dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. IJP PAN

Wykształcenie

  • magisterium Wyższa Szkoła Pedagogiczna, filologia polska, WSP Kraków 1988
  • doktorat Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 1998
  • habilitacja Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 2007

Obszary badań naukowych

onomazjologia-kategoryzacja pojęciowa języka średniowiecznego i współczesnego języka polskiego; historia języka polskiego; leksykografia historyczna; tworzenie słowników elektronicznych; nauczanie języka polskiego jako obcego; język religijny; język naukowy pedagogiki; analiza pojęć i terminów, analiza języka pisarzy - Jana Kochanowskiego, Jana Kasprowicza, Janusza Korczaka, Erazma Glicznera, Brunona Schulza, L. Wittgensteina

Publikacje

1993

B. Sieradzka (rec.), 1993: Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny, pod red. W. Miodunki, UJ Kraków, 1992, Język Polski nr 4-5, s. 356-358.

1994

B. Sieradzka, 1994, O semantyce wyrazu Bóg w utworach Jana Kochanowskiego, (w: ) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Językoznawcze VIII, pod red. M. Schabowskiej, Kraków, s. 231-238.

B. Sieradzka, Ch. Yamane, 1994, Części początkowe i końcowe listów polskich i japońskich (analiza kontrastywna), Język Polski, nr 4-5, Kraków, s. 283-292.

B. Sieradzka, 1994, Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego oparte na zasadach podejścia komunikacyjnego, (w: ) Kształcenie porozumiewania się. Materiały konferencji naukowej, pod red. S. Gajdy i J. Nocoń, Opole, s. 249-254.

B. Sieradzka-Baziur, 1994, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 1, a-h, (współredagowanie haseł), Kraków.

1995

B. Sieradzka, 1995, Stany emocjonalne Brunona Schulza w świetle słownictwa z Księgi listów, (w: ) Materiały XVII Konferencji Młodych Językoznawców- Dydaktyków, Bydgoszcz – Wenecja 22-24 maja 1990, Bydgoszcz, s. 159-164.

B. Sieradzka (rec.), 1995: S. Koziara: Pojęcia wartościujące w polskich przekładach Psałterza, Kraków 1993, Język Polski nr 4-5, s. 377-379.

B. Sieradzka (rec.), 1995: T. Skubalanka, O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin, Język Polski nr 4-5, s. 359-362.

B. Sieradzka, J. Cieszyńska, M. Rachwałowa, M. Zarębina, 1995, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich-geneza, rozwój, stan obecny (WSP Kraków 9-12 stycznia 1995 r.), Język Polski, nr 3, s. 228-234.

1996

B. Sieradzka, 1996, Listy Brunona Schulza – części początkowe i końcowe, Język Polski, nr 2-3, s. 121-129.

B. Sieradzka, W. Hrycyna, 1996, O semantyce polskich i angielskich wykrzykników właściwych wyrażających emocje, (w: ) Między oryginałem a przekładem II, Przekład, jego tworzenie się i wpływ, pod red. M. Filipowicz – Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej, Kraków, s. 199-208.

1997

B. Sieradzka-Baziur, 1997, O stylistyce listów Brunona Schulza, (w: ) Studia o języku i stylu artystycznym. Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra, s. 91-105.

B. Sieradzka (rec.), 1997: Jan Kochanowski, Laments, translated by Seamus Heaney and Stanisław Barańczak, Farrar, Straus and Giroux, New York 1995, s. XVIII+ 54 (oraz Faber and Faber, London 1995) i inne tłumaczenia Trenów Jana Kochanowskiego na język angielski, Język Polski nr 1, s. 57-61.

1998

B. Sieradzka-Baziur, J. Kozioł, 1998, Jak poprosić Polaka o pomoc, jak mu coś zaproponować, jak wyrazić swoją sugestię? – zdania podrzędne ze spójnikami żeby, aby, ażeby, by, gdyby, (w:) Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 10, Łódź, s. 97-103.

B. Sieradzka-Baziur, 1998, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 2, i-m, (współredagowanie haseł), Kraków.

1999

B. Sieradzka-Baziur, 1999, Pytania retoryczne z utworów Jana Kochanowskiego w funkcji wyrażania emocji, (w: ) Język Teoria-Dydaktyka, materiały 21. konferencji językoznawczej zorganizowanej w Trzcinicy k. Jasła w dniach 27-29 maja 1998 roku, pod red. B. Greszczuk, WSP Rzeszów, s. 265-278.

B. Sieradzka, Ch. Yamane, 1999, Pōrandogoto nihongono tegamino taishiōkenkyū – ōpuninguto kurōzinguno kōzō, (w:) To Commemorate 75 Years of Japanese Language Teaching at Warsaw University, Proceedings of Warsaw Symposium on Japanese Studies, edited by A. Kozyra and R. Huszcza, with the cooperation of Shigemasa Kukimoto, Warsaw, s. 505-517.

2000

B. Sieradzka-Baziur, 2000, S. Urbańczyk, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, cz. III publikacji – Nowe słowniki oraz uzupełnienia do cz. I i II, wyd. IV zmienione i poszerzone, Kraków.

B. Sieradzka-Baziur, 2000, Językowy obraz serca w polskich utworach Jana Kochanowskiego, (w: ) Uczucia w języku i tekście, t. 14, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, A. Dąbrowskiej i J. Anusiewicza, Wrocław, s. 209-231.

B. Sieradzka-Baziur, 2000, Słowniki języka polskiego a nauka tego języka, (w: ) Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, pod red. J. Mazura, Lublin, s. 333-344.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2000: T. Korpysz, J. Puzynina, Wolność i niewola w pismach Cyprina Norwida, Warszawa, Język Polski nr 3-4, s. 286-289.

2001

B. Sieradzka-Baziur, 2001, Składniowe sposoby wyrażania emocji w polskich utworach Jana Kochanowskiego (zdania życzące), (w: ) Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. VII, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 131- 143.

B. Sieradzka-Baziur, 2001, Czy nowe polskie słowniki mogą pomóc cudzoziemcom w nauce języka polskiego, (w:) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, Katowice, s. 198-204.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2001: Problemy frazeologii europejskiej IV, redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki, Lublin 2001, Polonica XXI, s. 338-340.

2002

B. Sieradzka-Baziur, 2002, Jana Kochanowskiego renesansowy świat uczuć. Analiza językoznawcza, Kraków.

B. Sieradzka-Baziur, 2002, Rozdział VIII: Poezja kościelna (Pieśni liturgiczne, tropy, sekwencje, hymny s. 257-282 , Rozdział X: Zabytki języka polskiego (Pierwsze źródła, Kazania świętokrzyskie, Kazania gnieźnieńskie, Psałterz floriański, Psałterz puławski, Biblia królowej Zofii, s. 293-312, (w: ) Historia literatury polskiej, t. 1, Średniowiecze, pod red. A. Skoczek, Bochnia-Kraków-Warszawa.

B. Sieradzka-Baziur, 2002, Hymny Jana Kasprowicza. Kategorie wykrzyknikowości, Prace Filologiczne, t. XLVII, s. 397-408.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2002: Krzysztof Maćkowiak, Bogdan Walczak, Język i styl w kręgu zainteresowań Edmunda Bojanowskiego, Biblioteka Grabonoskich Zapisków Regionalnych nr 5, Poznań – Zielona Góra, Grabonóg 2001, Język Polski nr 1, s. 65-66.

2003

B. Sieradzka-Baziur, T. Ishii, 2003, Po polsku z uśmiechem (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński skrypt do nauki języka polskiego, cz. 1. Gramatyka języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie 1, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio.

B. Sieradzka-Baziur, 2003, Semantyka oraz cechy stylistyczno-językowe wybranych polskich hymnów, Slavia Occidentalis Iaponica, vol. 5-6, Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo 2003, s. 60-90.

B. Sieradzka-Baziur, 2003, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 3, n-pł, (współredagowanie haseł), Kraków.

2004

B. Sieradzka-Baziur, T. Ishii, 2004, Z uśmiechem po polsku (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński skrypt do nauki języka polskiego, cz. 1. Podstawy gramatyki języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, wydanie 2, zmienione, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio.

B. Sieradzka-Baziur, 2004, O semantyce Mojej pieśni wieczornej Jana Kasprowicza. Funkcja magiczna języka, Annales Academiae Paedagogicae Cracovienis 19, Studia Linguistica II, pod red. L. Bednarczuka, E. Stachurskiego, T. Szymańskiego, Kraków, s. 443-450.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2004: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002, pod red. S. Mikołajczaka i ks. T. Węcławskiego, Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych Serii Językoznawczej 21, Poznań 2004, Język Polski nr 5, s. 380-383.

2005

B. Sieradzka-Baziur, 2005, Nauczanie języka polskiego studentów pierwszego roku Tokyo University of Foreign Studies a nowy dwujęzyczny podręcznik do nauki tego języka, (w:) Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Warszawa, s. 411-423.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2005, Polonistyka na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies), (Tokyo Gaikokugo Daigaku), Postscriptum, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, nr 2 (50), s. 134-137.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2005: Linguistica Bidgostiana, pod red. A. S. Dyszaka, vol. I, recenzja, Bydgoszcz 2004, Język Polski nr 1, s. 76-78.

2006

B. Sieradzka-Baziur, T. Ishii, 2006, Z uśmiechem po polsku (Hohoende Pōrandogo), polsko-japoński podręcznik do nauki języka polskiego, cz. 1. Podstawy gramatyki języka polskiego, cz. 2. Komunikacja. Słownictwo. Ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio.

B. Sieradzka-Baziur, 2006, Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, nr 128, Kraków.

B. Sieradzka-Baziur, Akane Miyamoto, 2006, Czas w wierszu Wisławy Szymborskiej Ludzie na moście a drzeworyt Hiroshige Utagawy Nagły deszcz na moście Ohashi (w:) Czas-Język-Kultura, t. 19, pod red. A. Dąbrowskiej i A. Nowakowskiej, Wrocław, s. 291-299.

2007

Bożena Sieradzka-Baziur , 2007, Mały słownik zaginionej polszczyzny, pod red. F. Wysockiej, opracowali E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Wydawnictwo LEXIS, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2003, recenzja, Język Polski, zeszyt 3, rocznik LXXXVII, s. 229-232.

2008

Bożena Sieradzka-Baziur, 2008, W Japonii po polsku – przegląd ważniejszych zagadnień (w:) Dydaktyka XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Piotrków 2008, s. 133-141.

B. Sieradzka-Baziur, 2008, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, pod red. M. Kucały, t. 4, po-ś, (współopracowywanie haseł), Kraków.

Bożena Sieradzka-Baziur, Tomasz Majtczak, 2008, Interferencja w procesie przyswajania języka polskiego przez Japończyków (w:) W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, pod red. W. T. Miodunki i A. Seretny, s. 169-184.

2009

B. Sieradzka-Baziur, 2009, Cechy językowe „Hymnu Veni Creator” Stanisława Wyspiańskiego, (w:) Stanisław Wyspiański – człowiek wszechstronny, pod red. W. Piotrowskiego, Piotrków Trybunalski, s. 61-93.

B. Sieradzka-Baziur, 2009, Recenzja książki E. Deptuchowej Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofii (Genesis-Iosue), Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008, s. 155, Język Polski LXXXIX, nr 3, s. 232-234.

2010

B. Sieradzka-Baziur, 2010, Zapożyczenia japońskie w języku polskim – wprowadzenie, (w:) Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2009, Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Tokio, Tokio, s. 159-166.

Bożena Sieradzka-Baziur, Tomasz Majtczak, 2010, Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków, (w:) Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 17. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego − 2, pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego, Łódź, s. 185-193.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2010, Najstarsze polskie słownictwo należące do rodziny wyrazowej „ród” (w:) Rodzina w języku i kulturze, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski , s. 59-72.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2010, Etymologia i semantyka wyrazu tożsamość , (w: ) Językowo-kulturowy obraz tożsamości, pod red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski, s. 57-66.

2011

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, Język polityki – dotychczasowe prace oraz perspektywy badawcze, (w: ) Horyzonty Polityki, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Instytut Politologii, 2(2), s. 89-110.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, (rec.) Julia L e g o m s k a, PAŃSTWO, NARÓD, OJCZYZNA w dawnej polszczyźnie. Leksykalno-semantyczny opis pojęć, Katowice 2010, Język Polski, XCI 2-3, s. 223-224.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, Lęki “homo loquens” i “homo scribens”, (w:) Horyzonty Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Instytut Politologii, 10 (19), s. 125-148.

Bożena Sieradzka-Baziur, 2011, Projektowany „Słownik pojęciowy języka staropolskiego i jego przydatność w badaniach naukowych oraz w procesie dydaktycznym (w:) Nie tylko o dydaktyce … Księga pamiątkowa ofiarowana pani profesor Annie Grochulskiej, pod red. M. Obrusznik-Partyki i L. Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski, s. 341-350.

2012

Bożena Sieradzka-Baziur, 2012, O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa, Język Polski XCII, z. 2, s. 81-91.

B. Sieradzka-Baziur, 2012, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego,

pod red. M. Kucały, t. V, t-ż, (współopracowywanie haseł), Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.

B. Sieradzka-Baziur (rec.), 2012, Najnowsza diagnoza pedagogiczna edukacji elementarnej. Recenzja książki: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, pod red. H. Sowińskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 23, 1/2012, s. 123-126.

B. Sieradzka-Baziur, Joanna Duska, Krystyna Kajtoch, 2012, Ukończony został Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Język Polski, XCII, z. 4, s. 241-248.

B. Sieradzka-Baziur, (rec.) 2012, J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Horyzonty Wychowania 11/2012 (21), s. 260-265.

2013

 Sieradzka-Baziur, 2013, Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, Poradnik Językowy, 2 (701), s. 112-115.

 Sieradzka-Baziur, 2013, O strukturze semantycznej języka. Pojęcie SAMOTNOŚĆ, Horyzonty Wychowania, 12 (23) , s. 117-138.

T.Majczak, B. Sieradzka-Baziur, D. Mika, 2013, O zapożyczeniach turkijskich w języku polskim, Roczniki Humanistyczne, 6(2013), z. 6, s. 93-107.

B.Sieradzka-Baziur, Wkład językoznawców do badań nad spuścizną tekstową księdza Piotra Skargi i perspektywy dalszych analiz lingwistycznych, [w:] Rzecz o dziele Piotra Skargi SJ. Słowo o historii, języku i kulturze, red. K. Biel, M. Stankiewicz-Kopeć, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 127-146.

B.Sieradzka-Baziur, 2013, INDYWIDUALIZM jako pojęcie, Horyzonty Wychowania, 12 (24), s. 17-35.

B.Sieradzka-Baziur, 2013, Edytorial, Horyzonty Wychowania, 12 (24), s. 7-14.

B.Sieradzka-Baziur, 2013, Słownictwo specjalistyczne  prac  z  zakresu pedagogiki  przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kontekście badań dotyczących języka naukowego,  (w:) Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, red.  I. Nowakowska-Kempna, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 97-123.

2014

B.Sieradzka-Baziur, 2014, Nazywanie Ducha Świętego w historii polszczyzny, Roczniki Humanistyczne, t. LXII, zeszyt 6, s. 33-50.

B.Sieradzka-Baziur, 2014, (rec.) Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, red. naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 221,  Horyzonty Wychowania, 13 (27), s. 167-169.

B.Sieradzka-Baziur, 2014, Dialog kreujący. O komunikacji językowej autora pakietu edukacyjnego z użytkownikiem, Studia Filologiczne, t. 27, ISSN 2300-5459, s. 26-39.

 B.Sieradzka-Baziur, 2014, (rec.), K. Zabawa, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej. (The Story Begun. Polish Children’s Literature after 1989 and Contemporary Culture)”, Journal of Preschool and Elementary Education, 2/2014 (6), s. 139-142.

2015

B.Sieradzka-Baziur, 2015, Some Remarks on the Religious Language in the Selected Texts by Ludwig Wittgenstein, Visnyk, 2, (80), s.104-109.

B.Sieradzka-Baziur, 2015, Komunikowanie i wyrażanie emocji w tekstach średniowiecznych na podstawie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, Poznańskie Studia Slawistyczne, 9, s. 368-379.

B. Sieradzka-Baziur, 2015, O słownictwie okresu przemian po roku 1989. Odmiana komputerowo-internetowa języka, (w:) Spotkania polonistyk trzech krajów- Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2014/2015, s. 71-82.

 B.Sieradzka-Baziur, rec. 2015, T. Zubrzycka-Maciąg, J. Kirenko, Asertywność nauczycieli, Badania empiryczne (w: ) Horyzonty Wychowania, vol. 14, nr 32, s. 192-194.

 B. Sieradzka-Baziur, 2015, Słownik pojęciowy języka staropolskiego, on-line, http://spjs.ijp.pan.pl, kierownik projektu i redaktor słownika.

 2016

 B. Sieradzka-Baziur, K. Kajtoch, D. Mika, 2016,  Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego, (w:) W kręgu dawnej polszczyzny II, red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda, Wydawnictwo WAM,  Kraków 2016, s. 287-300.

B. Sieradzka-Baziur, Duska J., K. Kajtoch, D. Mika, 2016, Słownik pojęciowy języka staropolskiego, Język Polski, XCVI, 3, s. 68-79.

B. Sieradzka-Baziur, K. Kajtoch, 2016, Pojęcie język w dwóch słownikach inspirowanych kategoryzacją semantyczną Rudolfa Halliga i Walthera von Wartburga (Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich i Słownik pojęciowy języka staropolskiego),  (w: ) Dawne z nowym łącząc … In memoriam Mariani Kucała, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, s. 101- 118. 

B. Sieradzka-Baziur, 2016,  Wyobraźnia jako pojęcie (w:) Dzieło chwali Mistrza … Akademia Ignatianum w Krakowie, red. A. Królikowska, M. Łątkowski, B. Topij-Stempińska, Wydawnictwo WAM, s. 197-209.

B. Sieradzka-Baziur, 2016, Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych, Horyzonty Wychowania, vol. 15, no.36, s. 109-125.

B. Sieradzka-Baziur, 2016,  Rozmyślanie przemyskie  - losy zabytku i jego wykorzystanie w leksykografii,  (w:) Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, pod red. J. Bartmińskiego i A. Timofiejewa, Przemyśl 2016, s. 203-2012.

Sieradzka-Baziur, 2016, Edytorial, Horyzonty Wychowania, vol 15, no.36, s. 109-125.

2017

B. Sieradzka-Baziur, 2017, Semanticzna struktura „Poniattievogo slovnyka staropolskoji movy” onlajn, Visnik, 2(86), 2017, s. 115-129.

B.Sieradzka-Baziur,  2017, Semantyka historyczna  – zakres badań i ich wyniki, Studia Linguistica, 234 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 12, s. 226-237. 

2018

B. Sieradzka-Baziur, 2018, The evolution of scientific language of pedagogy on the example of Książki o wychowaniu dzieci [Books on children’s upbringing] by Erasmus Gliczner in the context of contemporary determinants of the language of science, Przegląd Historyczno-Oświatowy 3-4, 2018, s. 5-16.

2019

B. Sieradzka-Baziur, 2019, Podmiotowość w dawnym tekście naukowym na przykładzie Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie Janusza Korczaka, 283 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica 14, s. 203-217

B. Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik on-line. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie Słownika pojęciowego języka staropolskiego, Instytut Języka Polskiego PAN, w przygotowaniu do druku. 

 

CZŁONKOWSTWO

  • Polskie Towarzystwo Językoznawcze
  • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego