baziur B. (2015).  Some Remarks on the Religious Language in the Selected Texts by Ludwig Wittgenstein, “Visnyk”,  2 (80),  s. 104-109. http://eprints.zu.edu.ua/17870/

31/ Sieradzka-Baziur B. (2015).  Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 9, s. 369-379. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/article/view/5761/5832

32/ Sieradzka-Baziur B.,  Duska J., Kajtoch K.,  Mika D. (2016). Słownik pojęciowy języka staropolskiego − charakterystyka, „Język Polski”, XCVI, z. 3, s. 68-79.

33/ Sieradzka-Baziur B. (2016). Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych, „Horyzonty Wychowania”, 15 (36), s. 109-125. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/863

34/ Sieradzka-Baziur B.  (2017). Semantyka historyczna  – zakres badań i ich wyniki, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 234, Studia Linguistica 12, s. 226-237.  https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/5163/AF234–1-23–Semantyka-historyczna–Sieradzka-Baziur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

35/ Sieradzka-Baziur B. (2017).  Semanticzna struktura „Poniattievoho slovnyka staropolskoji movy” onlajn, „Visnyk”, 2 (86),  s. 115-129.

36/ Sieradzka-Baziur B., Sejko N. (2017).  Janusz Korczak w ukraińskich ta polskich doslidżenniach kinca XX i początku XXI stolittja, Ukraińska Polonistyka,  14 (14), s. 124-134.

37/ Sieradzka-Baziur B., Sejko N. (2017). Temporalni charakteristiki pedagogiki Wasilija Suchomlinskogo, „Visnyk”,  5 (91), s. 106-113.

38/ Sieradzka-Baziur B.  (2018). The evolution of scientific language of pedagogy on the example of Książki o wychowaniu dzieci [Books on children’s upbringing] written by Erasmus Gliczner in the context of contemporary determinants of the language of science. The Journal of History and Education”,   3-4, s. 5-16. https://pho.znp.edu.pl/files/2019/01/1.-Sieradzka_Baziur_5_16.pdf

39/ Sieradzka-Baziur B. (2018).  Profesor Marian Kucała jako naukowiec, mistrz i nauczyciel, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 2 (21), s. 87-98.  https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2018.2.004/15347

40/ Sieradzka-Baziur B. (2019). Podmiotowość nadawcy w dawnym tekście naukowym na podstawie analizy manifestu pedagogicznego Janusza Korczaka Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, FOLIA 283, „Studia Linguistica”, 14, s. 203-217. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6776/AF283–19–Podmiotowosc-nadawcy–Sieradzka-Baziur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

41/ Sieradzka-Baziur B. (2019). Kształtowanie się języka naukowego pedagogiki na przykładzie manifestu pedagogicznego Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie Janusza Korczaka, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 3-4, s. 46-62.  https://pho.znp.edu.pl/files/2012/05/PHO-nr-3-4_2019_sieradzka_baziur_p046-062.pdf

42/ Sieradzka-Baziur B. (2019). Analiza pojęciowa wybranych manifestów pedagogicznych w ujęciu historycznym, “Horyzonty Wychowania”, 18 (48), s. 75-85. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1888

43/ Sieradzka-Baziur B. (2020). Uwarunkowania kształcenia zdalnego w rodzinie

w dobie COVID‑19, „Horyzonty Wychowania”, vo. 19, No 51, s. 89-99.

https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1979

44/ Sieradzka-Baziur B. (2021). Pojęcie  wychowawca w Prawie  dziecka do szacunku Janusza Korczaka,  „Horyzonty Wychowania”, Vol. 20, No 55, s. 129-133. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2156

45/ Sieradzka-Baziur B. (2021). Reprezentacje leksykalne pojęć CHRZEST. CHRZEST JANOWY oraz CHRZEST PAŃSKI  w średniowieczu.  Analiza onomazjologiczna, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica, Folia 332, 16, s. 185-198. https://studialinguistica.up.krakow.pl/article/view/9616

46/ Sieradzka-Baziur B. (2021). Determinants of an old scientific text in the field of  pedagogy on the example of the Prawo dziecka do szacunku [A Child’s Right to

Respect] by Janusz Korczak,  “Multidisciplinary Journal of School Education”, ”, vol.10, 2021/2, No. 20, s. 187-197. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/1919

47/ Sieradzka-Baziur,  B. (2022), Exploring the verbal and nonverbal messages of children through Janusz Korczak’s, lens “Childhood in the Past”,    https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17585716.2021.1989213 (dostęp z dnia: 22.11. 2021).

