Bogumił Ostrowski
Pracownia Etymologii i Geolingwistyki
351

dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. IJP PAN

 •  profesor Instytutu Języka Polskiego PAN w zespole Pracowni Etymologii i Geolingwistyki (wcześniej: Geografii Lingwistycznej)
 • członek sekcji etymologicznej WIELKIEGO SŁOWNIKA JĘZYKA POLSKIEGO (2013 -2018)
 • kierownik JĘZYKOZNAWCZYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH – 1 X 2015 r. [nadal]; wcześniej: od 1 I 2014 – 30 IX 2015 r. – kierownik STUDIUM DOKTORSKIEGO przy IJP PAN; od 1 X 2009 – 31 XII 2013 – sekretarz naukowy STUDIUM DOKTORSKIEGO
 • członek komitetu redakcyjnego czasopisma „POLONICA” (od 1 III 2014 – do k. 2017 r.) 

Wykształcenie

 • 2013 – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Główne osiągnięcie naukowe: monografia Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia. Prace IJP PAN 140, Kraków 2013, ss. 274 (+2)
 • 1998 – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa [językoznawstwa słowiańskiego], Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieje wschodniosłowiańskich przymiotników derywowanych od rzeczowników na -*ĭ
 • 1988 – stopień magistra filologii rosyjskiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – na podstawie pracy Dzieje rosyjskich i polskich formacji przymiotnikowych z finalemовитый / –owity

Obszary badań naukowych:

etymologia ♦ słowotwórstwo (zwłaszcza diachroniczne) ♦ leksyka (pra)słowiańska ♦ lingwistyka arealna ♦ pogranicza językowe (zwłaszcza polsko-białoruskie) ♦ dialektologia polska i słowiańska

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 1 X 1988 – 2009 – członek zespołu Pracowni Języka Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie (oddział w Krakowie)
 • od 1 X 2009 [nadal] – członek zespołu PRACOWNI ETYMOLOGII I GEOLINGWISTYKI (wcześniej: GEOGRAFII LINGWISTYCZNEJ) IJP PAN w Krakowie
 • od 1 X 2016 – 30 IX 2020 – kierownik Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego w Instytucie Neofilologii UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • od 1 IX 2020 (wcześniej także w roku ak. 2017/18 – 2018/2019) – z-ca dyrektora Instytutu Neofilologii: dyrektor ds. filologii rosyjskiej – UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [kadencja 2020–2024]

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 • członek i sekretarz naukowy Komisji Etymologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2013 r.; kolejna kadencja do 2023 r.)
 • członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 1988 r.)
 • członek Komisji Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie (od 2017 r.)

Publikacje

Monografia: 

Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia. Prace IJP PAN 140, Kraków 2013.

Artykuły hasłowe w słownikach /autorstwo i współautorstwo/:

 • Słownik prasłowiański, opracowany przez zespół Instytutu Slawistyki PAN, pod redakcją F. Sławskiego, t. 7, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław – Kraków 1995.
 • Słownik prasłowiański, opracowany przez zespół Instytutu Slawistyki PAN, pod redakcją F. Sławskiego, t. 8, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław – Kraków 2001.

Artykuły:

 • Plośna ‘stopa’ – gwarowy archaizm leksykalny?, „Język Polski” LXXI 3–5, 1991, s. 239–242.
 • O dziwnym wyrazie sigać – na marginesie notki K. Nitscha spostrzeżeń kilka, „Język Polski” LXXII 2–3, 1992, s. 169–173.
 • Semantyka czasowników z pierwiastkiem *stręp– w językach słowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 32, 1995, s. 209–214.
 • Przyczynek do dziejów rosyjskich formacji przymiotnikowych zakończonych na ‑ovityj, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 33, 1996, s. 165–179.
 • O kilku przykładach wykorzystania materiału języka polskiego przy rekonstrukcji leksyki prasłowiańskiej, „Rocznik Slawistyczny”, L, 1996, s. 45–51.
 • Prasłowiańska deklinacja -*ĭ-tematowa w świetle danych innych języków indoeuropejskich, „Studia Etymologica Brunensia” 1, red. I. Janyšková i H. Karlíková, Praha 2000, s. 95–103.
 • Wpływy polskie na białoruskie gwary okolic Grodna, [w:] Hungaro-Baltoslavica, red. A. Laczházi, E. Szmolinka, A. Zoltan, Budapest 2000, s. 105–106.
 • Wpływ polszczyzny na białoruskie gwary okolic Grodna. Adaptacja polskich wyrazów zawierających samogłoski nosowe, „Studia Russica” XVIII, red. A. Zoltán, B. Tatar, Budapest 2000, s. 199–205.
 • O kilku rzekomych i autentycznych archaizmach białoruskich, „Studia Slavica Hungarica” 47/1–2, Budapest 2002, s. 53–58.
 • Grodzieńska terminologia meteorologiczna. W kręgu pogody i niepogody, chmur, deszczu i mżawki, [w:] Dzieje Słowian w świetle leksyki, red.: J. Rusek, W. Boryś, L. Bednarczuk, Kraków 2002, s. 521–531.
 • Kultura duchowa i obyczajowość ludu w świetle leksyki białoruskich gwar okolic Grodna, [w:] Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko wschodniosłowiańskim, red. Z. Abramowicz, Białystok 2002, s. 163–172.
 • Этимологические наблюдения над лексикой белорусских говоров Гродненской области (на русском и польском фоне), [w:] Русская диалектная этимология. Материалы IV Междунар. науч. конфер., Екатеринбург 2002, s. 17–19.
 • Ze skarbca leksyki gwarowej. O pochodzeniu i semantyce dwu osobliwych wyrazów, „Studia Etymologica Brunensia” 2., red.: I. Janyšková i H. Karlíková, Praha 2003, s. 153–161.
 • Сохранились ли в диалектах окрестностей Могилева существительные среднего и мужского рода основ на -*ĭ?, „Этимология 2000–2002”, Москва 2003, s. 194–199.
 • Odzwierciedlenie niektórych elementów fonetyki polskiej w białoruskich gwarach grodzieńskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 38, 2002/3, s. 135–153.
 • Niektóre słowiańskie kontynuanty leksykalne z psł. pierwiastkiem *svęt– [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 401–412.
 • Wschodniosłowiańskie przymiotniki z suf. *-i derywowane od rzeczownikowych tematów na *-ĭ. „Studia Russica” XX. In honorem Béla Tatár. Red. L. Jászay, A. Zoltán. Budapest 2003, s. 336–351.
 • Terminologia meteorologiczna w białoruskich gwarach na Grodzieńszczyźnie, „Acta Baltico-Slavica” 27, 2003, s.117–128.
 • Nazwy suszy / upału oraz terminologia wiatru w białoruskich gwarach na Grodzieńszczyźnie, „Acta Baltico-Slavica” 28, 2004, s. 97–107.
 • Новейшие тенденции в деривации польских оттопонимических прилагательных [w:] Ономастика в кругу гуманитарных наук. Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 20—23 сентября 2005 г., red.: М.Э. Рут, Л.А. Феоктистова, Екатеринбург 2005, s. 188–190.
 • Wołogdzki, wołogodzki czy wołogdziański? [w:] Ad Fontes Verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Жанны Жановны Варбот, Москва 2006, s. 272–279.
 • Wschodniosłowiańskie przymiotniki z suf. *-avъ derywowane od rzeczowników, kontynuujących tematy na *-ĭ, „Studia Russica” XXII,. red. L. Jászay, A. Zoltán, Budapest 2005, s. 5–13.
 • Прасл. *svętъ (семантический анализ некоторых славянских лексем), „Этимология 2003–2005”, Москва 2007, s. 162–173.
 • Określenia mrozu i powierzchni pokrytych lodem w białoruskich gwarach na Grodzieńszczyźnie, „Acta Baltico-Slavica” 29, 2006, s. 147–158.
 • Nomen instrumenti laskopy na tle innych słowiańskich nazw nosideł „Studia Etymologica Brunensia” 3, red. H. Karliková, I. Janyšková, Praha 2006, s. 331–340.
 • Wyrazy z grupą spółgłoskową –дл– w białoruskich gwarach Grodzieńszczyzny, „Acta Universitatis Latviensis” 707, red. Igors Koškins, Latvijas Universitāte 2006, s. 14–22.
 • Szkic semantyczny psł. *jьzrod– (Aspekt historyczno-porównawczy) / A semasiological study of Proto-Slavic *jьz-rod – (Historical-comparativ aspect). „Acta Universitatis Latviensis” 720 [Studia etymologica germano-balto-slavica], red. S. Pavidis, I. Koškins, Latvijas Universitāte 2007, s. 21–30.
 • Semantyka niektórych typów leksykalnych z rdzeniem *rod– na materiale języków słowiańskich, [w:] Slovenska etimologija danas, red. A. Loma, Beograd 2007, s. 337–347.
 • Słowiańska terminologia związana z mrozem, zimnem i chłodem, [w:] Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, red.: L. Bednarczuk, W. Smoczyński, M. Wojtyła-Świerzowska, PAU, Kraków 2008, s. 533–548.
 • Балтийская и славянская метеорологическая лексика: семантические различия и сходство, [w:] Этнолингвисика. Ономастика. Этимология. (Материалы международной научной конференции), Екатеринбург 2009, s. 200–201.
 • Rok, pora roku, miesiąc… – leksyka temporalna w słownikach gwarowych Grodzieńszczyzny i jej literackie ekwiwalenty, „Acta Baltico-Slavica” 35, 2011, s. 109–130.
 • Leksyka temporalna w gwarowych słownikach Grodzieńszczyzny a jej odpowiedniki w białoruskim języku literackim, [w:] Новае слова ў беларусістыцы. Мавазнаўства. Матэрыялы V Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мінск, 20–21 мая 2010 года [Беларусіка=Albaruthenica 32], рэд.: С.М. Запрудскі, Г.А. Цыхун, Мінск 2012, s. 129–138.
 • Rotacyzm: rozważania na temat głoski [r] w językach słowiańskich na tle adekwatnych zjawisk fonetycznych w innych językach, zwłaszcza indo-europejskich, [w:] Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja, red. M. Furlan, A. Šivic-Dular, Ljubljana 2012, s. 163–176. [rec.: W. Mańczak, Rotacyzm w językach południowosłowiańskich, [w:] Maiuscula Linguistica. Studia in honorem Professori Matthiæ Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, pod red. A. Moroza, P. Sobotki, M. Żabowskiej, Warszawa 2014, s. 391–394].
 • Оттопонимические названия в польском и русском языках: норма и узус, [w:] Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы II Международной конференции, Екатеринбург, 8–10 сентября 2012 г. В 2 частях, ред. Е.Л. Березович, Екатеринбург 2012, ч 1, 125–127.
 • Białoruskie wyrazy бадзяга / побадзяка ‘włóczęga, łazęga, tułacz’, [w:] „Студії з ономастики та етимології 2013”, відп. ред. О.П. Карменко, В.П. Шульгач, Київ 2013, s. 245–252.
 • O jeszcze jednym ciekawym zjawisku fonetycznym w gwarach Grodzieńszczyzny (na szerszym tle), [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, red. L. Bednarczuk, H. Chodurska, A. Mażulis-Frydel, Kraków 2014, s. 247–266.
 • Niektóre słowiańskie nazwy włóczęgów, [w:] Studia Borysiana, Etymologica – Diachronica – Slavica. W 75. rocznicę urodzin Profesora Wiesława Borysia, red. M. Jakubowicz, B. Raszewska-Żurek, Warszawa 2014, s. 343–353.
 • Из опыта подготовки этимологических комментариев к „Большому словарю польского языка (онлайн)”, [w:] Этнолингвистика – Ономастика – Этимология: материалы III Междунар. науч. конф. Екатеринбург 7-11 сентября 2015, ред. Е.Л. Березович, Екатеринбург 2015, s. 110–115 [współautorstwo: P. Dębowiak, J.Waniakowa].
 • Б. Астроўскі (Кракаў, Польшча): Манаграфія пра беларускіе гаворкі Гродзеншчыны, выдадзеная ў Кракаве, [w:] Філалягічнае краязнаўства Гродзеншчыны (матэрыялы і даследаванні): зб. навук. арт. Вып. 5. (да 220-годдзя з дня нараджэння Яна Чачота) / рэдкал.: МА. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. — Гродна : ЮрСаПрынт, 2016, – 200 с. ISBN 978-985-7846-2-6, s. 18–25 (artykuł w jęz. białoruskim).
 • Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish, Lexikos 27 (AFRILEX-reeks/series 27: 2017), s. 597-608 [współautorstwo: P. Dębowiak, J. Waniakowa] – [http://lexikos.journals.ac.za].
 • Etymologia w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, [w:] MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ. METODY WSPÓŁCZESNEJ LEKSYKOGRAFII. Red. M. Bańko, H. Karaś, Warszawa 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego [Biblioteka Prac Filologicznych], t. I, s. 31-42, ISBN: 978-83-235-3541-6, ISBN 978-83-235-3549-2 (pdf on‑line) [współautorstwo: P. Dębowiak, J. Waniakowa].
 • Informacja o pochodzeniu wyrazów w WSJP PAN, [w:] WIELKI SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. GENEZA. KONCEPCJA. Zasady opracowania. Komitet redakcyjny: P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Libron: Kraków 2018, s. 103-113. ISBN: 978-83-64007-49-1 [współautorstwo: P. Dębowiak, J. Waniakowa].
 • Stan obecny i perspektywy w badaniach etymologicznych i geolingwistycznych języków słowiańskich, [w:] TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. Z ZAGADNIEŃ JĘZYKA I LITERATURY SŁOWIAN WSCHODNICH, pod red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowskiego, M. Knurowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków 2019, s. 173-184. ISBN 978-83-8084-251-9. DOI 10.24917/9788380842519.14.
 • Этимология в «Большом словаре польского языка Польской АН», [w:] Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова // Proceedings of the V.V. Vinogradov Russian Language Institute, вып. / XVIII: Этимология // Etymology, ред. А.М. Молдован // editor-in-chief A.M. Moldovan, Изд. // Edit. «Вест-Консалтинг»: Москва // Moscow 2018, s. 95-106. DOI 10.31912/rjano‑2018.18.7 [współautorstwo: Przemysław Dębowiak, Jadwiga Waniakowa].
 • Роль этимологии при реализации проекта «Язык жителей Спиша. Корпус текстов и диалектных записей , [w:] ЭТНОЛИНГВИСТИКА. ОНОМАСТИКА. ЭТИМОЛОГИЯ: материалы IV Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 9–13 сентября 2019 г. / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Ин-т славяноведения РАН, Урал. федер. ун-т; [редкол.: Е.Л. Березович (отв. ред.) и др.]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 378 с. ISBN 978-5-7996-2700-3, s. 244–246. DOI 10.31168/7996-2700-3.88. 
 • Etymologica w badaniach Prof. Krystyny Pisarkowej, [w:] Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin, red. naukowa: Tadeusz Szczerbowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego: Kraków 2021, s. 275-285. ISSN 2450-7865; ISBN 978-83-8084-713-2; e-ISBN 978-83-8084-714-9; DOI 10.24917/9788380847132.

Mapy (autorstwo i współautorstwo):

 • Б. Островски(й): Карта № 23: L 2271 ‘барабан’ [w:] Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА) : вып. 10: Народные обычаи. (Серия лексико-словообразовательная), ред. Т.И. Вендина, Москва 2015, s. 188–192. ISBN 978-5-4469-0719-9.
 • Б. Островски(й): Карта № 24 F 2272 *bǫbьnъ [w:] Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА) : вып. 10: Народные обычаи. (Серия лексико-словообразовательная), ред. Т.И. Вендина, Москва 2015, s. 119–121. ISBN 978-5-4469-0719-9.
 • Т. Вендина, Б. Островски(й) [współautorstwo]: Карта № 31 L 1933 ‘сильный, обладающий физической силой (о человеке)’ [w:] Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): вып. 12. ЛИЧНЫЕ ЧЕРТЫ ЧЕЛОВЕКА (Серия лексико-словообразовательная), отв. ред. Т.И. Вендина, Москва – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020, s. 188–192. ISBN 978-5-4469-1760-0.
 • Т. Вендина, Б. Островски(й) [współautorstwo]: Карта № 36 L 1933 ‘плаксивый, часто плачущий (о ребенке)’ [w:] Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): вып. 12. ЛИЧНЫЕ ЧЕРТЫ ЧЕЛОВЕКА (Серия лексико-словообразовательная), отв. ред. Т.И. Вендина, Москва – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020, s. 211–216. ISBN 978-5-4469-1760-0.
 • Б. Островски(й), М. Котева, К. Ушева [współautorstwo]: Карта № 45 L 1987 ‘охотно и хорошо работающий (о человеке)’ [w:] Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): вып. 12. ЛИЧНЫЕ ЧЕРТЫ ЧЕЛОВЕКА (Серия лексико-словообразовательная), отв. ред. Т.И. Вендина, Москва – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2020, s. 266–272. ISBN 978-5-4469-1760-0.

Recenzje:

 • Anatol Aksamitow, Maria Czurak, Słownik frazeologiczny białorusko-polski [rec.], „Acta Baltico-Slavica” 26, 2001–2002, s. 315–323.

Redakcja (współredakcja) publikacji zbiorowych i periodyków naukowych:

 • Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich, red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowski, M. Knurowska, Kraków 2019, ISBN 978-83-8084-251-9, e-ISBN 978-83-8084-252-3. DOI 10.24917/9788380842519.
 • Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich 2, red. A. Kotkiewicz, B. Ostrowski, M. Knurowska, M. Mazuś, Kraków 2020, ISBN 978-83-8084-528-2, e-ISBN 978-83-8084-529-9, DOI 10.24917/9788380845282.
 • 260 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Russologica 11, red. naczelny – Bogumił Ostrowski, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, ISSN 1689-9911, DOI 10.24917/16899911.11 [http://studiarussologica.up.krakow.pl/?page_id=18], Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia Russologica (up.krakow.pl)
 • 295 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Russologica 12, red. naczelny – Bogumił Ostrowski, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2019, ISSN 1689-9911, DOI 10.24917/16899911.12 http://sr.up.krakow.pl/index.php/strus/issue/view/371
 • 326 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Russologica 13, red. naczelny – Bogumił Ostrowski, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2020, ISSN 1689-9911, DOI 10.24917/16899911.13

Konferencje naukowe zagraniczne:

a) cykliczne spotkania robocze i warsztaty atlasowe:

 • Atlasu Linguarum Europae [ALE]:

  • Kraków (Polska 2010)
  • Ryga (Łotwa 2012)
 • Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego [ОЛА]:

  • Zwienigorod (pod Moskwą, Rosja 2011)
  • Brno (Czechy 2012)
  • Portorož (Słowenia 2013)
  • Zaprešić / k. Zagrzebia (Chorwacja 2015)
  • Belgrad (Serbia 2016)
  • Kraków (Polska 2019)
  • on-line (2020)

b) etymologiczne:

 • Czechy (7–9 IX 1999) – Etymologické symposion Brno: Slovenská etymologie v indoevropském kontextu – REFERAT: Prasłowiańska deklinacja -*ĭ-tematowa w świetle danych innych języków europejskich.
 • Czechy (10–12 IX 2002) – Etymologické symposion Brno – REFERAT: Ze skarbca leksyki gwarowej. O pochodzeniu i semantyce dwu osobliwych wyrazów.
 • Czechy (6–8 IX 2005) – Etymologické symposion Brno – REFERAT: Nomen instrumenti laskopy na tle innych słowiańskich nazw nosideł.
 • Serbia, Belgrad (5–10 IX 2006) – Симпозијум СЛОВЕНСКА ЕТИМОЛОГИЈА ДАНАС – REFERAT: Semantyka słowiańskich leksemów z rdzeniem *rod-.
 • Słowenia, Lublana (16–18 IX 2010) – Mednarodni znanstveni simpozij: Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja – REFERAT: Rotacyzm: rozważania na temat głoski [r] w językach słowiańskich.
 • Czechy (6–8 IX 2011) – Etymologické symposion Brno: Theory and Empiricizm in Slavonic Diachronic Linguistics – REFERAT: Nazwy włóczęgów w białoruskich dialektach i ich ekwiwalenty innosłowiańskie.
 • Rosja, Jekaterynburg (8–10 IX 2012) – II Международнaя научная конференция: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология – REFERAT: Оттопонимические названия в польском и русском языках: норма и узус.
 • Czechy (9–11 IX 2014) – Etymologické symposion Brno „Etymological Research of Old Church Slavonic: from the Slavonic, Indo-European and General Linguistic Perspect” – REFERAT: Wykorzystanie danych staro-cerkiewno-słowiańskich i rusko‑cerkiewnych w etymologicznych słownikach języków słowiańskich.
 • Rosja, Jekaterynburg (7–11 IX 2015) – III Международнaя научная конференция: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология – REFERAT: Из опыта подготовки этимологических комментариев к „Большому словарю польского языка (онлайн)”. [współaut.: P. Dębowiak, J. Waniakowa]
 • Polska, Kraków (25-27 V 2016) – Symposium Etymologicum: Śladami myśli etymologicznej. W stulecie urodzin wybitnego slawisty i etymologa Profesora Franciszka Sławskiego – REFERAT: Wokół czasowników z semantyką ruchu.
 • Czechy (12–14 IX 2017) – Etymologické symposion Brno: „Etymological Research of Czech: from the Slavonic, Indo-European and General Linguistic Perspective” – referat: Bohemica w badaniach polskich leksykologów i etymologów.
 • Rosja, Jekaterynburg (9–13 IX 2019) – IV Международнaя научная конференция: Этнолингвистика. Ономастика. Этимология – referat: Роль этимологии при реализации проекта «Язык жителей Спиша. Корпус текстов и диалектных записей.

c) inne:

 • Węgry, Budapeszt (5–7 IV 2000) – Międzynarodowa Konferencja „Języki w WKL i krajach współczesnych Europy Wschodniej i Centralnej: migracja słów, wyrażeń, myśli” – REFERAT: Wpływ polszczyzny na białoruskie gwary okolic Grodna. Adaptacja polskich wyrazów zawierających samogłoski nosowe.
 • Niemcy, Berlin, Humboldt-Universität (27–29 IX 2007) – Internationale Konferenz „POLYSLAV XI“ – REFERAT: Uwagi nad słowiańską terminologią meteorologiczną.
 • Białoruś, Mińsk (19–21 V 2010) – V Międzynarodowy Kongres Białorutenistów (Грамадскае Аб’яднанне: Міжнародная Асацыяцыя Беларусістаў) – REFERAT: Leksyka temporalna w gwarowych słownikach Grodzieńszczyzny i jej odpowiedniki w białoruskim języku literackim.
 • Słowenia, Lublana, SAZU (11-12 II 2016) – 3. Slovenski dialektološki posvet (SDP3) – REFERAT: Refleksje nad przygotowaniem materiału polskiego do białoruskiego tomu OLA „Meteorologia”.
 • Rosja, Sankt-Petersburg, RAN [Российская Академия Наук – Институт лингвистических исследований РАН] (3–5 X 2018) – Российская академическая лексикография: современное состояние и перспективы развития. Международная научная конференция, посвященная 70-летию выхода первого тома академического «Словаря современного русского литературного языка» – referat: От Cловаря польского языка под ред. В. Дорошевского до Большого словаря польского языка ПАН под ред. П. Жмигродзкого. [Przewodniczenie obradom plenarnym Теоретические проблемы и перспективы общей лексикографии].
 • Rosja, Moskwa [Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова – Филологический факультет] (28–29 XI 2018) – Славянский мир: язык, литература, культура. Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения заслуженного профессора МГУ М.В. Широковой и 75-летию кафедры славянской филологии филологического факультета – referat: Из культурно-языковых контактов польско-белорусского помежья. Лексический анализ.
 • Bośnia i Hercegowina, Sarajewo (17–19 IX 2021) – Treći bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo – referat: Meteorologiczna leksyka w dialekcie kaszubskim na tle słowiańskim  [https://www.unsa.ba/en/novosti/3rd-bh-slavic-congress-held-sarajevo]

Konferencje krajowe (także z udziałem międzynarodowego gremium):

 • Kraków (17–18 V 2001) – Dzieje Słowian w świetle leksyki. Pamięci Profesora Franciszka Sławskiego – REFERAT: Grodzieńska terminologia meteorologiczna.
 • Białystok, Supraśl – Uniwersytet w Białymstoku (27–29 maja 2002) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielojęzyczność i wielokulturowość pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego – tylko spuścizną Wielkiego Księstwa Litewskiego czy także szansą na przyszłość?” – REFERAT: Kultura duchowa i obyczajowość ludu w świetle leksyki białoruskich gwar okolic Grodna.
 • Białystok – Zakład Językoznawstwa Historycznego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej i Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (18–21 V 2003) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Kultura. Język” – REFERAT: Słowiańskie kontynuanty leksykalne z psł. pierwiastkiem *svęt-.
 • Kraków (12–13 XII 2006) – JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE I TYPOLOGICZNE. W 100-LECIE URODZIN PROFESORA TADEUSZA MILEWSKIEGO – REFERAT: Między upałem a mrozem – stopniowanie doznań termicznych w świetle leksyki słowiańskiej.
 • Kraków – UJ, UP w Krakowie (9–10 X 2014) – JĘZYK I JĘZYKOZNAWSTWO DAWNIEJ I DZIŚ. W STULECIE URODZIN PROF. ADAMA HEINZA – REFERAT: Słowiańska leksyka meteorologiczna – chronologia, semantyka, metodologia.
 • Kraków – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Instytut Neofilologii (20–21 IV 2017) – II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ. JĘZYK I LITERATURA SŁOWIAN WSCHODNICH – referat: Stan obecny i perspektywy w badaniach etymologicznych i geolingwistycznych języków słowiańskich

Odczyty i wykłady:

 • Posiedzenie naukowe Komisji Słowianoznawstwa O/PAN w Krakowie (18 X 2017): Grodzieńska leksykografia i leksykologia gwarowa na tle ogólnobiałoruskim. Stan obecny.

Udział w projektach badawczych i grantach:

1) Słownik prasłowiański tom X (kontynuacja): Nr projektu: 11H 11 026480 [Termin: styczeń 2012 –styczeń 2016]. Kierownik projektu: dr hab. Mariola Jakubowicz [Udział autorski: opracowanie haseł słownikowych pięciu rodzin wyrazowych na literę K] 2) Wielki słownik języka polskiego PAN (kontynuacja): Nr projektu: 0016/NPRH2/H11/81/2013 [termin: 23.08.2013 – 22.08.2018]. Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki [Udział autorski: opracowanie 14.500 komentarzy etymologicznych do artykułów hasłowych na litery R–Ż] https://wsjp.pl/index.php?pokaz=autorzy_archiwum 3) Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwarowych Numer projektu: 1bH 15 0166 83 [termin: 23.09.2015 – 22.03.2019]. Kierownik: dr hab. Helena Grochola-Szczepanek, prof. IJP PAN. Wkład własny: konsultacja etymologiczna https://spisz.ijp.pan.pl/#!/

Recenzje dorobku naukowego i prac doktorskich:

Recenzje dorobku habilitacyjnego:

 • ocena dorobku naukowego w postępowaniu habilitacyjnym dr Beaty Raszewskiej-Żurek (główne osiągnięcie: monografia ZGODA w rozumieniu Polaków czasów staro- i średniopolskich (analiza leksykalno-semantyczna) – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (habilitacja zatwierdzona 22.06.2018).

Recenzje prac doktorskich:

 • Katarzyna Konczewska, Język polski na Grodzieńszczyźnie – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie; (doktorat z wyróżnieniem obroniony 05.02.2015)
 • Zbigniew Łuczyński, Słowiańska teonimia. Analiza formalna i znaczeniowa – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; (doktorat obroniony 25.05.2017)
 • Joanna Patyk, Bezokolicznik w języku ukraińskim i jego polskie odpowiedniki. Ujęcie morfo-syntaktyczne – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; (doktorat obroniony 19.05.2021)
 • Magdalena Janas,Фонетика восточнославянских языков XVIXVII вв. в зеркале латинской графики – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; (doktorat obroniony 20.04.2022)
 • Maciej Waraczewski, Образ языковой коммуникации в среднерусский период. Обозначение участников дискурса во взаимных грамотах– Wydział Filologiczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; (obrona zaplanowana na 20.09.2022)

Opieka promotorska:

Wypromowani doktoranci: 

 • Magdalena Łubiarz – (doktorantka Wydziału Filologicznego UP im. KEN w Krakowie) – tytuł rozprawy: Językowa analiza obrazu wsi w utworach wybranych pisarzy rosyjskich II połowy XX wieku, Wydział Filologiczny UP im. KEN w Krakowie /rozprawa obroniona 10.01.2019 – doktorat z dyscypliny: językoznawstwo rosyjskie/
 • Paweł Janczulewicz (asystent w Pracowni Etymologii i Geolingwistyki IJP PAN) – tytuł rozprawy: Z historii tematów spółgłoskowych w językach zachodniosłowiańskich, Instytut Języka Polskiego PAN /rozprawa obroniona 27.11.2020; zatwierdzona w dn. 02.12.2020 przez RN IJP PAN – doktorat z dyscypliny: językoznawstwo/
 • Maria Bugajska (doktorantka JSD IJP PAN) – tytuł rozprawy: Leksykon supraski” z 1722 roku oraz „Słownik słowiańsko-polski” Józefa Lewickiego z 1830 roku – analiza językowa i leksykograficzna na tle historyczno-kulturowym. /rozprawa obroniona 17.03.2022; zatwierdzona w dn. 23.03.2022 przez RN IJP PAN – doktorat z dyscypliny: językoznawstwo/
 • Michał Jankowicz (asystent i doktorant w Instytucie Neofilologii UP im. KEN w Krakowie) – tytuł rozprawy: Kreowanie świata w rosyjskojęzycznych tekstach prasowych o konflikcie w Donbasie (na materiale gazet rosyjskojęzycznych). /rozprawa obroniona 05.07.2022; zatwierdzona w dn. 07.07.2022 przez Radę Dyscypliny Językoznawstwo UP im. KEN – doktorat z wyróżnieniem z dyscypliny: językoznawstwo/

Aktualnie sprawowana opieka promotorska nad doktorantami: 

 • mgr Agata Książek – zaliczony 1. rok Szkoły Doktorskiej UP im. KEN w Krakowie – tytuł rozprawy: Dekonstrukcja dyskursu politycznego w rosyjskich audiowizualnych utworach parodystycznych

Wypromowani magistranci: – 27 

Dydaktyka:

JĘZYKOZNAWCZE STUDIA DOKTORANCKIE IJP PAN – od 2015 r.:

 • Seminarium promotorskie;
 • Konsultacje warsztatowe;
 • Konwersatorium Wprowadzenie do nauki o pochodzeniu wyrazu

INSTYTUT NEOFILOLOGII UP im. KEN w Krakowie (filologia rosyjska, od roku ak. 2016/17):

 • Seminarium magisterskie (II rok SUM)
 • Metodologia badań językoznawczych (II rok SUM)
 • Leksykologia i leksykografia (I rok SUM)
 • Gramatyka funkcjonalna języka rosyjskiego (I rok SUM)
 • Wykład monograficzny: Geolingwistyka (I rok SUM)
 • Lingwistyka tekstu (I rok SUM)
 • Historia i kultura Słowian / Język i kultura Słowian (I rok)
 • Wstęp do językoznawstwa (I rok)
 • Historia rosyjskiego języka literackiego z elementami gramatyki historycznej (II i III rok)
 • Gramatyka opisowa języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (II rok)
 • Gramatyka opisowa języka rosyjskiego (I, II rok)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – Język i kultura Rosji (zajęcia prowadzone w latach 2011-2016):

 • Seminarium magisterskie
 • Historia rosyjskiego języka literackiego z elementami gramatyki historycznej
 • Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
 • Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG