395

dr Barbara Ścigała-Stiller

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Urodziła się w 1982 roku w Świerklańcu. W 2001 roku zdała egzamin maturalny i rozpoczęła stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (kierunek: filologia polska). W 2006 roku obroniła pracę magisterską pt. Charakterystyka słownictwa ogłoszeń w portalu internetowym www.sympatia.pl, napisaną pod promotorską opieką prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. W 2007 roku podjęła stacjonarne studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Stopień doktora uzyskała w 2012 roku, broniąc rozprawy pt. Akty etykiety językowej na forach internetowych, przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Żmigrodzkiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z semantyką i pragmatyką językową.

Publikacje

Monografia

  • Akty etykiety językowej na forach internetowych, Kraków: Wydawnictwo Libron (w druku).

Artykuły

  • Tendencje rozwojowe gatunku ogłoszenia reklamowego – publikacja w tomie Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 105-117.
  • Wypowiedzi żałobne w Internecie. Analiza językowo-stylistyczna – publikacja w numerze 4-5/2008 „Języka Polskiego”, s. 318-328.
  • Od bierności do działania. Przegląd postaw uczniów wobec przemocy i agresji – publikacja w tomie Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania. Red. P. Łuczenko, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009, s. 61-72.
  • Analiza stylistyczno-pragmatyczna zwrotów adresatywnych w dyskusjach na forach internetowych – publikacja w tomie Język polski w badaniach lingwistycznych. Red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 83-93.

Recenzja

  • Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir-vivre’u, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 – publikacja w numerze 5/2014 „Języka Polskiego”, s. 472-475.

Udział w projektach badawczych

  • „Wielki słownik języka polskiego. Podstawowy zasób polszczyzny” – projekt rozwojowy MNiSW R17 004-03, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2010-2012.
  • „Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-nadal.

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2014 r.)