48/ Sieradzka-Baziur, B.  (2022), Rozwój duchowy dziecka w pedagogice Janusza Korczaka, „Horyzonty Wychowania”, vol. 21, No. 28, s. 11-21. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2278

49/ Sieradzka-Baziur, B. 2022, Reprezentacje leksykalne pojęcia MSZA ŚWIĘTA w średniowieczu. Analiza onomazjologiczna, Annales Universitatus Paedagogicae Cracoviensis, Folia 351, Studia Linguistica 17 (2022), s. 222-234. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/11675

50/ Sieradzka-Baziur B., 2023, Semantyka średniowiecznych wyrazów reprezentujących pojęcie MILCZENIE w świetle danych ze Słownika pojęciowego języka staropolskiego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis,  Studia Linguistica 18 (2023), FOLIA 372,  s. 299-311. https://rep.up.krakow.pl/xmlui/handle/11716/12767

51/ Sieradzka-Baziur B., 2023, Przodkowie Janusza Korczaka a obraz rodziny w jego Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą,  Studia Paedagogica Ignatiana, t. 26, nr 4 (2023), s. 139-157. https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/44776/37163

 

 

 

 

 

 

 

V  Rozdziały w monografiach naukowych autorskie i współautorskie

52/ Sieradzka B. (1994). Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oparte na zasadach podejścia komunikacyjnego, [w:] S. Gajda i J. Nocoń (red.), Kształcenie porozumiewania się. Materiały konferencji naukowej, Opole 26-28.09.1994 r., Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 249-254.

53/ Sieradzka B. (1995). Stany emocjonalne Brunona Schulza w świetle słownictwa z  Księgi listów, [w: ] Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Bydgoszcz – Wenecja 22-24 maja 1990, red. A. Otfinowski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy,  s. 159-164.

54/ Sieradzka B., Hrycyna W. (1996). O semantyce polskich i angielskich wykrzykników właściwych wyrażających emocje, [w: ] M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa (red.),  Między oryginałem a przekładem II, Przekład, jego tworzenie się i wpływ, Kraków: Universitas, s. 199-208.

55/ Sieradzka-Baziur B. (1997).  O stylistyce listów Brunona Schulza, [w: ] J. Brzeziński (red.), Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, Zielona Góra,  s. 91-105.

56/ Sieradzka-Baziur B. (1999).  Pytania retoryczne z utworów Jana Kochanowskiego w funkcji wyrażania emocji, [w:] B. Greszczuk (red.),  Język Teoria − Dydaktyka, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 265-278.

57/ Sieradzka B., Yamane Ch. (1999).  Pōrandogoto nihongono tegamino taishiōkenkyū – ōpuninguto kurōzinguno kōzō, [w:] A. Kozyra and R. Huszcza with the cooperation of Shigemasa Kukimoto, (edit.), To Commemorate 75 Years of Japanese Language Teaching at Warsaw University, Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies 23-26 November 1994, Warsaw: Academic Publishing House DIALOG,  s. 505-517.

58/ Sieradzka-Baziur B.  (2000). Językowy obraz serca w polskich utworach Jana Kochanowskiego, [w: ] I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Uczucia w języku i tekście, t. 14,  Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,  s. 209-231.

59/ Sieradzka-Baziur B. (2000).  Słowniki języka polskiego a nauka tego języka, [w: ] J. Mazur (red.), Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  s. 333-344.

60/ Sieradzka-Baziur B. (2001).  Składniowe sposoby wyrażania emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego (zdania życzące), [w: ] Z. Krążyńska i Z. Zagórski (red.), Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII,  Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 131-143.

61/ Sieradzka-Baziur B. (2001). Czy nowe polskie słowniki mogą pomóc cudzoziemcom w nauce języka polskiego, [w:] R. Cudak, J. Tambor (red.), Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice, s. 198-204.

62/ Sieradzka-Baziur B. (2002). Rozdział VIII: Poezja kościelna (Pieśni liturgiczne, tropy, sekwencje, hymny s. 257-282 , Rozdział X: Zabytki (Pierwsze źródła, Kazania świętokrzyskie, Kazania gnieźnieńskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii (szaroszpatacka), s. 293-312, [w: ] A. Skoczek (red.), Historia literatury polskiej, t. 1, Średniowiecze,  Bochnia-Kraków-Warszawa: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza.

63/ Sieradzka-Baziur B. (2005).  Nauczanie języka polskiego studentów pierwszego roku polonistyki Tokyo University of Foreign Studies a nowy dwujęzyczny podręcznik do nauki tego języka, [w:] P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej,  Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 411-423.

64/ Sieradzka-Baziur B. (2005).  Polonistyka na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies), (Tokyo Gaikokugo Daigaku),  „Postscriptum”, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach,  nr 2 (50), s. 134-137. https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Postscriptum/Postscriptum-r2005-t-n2(50)/Postscriptum-r2005-t-n2(50)-s134-137/Postscriptum-r2005-t-n2(50)-s134-137.pdf

65/ Sieradzka-Baziur B., Miyamoto A. (2006).  Czas w wierszu Wisławy Szymborskiej Ludzie na moście a drzeworyt Hiroshige Utagawy Nagły deszcz na moście Ohashi,  [w:] A. Dąbrowska i A. Nowakowska (red.),  Czas−Język−Kultura, t. 19, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 291-299. https://fbc.pionier.net.pl/details/nnlcrRh

66/ Sieradzka-Baziur B., Majtczak T. (2008). Interferencja w procesie przyswajania języka polskiego przez Japończyków,  [w:] W. T. Miodunka,  A. Seretny (red.),  W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-184. [Wydawca opublikował artykuł bez korekty autorskiej. Tekst artykułu z poprawnie zapisanymi znakami japońskimi w:  Academia.edu  https://www.academia.edu/42326323/Interferencja_w_procesie_przyswajania_je_2_   ]

67/ Sieradzka-Baziur B. (2008).  W Japonii po polsku – przegląd ważniejszych zagadnień, [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia,  Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 133-141.

68/ Sieradzka-Baziur B. (2009). Cechy językowe „Hymnu Veni Creator” Stanisława Wyspiańskiego, [w:] W. Piotrowski (red.),  Stanisław Wyspiański – człowiek wszechstronny,  Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 61-93.

69/ Sieradzka-Baziur B. (2010). Zapożyczenia japońskie w języku polskim – wprowadzenie, [w:] T. Sekiguchi (red.), Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2009, Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Tokio, Tokio: Tokyo University of Foreign Studies,  s. 159-166.

70/ Sieradzka-Baziur B., Majtczak T. (2010). Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków, [w:] G. Zarzycka i G. Rudziński (red.), „Acta Universitatis Lodziensis”. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 17.  Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego − 2,  Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  s. 185-193.   https://cejsh.icm.edu.pl › element › 20-sieradzka

 

 

 

71/ Sieradzka-Baziur B. (2010).  Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej  ród,  [w:] J. Bujak-Lechowicz (red.), Rodzina w języku i kulturze, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 59-72.

72/ Sieradzka-Baziur B. (2010).  Etymologia i semantyka wyrazu tożsamość, [w: ] J. Bujak-Lechowicz (red.), Językowo-kulturowy obraz tożsamości, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 57-66.

73/ Sieradzka-Baziur B. (2011).  Projektowany Słownik pojęciowy  języka staropolskiego  i  jego przydatność w badaniach naukowych  oraz  w procesie dydaktycznym, [w:] M. Obrusznik-Partyka, L. Pacan-Bonarek (red.),  Nie tylko o dydaktyce …, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 341-350.

74/ Sieradzka-Baziur B. (2013).  Wkład językoznawców do badań nad spuścizną tekstową księdza Piotra Skargi i perspektywy dalszych analiz lingwistycznych, [w:] K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć (red.), Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o historii, języku i kulturze, Kraków:  Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, s. 127-146. https://wydawnictwowam.pl/sites/default/files/69988_st.pdf

75/ Sieradzka-Baziur B. (2013).  Słownictwo  specjalistyczne  prac  z  zakresu pedagogiki  przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście badań dotyczących języka naukowego,  [w:] I. Nowakowska-Kempna (red.), Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,  Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, s. 97-123. https://www.academia.edu/28291555/S%C5%82ownictwo_specjalistyczne_prac_z_zakresu_pedagogiki_przedszkolnej_i_wczesnoszkolnej_w_kontek%C5%9Bcie_bada%C5%84_dotycz%C4%85cych_j%C4%99zyka_naukowego

76/ Sieradzka-Baziur B. (2015).  O słownictwie polskim okresu przemian po roku 1989. Odmiana komputerowo-internetowa języka, [w:] K. Morita (red.), Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2014/2015, Tokio: Tokyo University of Foreign Studies, s. 71-82.

77/ Sieradzka-Baziur B.,  Kajtoch K.,  Mika D. (2016).  Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, [w:] M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda (red.), W kręgu dawnej polszczyzny II, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM,  s. 287-300. https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/tom_ii_online.pdf

78/ Sieradzka-Baziur B., Kajtoch K. (2016).  Pojęcie język w dwóch słownikach inspirowanych kategoryzacją semantyczną Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga (Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich i Słownik pojęciowy języka staropolskiego),  [w: ] J. Klimek-Grądzka, M. Nowak (red.), Dawne z nowym łącząc … In memoriam Mariani Kucała, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 101-118.

79/ Sieradzka-Baziur B. (2016).  Wyobraźnia jako pojęcie [w:] A. Królikowska, M. Łątkowski, B. Topij-Stempińska (red.),  Dzieło chwali Mistrza … Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, s. 197-209. https://www.academia.edu/31601984/Wyobra%C5%BAnia_jako_poj%C4%99cie

80/ Sieradzka-Baziur B. (2016).  Rozmyślanie przemyskie  − losy zabytku i jego wykorzystanie w leksykografii,  [w:] J. Bartmiński, A. Timofiejew (red.), Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, Przemyśl: Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, s. 203-212.

81/ Sieradzka-Baziur B.  (2017).  Terminologia pedagogiczna, [w:] R. Przybylska, W. Śliwiński  (red.),  Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 197-211.

82/ Sieradzka-Baziur B.  (2017). Dokument osobisty jako źródło danych na temat polskiej rodziny żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu, [w:] G. Baziur, P. Skorut (red.), Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw (od Mitteleuropy do integracji europejskiej), Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  s. 207-229.

83/ Sieradzka-Baziur B.  (2017).  Pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ – semantyka wyrazów i wyrażeń służących do jego werbalizacji,  [w: ] A. Walulik, J. Mółka (red.),  Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna,  Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 65-74.    https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/septuaginta-2017-09-11_on-line.pdf

84/ Sieradzka-Baziur B. (2018).  Kształcenie w rodzinie w świetle terminów pedagogicznych, [w: tejże, (red.).] Pedagogika rodziny na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków, s. 217-241. https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/pedagogika-rodziny_online.pdf

85/ Sieradzka-Baziur B. (2018). Pojęcie EDUKACJA w średniowieczu,  [w:] M. Chrost i K. Jakubiak (red.),  Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, s. 169-181. https://www.academia.edu/38163153/Sieradzka_Baziur_Poj%C4%99cie_edukacja_w_%C5%9Bredniowieczu_pdf

86/ Sieradzka-Baziur B.  (2018).  Wychowanie według zasad  Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga jako przeciwdziałanie mowie nienawiści,  [w:] M. Malczyńska-Biały, K. Żarna (red.), Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 254-262.

87/ Sieradzka-Baziur B. (2019d).  Semantik und Form in Wittgensteins  Denkbewegungen,  [w:] B. Sieradzka-Baziur,  I. Somavilla, C. Humphries (ed.), Wittgensteins Denkbewegungen (Tagebücher 1930-1932/ 1936-1937) aus interdisziplinärer Sicht. Wittgenstein’s  Denkbewegungen (Diaries 1930-1932/ 1936-1937). Interdisciplinary Perspectives,  Innsbruck: StudienVerlag, s. 15-36.

 

88/ Sieradzka-Baziur B. (2020). Ewolucja języka naukowego pedagogiki na przykładzie Książek o wychowaniu dzieci Erazma Glicznera w kontekście współczesnych wykładników języka nauki, [w:] Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andrea Bańkowski II, red. U. Wójcik, V. Jaros, Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 51-63.

89/ Sieradzka-Baziur B. (2022),  Prawa dziecka w sensie ścisłym na podstawie „Prawa dziecka do szacunku” Janusza Korczaka [w:] red. M. Szymańska, Z. Marek, J, Mółka, M. Mółka, Pedagogika i teologia w realizacji zadań codzienności, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie,  s. 173-185.

90/ Sieradzka-Baziur,  B. Sejko, N. 2022, Wyznaczniki semantyczne pojęcia PATRIOTYZM w opinii współczesnych rodziców, [w:] red. G. Baziur, B. Sieradzka-Baziur, Wychowanie patriotyczne Polaków. Tradycja i współczesność, Małopolska Uczelnia Państwowa, Oświęcim, s. 81-93.

91/ Sieradzka-Baziur B., 2023, Struktura pojęciowa Ruchu myśli Ludwiga Wittgensteina, w: Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej, red. D. Kowalska, A. Lenartowicz-Zagrodna, M. Pietrzak, E. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 387-410.

 

 

 

VII Artykuły hasłowe w słownikach

92/ Sieradzka B. (1994). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, M. Kucała   (red.), t. 1, a-h, (współredagowanie artykułów hasłowych), Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/14375/edition/2146?language=en

93/ Sieradzka-Baziur B. (1998). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego,  M. Kucała (red.), t. 2, i-m, (współredagowanie artykułów hasłowych), Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/41893/edition/22262

94/ Sieradzka-Baziur B. (2003). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, M. Kucała (red.), t. 3, n-pł, (współredagowanie artykułów hasłowych), Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/41893/edition/22262

95/ Sieradzka-Baziur B. (2008). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, M. Kucała, (red.), t. 4, po-ś, (współredagowanie artykułów hasłowych), Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. https://rcin.org.pl/dlibra/publication/14648/edition/2324

96/ Sieradzka-Baziur B. (2012). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, M. Kucała (red.),  t. V,  t-ż,  (współredagowanie artykułów hasłowych),  Kraków: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.

 

VIII  Recenzje, sprawozdania, edytoriale etc.

97/ Sieradzka B. (1995). (recenzja:) Koziara S. (1993). Pojęcia wartościujące w polskich przekładach  Psałterza,  Kraków, ss. 153, „Język Polski” nr 4-5, s. 377-379.

98/ Sieradzka B. (1995). (recenzja:) Skubalanka T. (1995) O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin, „Język Polski”,  nr 4-5, s. 359-362.

99/ Sieradzka B., Cieszyńska J., Rachwałowa M., Zarębina M. (1995).  Sprawozdanie z międzynarodowej  konferencji: Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich – geneza, rozwój, stan obecny  (WSP Kraków 9-12 stycznia 1995 r.),  „Język Polski”, LXXV, z. 3, s. 228-234.

100/ Sieradzka-Baziur B. (1997).  (recenzja:) Jan Kochanowski, Laments, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, Farrar, Straus and Giroux, New York 1995, s. XVIII+ 54 (oraz Faber  and Faber, London 1995) i inne tłumaczenia Trenów Jana Kochanowskiego na język angielski, „Język Polski”,  LXXVII, z. 1, s. 57-61.

101/ Sieradzka-Baziur B. (2000). (recenzja: ) T. Korpysz, J. Puzynina, Wolność i niewola w pismach Cyprina Norwida, seria słownikowych zeszytów tematycznych, zeszyt 4, pod red. naukową J. Puzyniny,  Warszawa, s. 199,  „Język Polski” nr 3-4, s. 286-289.

102/ Sieradzka-Baziur B.  (2001). (recenzja: ) Problemy frazeologii europejskiej IV, A. M. Lewicki, (red.), Lublin 2001, ss. 100, „Polonica”,  XXI, s. 338-340.

103/ Sieradzka-Baziur B. (2002). (recenzja:)  Krzysztof Maćkowiak, Bogdan Walczak, Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego, Biblioteka Grabonoskich Zapisków Regionalnych nr 5, Poznań – Zielona Góra, Grabonóg 2001, „Język Polski”,  LXXXII, z. 1, s. 65-66.

104/ Sieradzka-Baziur B.  (2004).  (recenzja:) Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002, S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 21, Poznań 2004, „Język Polski”, LXXXIV, z. 5, s. 380-383.

105/ Sieradzka-Baziur B. (2005). (recenzja:) Linguistica Bidgostiana, A. S. Dyszak  (red.), vol. I, Bydgoszcz 2004, „Język Polski”,  LXXXV, z. 1, s. 76-78.

106/ Sieradzka-Baziur B. (2007). (recenzja:) Mały słownik zaginionej polszczyzny, 2003,  (red.), F. Wysocka, opracowali E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Kraków,  „Język Polski”,  LXXXVII, z. 3, s. 229-232.

107/ Sieradzka-Baziur B. (2009). (recenzja:) E. Deptuchowa (2008). Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis-Iosue), Kraków: Wydawnictwo LEXIS, s. 155, „Język Polski”,  LXXXIX, nr 3, s. 232-234.

108/ Sieradzka-Baziur B. (2011). (recenzja: ) E. Kwapień, Kształtowanie się  zasobu leksykalnego polszczyzny XIX wieku ‒ rzeczowniki (na podstawie danych leksykograficznych), Warszawa 2010, s. 301, „Język Polski”, XCI, z. 4,  s. 316-318.

109/ Sieradzka-Baziur B. (2011). (recenzja: )  Julia L e g o m s k a, PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć,  Katowice 2010, s. 182, „Język Polski”, XCI 2-3, s. 223-224.

110/ Sieradzka-Baziur B. (2012).  (recencja: ) Najnowsza diagnoza pedagogiczna edukacji elementarnej Recenzja książki: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, (red.).H. Sowińska, Wydawnictwo  Naukowe UAM, Poznań 2011, „Edukacja  Elementarna w Teorii i Praktyce”, 23/1, s. 123-126.

111/ Sieradzka-Baziur B. (2013).  Edytorial,  „Horyzonty Wychowania”, 12 (24), s. 7-10.

112/ Sieradzka-Baziur B. (2014).  (recenzja: ) Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych,  A. M. Arkuszewska, J. Plis, (red.), Warszawa: LEX  a Wolters Kluwer business, 2014, ss. 221,  „Horyzonty Wychowania”, 13 (27), s. 167-169.

113/ Sieradzka-Baziur B. (2014). (recenzja:), K. Zabawa,  The Story Begun. Polish Children’s Literature after 1989 and Contemporary Culture”, “Journal of Preschool and Elementary Education”, 2 (6), s. 139-142.

114/ Sieradzka-Baziur B. (2015). (recenzja: ) 2015, T. Zubrzycka-Maciąg, J. Kirenko, Asertywność nauczycieli, Badania empiryczne, Lublin 2015, s. 285, „Horyzonty Wychowania”, vol. 14, nr 32, s. 192-194.

115/ Sieradzka-Baziur B. (2016),  Edytorial: Pamięć −konteksty humanistyczne i społeczne,  „Horyzonty Wychowania”, 15 (36), s. 5-6.

116/ Sieradzka-Baziur B. (2017), (recenzja: ) Wychowanie emocjonalne w XXI wieku według pedagogiki serca Marii Łopatkowej, Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. Łaszczyk, B. Śliwerski (red.),  Difin, Warszawa 2016, ss. 215, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 20017/2, vol. 20, s. 255-258.

117/  Sieradzka-Baziur B. (2021). Edytorial: Kształcenie w szkole i rodzinie w dobie pandemii COVID-19. “Horyzonty Wychowania” vol. 20, No. 53.

118/ Sieradzka-Baziur B., 2023, recenzja: J. Bremer, Życie jest warte przeżycia. Z Koheletem w drodze, „Horyzonty Wychowania”, vol. 22, no. 64, s. 149-150.

 

IX Publikacje elektroniczne

119/ Sieradzka-Baziur B. (2011).  Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego (opis), [w:] M. Bańko, M. Majdak, M. Czeszewski (red.), Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny,  Warszawskie Koło Leksykograficzne, (publikacja internetowa),

www.leksykografia.uw.edu.pl   dostęp z dnia: 27.03. 2020 r.

120/ Sieradzka-Baziur B., Hentschel G., Mika D. (2016). Bibliographie zu deutschen Lehnwörtern im Polnischen und Kaschubischen,  BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ISBN: 978-3-8142-2341-4 , s. 1-69,  (dostęp: https://d-nb.info/1102549983/34)

 

 

 

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG