prof. zw. dr hab. Anna Tyrpa

Zatrudnienie w IJP PAN

1974–1989 i od 2003

Funkcje

 • kierownik Pracowni Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur (2004-2015)
 • kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej (2013-2015)
 • kierownik Pracowni Dialektologii Polskiej (od 2016)

Tytuły i stopnie

mgr 1973 Uniwersytet Jagielloński, Anna Krawczyk, Język prozy Tadeusza Nowaka (na podstawie powieści Diabły), promotor prof. Mieczysław Karaś, recenzent prof. Ewa Ostrowska

dr 1985 Instytut Języka Polskiego PAN, Anna Krawczyk, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała , promotor prof. Krystyna Pisarkowa, recenzenci: prof. Andrzej Maria Lewicki i prof. Jerzy Bartmiński

dr hab. 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Anna Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, recenzenci: prof. Joanna Okoniowa, prof. Zenon Leszczyński, prof. Jerzy Bartmiński

prof. 2012 , Anna Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, recenzenci: prof. Maria Strycharska-Brzezina, prof. Leszek Bednarczuk, prof. Andrzej Maria Lewicki, prof. Stanisław Koziara

Współautorstwo słowników

 1. A. Krawczyk, Słownik wymowy polskiej, red. M. Karaś i M. Madejowa, Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1977.
 2. Słownik gwar polskich
  • A. Krawczyk, t. I, red. M. Karaś, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1979–1982.
  • A. Krawczyk, t. II, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1983–1986.
  • A. Tyrpa, t. III, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1989-1991.
  • A. Tyrpa, t. IV, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 1992–1993.
  • A. Tyrpa, t. VII, red. J.Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 2006–2010.
  • A. Tyrpa, t. VIII, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN 2011–2013.A. Tyrpa, t. IX, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, R. Kucharzyk, Kraków, Instytut Języka Polskiego PAN 2014-2015.
 3. Juliusz Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej, Zakopane-Kraków 2009 [współpraca].
 4. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I Kosmos, z. 3 Meteorologia, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, Lublin 2012, OBŁOK [współautorki: Anna Kaczan, Ewa Pacławska], s. 94–99; CHMURA [współautorki: Anna Kaczan, Ewa Pacławska], s. 100–125.
 5. Słownik gwar małopolskich, t. I: A-Ó, t. II: P-Ż, red. Jadwiga Wronicz, Kraków 2016, 2017.
 6. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur VII Pra-Przew, red. Katarzyna Sobolewska, Warszawa – Kraków 2018.

Monografie

 1. A. Krawczyk-Tyrpa, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach moty­wowanych cechami części ciała , Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1987, 270 s.
  II wydanie: A. Tyrpa, Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich , Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2005, 373 s.
 2. A. Krawczyk-Tyrpa Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2001, 345 s.
  • Recenzje: K. Pisarkowa, „Język Polski” LXXXII 2002, s. 367–369;
  • J. Bartmiński, Dialektolog o tabu językowym, „Etnolingwistyka” 16, 2004, s. 350–352;
  • Luiza Dargiewicz, Tabu według językoznawcy, „Literatura Ludowa” 2004 nr 1 (48), s. 55–58;
  • M. B. Яcинcкaя, A. Krawczyk-Tyrpa. Tabu w dialektach polskich, 2001. 345 s., „Cлавяноведение”, 2004, nr 6, s. 108-112.
  • L’ubor Králik, „Slavica Slovaca” (Vydavatel’stvo Matice Slovenskej), r. 40, 2005, nr 2, s. 172–173.
 3. A. Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków: Wydawnictwo LEXIS 2011, 320 s.
  • Recenzje: Monika Łaszkiewicz, „Etnolingwistyka” 24, 2012, s. 273–274;
  • Beata Kuryłowicz, „Białostockie Archiwum Językowe” 12, 2012, s. 343–353;
  • Foreigners and foreign countries as depicted in Polish dialects , “Annual Report”, Polish Academy of Sciences 2012, s. 29–30;
  • Renata Dźwigoł, Polskie ludowe stereotypy etniczne, [w:] Studia o Romach w Polsce i w Europie, red. Piotr Borek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2013, s. 279–282;
  • Iza Matusiak-Kempa, „Prace Językoznawcze” UWM XV/4, 2013, s. 79–83.

Artykuły

 1. A. Krawczyk, Frazeologia w powieści Tadeusza Nowaka „Diabły”, „Poradnik Językowy” 1975, s. 14–24.
 2. A. Krawczyk, Bestia, czyli o pewnym tabu i eufemizmach w gwarach, „Język Polski” LVIII, 1978, s. 272–282.
 3. A. Krawczyk, Bestią nazywać, „Język Polski” LIX, 1979, s. 52–54.
 4. A. Krawczyk, Zapędzić kogo w kozi róg, „Maкegoнcкu Jaзuк”, r. XXXI, 1980, s. 197–204.
 5. A. Krawczyk, Z frazeologii europejskiej: ins Bockshorn jagen i coгнymь b бapaнuй poг, „Studia z Filo­logii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XXII, 1984, s. 111–119.
 6. A. Krawczyk, Cechy części ciała jako tworzywo semantycznej struktury związków frazeologicznych (na materiale gwarowym) , „Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej” I, red. M. Basaj i D. Ry­tel, Wrocław 1982, s. 135–143.
 7. A. Krawczyk, Frazeologia w „Słowniku gwar polskich”, „Biuletyn Slawistyczny”, r. VII, 1982, s. 33–37.
 8. A. Krawczyk, Frazeologizmy mimiczne i gestyczne. Na materiale gwarowym, „Socjolingwistyka” 5, red. W. Lubaś, Warszawa 1983, s. 137–144.
 9. A. Krawczyk, Co wiemy o frazeologii gwarowej, „Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej” III, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław 1985, s. 129–137.
 10. A. Krawczyk-Tyrpa, O pewnych cechach odróżniających frazelogię gwarową od frazeologii języka literac­kiego (na przykładzie związków frazeologicznych z komponentem chodzić), „Z problemów frazeo­logii polskiej i słowiańskiej” IV, red. M. Basaj i D. Rytel, Wrocław 1988, s. 137–145.
 11. A. Krawczyk, Język źródłem wiedzy o człowieku, ”Etnolingwistyka” 2, red. J. Bartmiński, Lublin 1989, s. 29–38.
 12. A. Krawczyk, Ciało człowieka w świetle frazeologii gwarowej, „Język a kultura” 1: Podstawowe pojęcia i pro­blemy, red. J. Anusiewicz i J. Bartmiński, Wrocław 1988, s. 241– 249. II wydanie tomu – 1991.
 13. A. Krawczyk, Przez poznanie języka do poznania człowieka [w:]Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały z X Konferencji Młodych Językoznawców, Kielce 1992, s. 79–85.
 14. A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu językowe w czasie i w przestrzeni. Przegląd problematyki, „Opuscula polonica et russica” II, red. J. Wawrzyńczyk i E. Małek, Toruń 1994, s. 87–98.
 15. A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu językowe a polisemia i homonimia, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy”, Studia Filologiczne 41, Filologia Rosyjska 17, 1995, s. 69–78.
 16. A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu i eufemizmy we frazeologii, „Problemy Frazeologii Europejskiej” I, red. A. M. Le­wicki, Warszawa 1996, s. 81–92.
 17. A. Krawczyk-Tyrpa, Akt mowy a ludowe zakazy językowe, „Studia Dialektologiczne” I, red. B. Dunaj i J. Rei­chan, Kraków 1996, s. 359–365.
 18. A. Krawczyk-Tyrpa, Wołanie do Boga (polskie formuły ludowe), „Problemy Frazeologii Europejskiej” II, red. W. Chlebda i A. M. Lewicki, Warszawa 1997, s. 247–252.
 19. A. Krawczyk-Tyrpa, Antropomorfizacja a językowe tabu pierwotne (exemplum: gwary polskie) , „Z polskich studiów slawistycznych”, seria 9, Językoznawstwo, Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998, Warszawa 1998, s. 153–156.
 20. A. Krawczyk-Tyrpa, Gwary a religia, [w:] Varia linguistica, red. Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy 1998, s. 127–136.
 21. A. Krawczyk-Tyrpa,Atrybuty mężczyzn i kobiet utrwalone w polszczyźnie, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1999, s. 427–433.
 22. A. Tyrpa, Metafory początku i końca, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Lublin 2000, vol. XVIII, s. 279–287.
 23. A. Krawczyk-Tyrpa, Uniewinniająca zwyczajność — o „wiejskich” eufemizmach w dialektach polskich , „Etno­lingwistyka. Problemy języka i kultury” 13, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 63–75.
 24. A. Krawczyk-Tyrpa, Lepsze lub inne — o pewnym typie eufemizmów w dialektach polskich, „Studia Dialekto­logiczne” II, red. B. Dunaj, J. Okoniowa, Kraków 2002, s. 217–224.
 25. A. Krawczyk-Tyrpa, Kwiat i kobieta, „Język a Kultura” 16: Świat roślin w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001, s. 9–16.
 26. A. Krawczyk-Tyrpa, Niedźwiedź — małpa Północy?, „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twór­ców Ludowych” XVI, 2001, nr 2, s. 13–16.
 27. A. Krawczyk-Tyrpa, Niedźwiedzie i ludzie — opozycja rozmyta, „Język a Kultura” 15: Opozycja homo — animal w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2003, s. 243–250.
 28. A. Krawczyk-Tyrpa, Bydgoska mowa w krakowskich uszach, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Leszczyńskiemu”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001–2002, t. XLIX–L, z. 6, s. 195–203.
 29. A. Tyrpa, Etnolingwistyka a edukacja regionalna, [w:] Wokół edukacji regionalnej, red. M. Pająkow­ska-Kensik, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli 2002, s. 13–15.
 30. A. Krawczyk-Tyrpa, Z Lacjum nad Wisłę — o konotacjach semantycznych łaciny, [w:] Anabasis. Prace ofia­ro­wane Profesor Krystynie Pisarkowej, red. Ireneusz Bobrowski, Kraków: Wydawnictwo LEXIS 2003, s. 135–141.
 31. A. Krawczyk-Tyrpa, Imiona zakazane i unikane, [w:] Nazwy mówią, red.. M. Pająkowska-Kensik, M. Czachorowska, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego 2004, s. 80–94.
 32. A. Tyrpa, Holenderscy osadnicy, niemieccy sąsiedzi i inne narody w oczach Pomorzan (świadectwa językowe) , [w:] Dzieje wsi pomorskiej, red. R. Gaziński, A. Chludziński, Dygowo-Szczecin: Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, Uniwersytet Szczeciński 2004, s. 245–256.
 33. A. Tyrpa, Wyrażenia i przysłowia z komponentem wart – warto – wartość. Przyczynek do poznania hierarchii wartości Polaków, „Problemy Frazeologii Europejskiej” VI, 2004, s. 33–45.
 34. A. Tyrpa, Różowo-szare igraszki Michała Choromańskiego, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną, red. J. Liberek, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2004, s. 297–309.
 35. A. Tyrpa, Góralskie słowa na Podkarpaciu i z dala od gór, [w:] Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język , red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, K. Sikora, Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej 2005, s. 206–210.
 36. A. Tyrpa, Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami, „Napis” XI, 2005, s. 164–192.
 37. A. Tyrpa, Etnocentryczne widzenie obcych w polszczyźnie ludowej, „Studia Dialektologiczne” III, red. J. Okoniowa, Kraków 2006, s. 57–69.
 38. A. Tyrpa, Etnolingwistyka ludowa, narodowa, porównawcza — koncepcje neofilologów i polonistów , „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 18, 2006, s. 105–116.
 39. A. Tyrpa, Losy etnonimu Mazur, [w:] Onomastyka regionalna, red. J. Duma, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 2006, s. 181–193.
 40. A. Tyrpa, Apelatywizacja etnonimów, [w:] Onomizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok 2006, s. 261–269.
 41. A. Tyrpa, Kontakty dawnych Polaków z innymi nacjami odbite w leksyce, frazeologii i przysłowiach , [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, red. Elżbieta Koniusz, Stanisław Cygan, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006, s. 39–46.
 42. A. Tyrpa, Obraz cudzoziemców w małopolskich pieśniach ludowych , [w:] W kręgu dialektów i folkloru, red. S. Cygan, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe 2007, s. 237–251.
 43. A. Tyrpa, Choromański, Korzybski i staropolszczyzna, [w:] Amoenitates vel lepores philologiae, red. R. Laskowski, R. Mazurkiewicz, Kraków: Wydawnictwo LEXIS 2007, s. 618–624.
 44. A. Tyrpa, Odmiany regionalne polszczyzny w twórczości Michała Choromańskiego , [w:] Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata, red. E. Breza, Z. i A. Licowie, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007, s. 425–431.
 45. A. Tyrpa, Obraz zbójników w pieśniach ludowych, [w:] Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Kraków-Bukowina Tatrzańska 18 –22 października 2006 r., red. M. Madejowa, A. Mlekodaj, M. Rak, Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 2007, s. 112–120.
 46. A. Tyrpa, Obraz zbojníkov v l’udových piesňach, prekl. Wania Manczewa-Wicik, [w:] Mýty a skutočnost’zbojníctva na pol’sko-slovenskom pohraniči v dejinách, literatúre a kulture ,. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencje, Krakov, Bukowina Tatrzańska, 18. –22. október 2006, kolektívna redakcia, Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Nowom Targu 2007, s. 113–121.
 47. A. Tyrpa, Językowy obraz świata w gwarach (przegląd dokonań), „Język a Kultura” 20: Tom jubileuszowy, red. Anna Dąbrowska, 2008, s. 297–307.
 48. A. Tyrpa, O eufemizmach w pieśniach ludowych, [w:] Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, red. Feliks Czyżewski, A. Tyrpa, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2008, s. 239–250.
 49. A. Tyrpa, Losy słowa tabu w Polsce (od encyklopedii Orgelbranda do prasy popularnej), „Język a Kultura” 21: Tabu w języku i kulturze, red. Anna Dąbrowska, 2009, s. 13–22.
 50. Joanna Porawska, A. Tyrpa, Imaginea cultural-lingvistică a neamţului în limbile română şi polonă , [w:] Limba română: teme actuale: Actele celui de al 8-lea colocviu al catedrei de limba română: Bucureşti, 5 –6 decembrie 2008, ed. Rodica Zafiu, Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu, Bucureşti 2009, s. 359–370.
 51. J. Porawska, A. Tyrpa,Ludowy wizerunek Niemca w języku polskim i rumuńskim, [w:] Relatywizm w języku i kulturze, red. Anna Pajdzińska i Ryszard Tokarski, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2010, s. 165–182.
 52. A. Tyrpa, Regionalne uwarunkowania stereotypów etnicznych, [w:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25 –26 września 2008 r., red. Bogusław Dunaj i Maciej Rak, Kraków: Księgarnia Akademicka 2009, s. 199­–208.
 53. A. Tyrpa,Wizerunek cudzoziemek w polskich dialektach i folklorze, [w:] Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, red. Aneta Pierścińska-Maruszewska, Barbara Bakalarz-Kowalska, Tadeusz Grudniewski, Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój” 2009, s. 41–50.
 54. A. Tyrpa, O badaniu ludowych stereotypów etnicznych, „Studia Dialektologiczne” IV, red. Halina Kurek, A. Tyrpa, Jadwiga Wronicz, 2010, s. 151–160.
 55. A. Tyrpa, Maciej Rak,Onomazjologiczne ujęcie frazematyki gwarowej, [w:] Język polski – wczoraj, dziś, jutro..., red. Barbara Czopek-Kopciuch i Piotr Żmigrodzki, Kraków: Wydawnictwo LEXIS 2010, s. 351–358.
 56. A. Tyrpa, Lud polski wobec języków obcych, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu , red. Janusz S. Gruchała, Halina Kurek, Kraków: Księgarnia Akademicka 2010, s. 409–418.
 57. A. Tyrpa, Litwa i Litwini w języku polskim, [w:] Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy , red. Jolanta Mędelska i Zofia Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010, s. 277–287.
 58. A. Tyrpa, Polskie choronimy i etnonimy ludowe, „Onomastica” LVI, 2012, s. 25–52.
 59. A. Tyrpa, Nowa metoda badań – dialektologia porównawcza, [w:] Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, red. Małgorzata Pachowicz i Krystyna Choińska, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2012, s. 452–459.
 60. A. Tyrpa, Polski i inne języki na Ukrainie we wspomnieniach Henryka Ułaszyna , „Język polski dawnych Kresów Wschodnich” 5: Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi , red. Ewa Dzięgiel, Katarzyna Czarnecka i Dorota A. Kowalska, 2012, s. 369–378.
 61. A. Tyrpa, Stereotypy etniczne w różnych językach – narodowe? Międzynarodowe? Uniwersalne? „LingVaria” 2013, rok VIII, nr 1 (15), s. 145–154.
 62. A. Tyrpa, Etnografowie a językoznawstwo, [w:] Sapientia ars vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej , red. Anna Burzyńska-Kamieniecka i Agnieszka Libura, Wrocław 2013, s. 29–39.
 63. А. Тырпа, Этнические стереотипы в разных языках – национальные? Mеждународные? Yниверсальные? , „Speculum Linguisticum”, vol. II, 2014, s. 133-140.
 64. A. Tyrpa, Dom pod Lutnią, czyli mazurska mozaika językowa, [w:] Język nasz ojczysty. Zbiór studiów, red. Bożena Taras, Rzeszów 2014, s. 238-251.
 65. A. Tyrpa, Chłopi polscy o kościołach chrześcijańskich, [w:] Polono-slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, red. Leszek Bednarczuk, Halina Chodurska, Anna Mażulis-Frydel, Kraków 2014, s. 335-346.
 66. A. Tyrpa, Językoznawstwo w Dziełach wszystkichOskara Kolberga, [w:] Ja daję właśnie materiał… O dziele Oskara Kolberga w dwusetną rocznicę Jego urodzin, red. Ewa Antyborzec, Poznań 2015, s. 91-106.
 67. A. Tyrpa, M. Rak, Założenia słownikowego opisu frazematyki gwarowej, „Problemy Frazeologii Europejskiej” X, 2015, s. 9–25.
 68. A. Tyrpa, Dialektologia w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk , [w:] Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas. Dialects – cultural heritage of European nations, red. Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė, Vilnius 2015, s. 59-71 (e-book).
 69. A. Tyrpa,Globalizacja odbita w zwierciadle obnoszonym po gościńcu, [w:]Bydgoskie Studia nad Pragmatyką Językową 2: Globalizacja a przemiany języków słowiańskich, red. Halina Kurek, Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska, Bydgoszcz 2016, s. 337-353.
 70. A. Tyrpa, Źródła reproduktów w powieściach Moniki Szwai, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów , red. Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Poznań 2016, s. 135-157.
 71. A. Tyrpa, Co wiemy o frazeologii gwarowej w 2015 roku?, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. Maciej Rak i Kazimierz Sikora, Kraków 2016, s. 13-30.
 72. A. Tyrpa, Kraków gwarach i folklorze, „Polonica” XXXVI, 2016, s. 167-180.
 73. A. Tyrpa, Opowieść o Warszawie wysnuta ze słowników i tekstów folkloru, [w:] Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie , red. Maria Biolik, Alina Naruszewicz-Duchlińska, Wanda Szulowska, Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wojciech Włoskowicz, Olsztyn 2016, s. 213-224.
 74. A. Tyrpa, Słowniki gwarowe a tożsamość regionalna, [w:]Tradycja dla współczesności, t. 9: Tożsamości społeczno-kulturowe – kreacja i komunikacja, red. Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka, Lublin 2016, s. 125-138.
 75. A. Tyrpa, Dialektologiczne dokonania krakowskich pracowników Polskiej Akademii Nauk , [w:] Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. Jolanta Klimek-Grądzka, Małgorzata Nowak, Lublin 2016, s. 425-439.
 76. A. Tyrpa, Siedem sakramentów świętych w gwarach polskich, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III: Język. Literatura. Kultura. Historia, t. I: Chrześcijaństwo w literaturze i języku, red. Zofia Abramowicz, Krzysztof Korotkich, Białystok 2016, s. 387-409.
 77. A. Tyrpa, Polski wkład w badanie tabu jezykowego, [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury, red. Agata Małyska, Katarzyna Sobstyl, Lublin 2016, s. 13-24.
 78. Аннa Тырпa, Мацей Рак, Польская диалектная фраземика в ономасиологической представлении, [w:] С. А. Мызников, О. Н. Крылова, I. V. Бакланова (red.), Славянская диалектная лексикография 2, Санкт-Петербург 2016, s. 215–228.
 79. A. Tyrpa, Polska literatura piękna źródłem reproduktów w powieściach Małgorzaty Musierowicz , „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 210, „Studia Linguistica” XI, 2016, s. 119-136.
 80. A. Tyrpa, Współczesne powieści polskie łącznikiem między dawnymi i młodszymi laty (rocznicowe przypomnienie Henryka Sienkiewicza) , [w:] Dialog pokoleń 3, red. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa 2017, s. 349-368.
 81. A. Tyrpa, Polskie społeczeństwo widziane z wiejskiej perspektywy, w: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. Medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre socioligvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5.-6. 9. 2016 v Banskej Bystrici, editor Vladimír Patraša, Banská Bystrica 2017, s. 181-189.
 82. A. Tyrpa, Polska i Polacy w zwierciadle gwarowym, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXIV, 2017, s. 317-331.
 83. A. Tyrpa, Giaury, goje, gadzie i gorole – my i reszta świata, w: Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. Renata Przybylska, Maciej Rak, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 209-220.
 84. A. Tyrpa, Stare i nowe słowa w świadomości mieszkańców wsi, „Poradnik Językowy”, 2019, nr 1, s. 20-32.
 85. Tyrpa, Etnonimy i stereotypy narodowe we wspomnieniach z I wojny światowej, „Linguistica Bidgostiana. Series Nova” IV: „45 lat bydgoskiego językoznawstwa polonistycznego” red. Andrzej S. Dyszak, Warszawa 2019, s. 121-145.

Tezy referatów

 1. A Krawczyk-Tyrpa, Dzierży Pónbuczka za nogi, a diabła za rogi. Analiza porównawcza ludowej frazeologii „boskiej” i „diabelskiej”, [w:] Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego, Opole, 4-6 września 1996 r. , red. Wojciech Chlebda, Stanisław Kochman, Opole 1996, s. 85.
 2. A. Tyrpa, Lech Zieliński, Parallels in the Semantic Development of Ethnonyms in European Languages , [w:] 4th International Congress of Dialectologists and Geolonguists. Abstracts of Scholarly Papers, Riga, July 28 – August 2, 2003 , red. Agris Timuška, s. 109-110.
 3. А. Тырпа, Этнические стереотипы в разных языках – национальные ? международные? универсальные? [w:] Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. Материалы II Международной научной конферунции, ЕкатеринЪург 8-10 сентаЪря 2012 г., часть 1, s. 56–57.
 4. A. Тырпа, M. Paк, Пoльcкaья диaлeктнaя фраземика в oнoмacиoлoгичecкoм пpeдcтaвлeнии, [w:] Славянская диалектная лексикография. Материалы конференции, ред. С. А. Мызников, О. Н. Крылова, И. В. Бакланова, Санкт-Петербург 2014, s. 159-160.
 5. A. Tyrpa, Wariantywność polskiej frazematyki gwarowej, [w:] 25-oji tarplautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija: Variantiškumas kalbose ir jųatmainose. Tezės / 25th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis: Variation across languages and their varietes. Book of abstracts, Vilnius 2018, s. 57.

Sprawozdania

 1. A. Krawczyk, Konferencja frazeologiczna (Lublin 27–28 XI 1979), „Język Polski” LX, 1980, s. 306–310.
 2. A. Krawczyk, J. Porawska, VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Językoznawców w Katowicach (12–14 XI 1981) , „Język Polski” LXII, 1982, s. 225–228.
 3. A. Krawczyk, Konferencje frazeologiczne, „Język Polski” LXII, 1982, s. 353–357.
 4. A. Krawczyk-Tyrpa, Przeszłość w językowym obrazie świata (Kazimierz nad Wisłą, 6–8 XI 1997) , „Język Polski” LXXVIII, 1998, s. 155–158.
 5. Maria Czaplicka, A. Tyrpa, Onomastyka regionalna — konferencja w Olsztynie „Język Polski” LXXXIV, 2004, s. 143–144.
 6. Monika Buława, Dorota Suchacka, A. Tyrpa, Konferencja Język IV RP, Kraków 10– 11 lipca 2008 r., „Język Polski” LXXXIX, 2009, s. 383–388.

Recenzje

 1. A. Tyrpa, O polszczyźnie szlachty kowieńskiej w XIX wieku, [rec. z: Zofia Sawaniewska-Mochowa, Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku (na podstawie słowników przekładowych Antoniego Juszkiewicza) , Bydgoszcz 2002], „Rozmaitości Wileńskie” 2003, nr 2 (76), s. 15–16.
 2. A. Tyrpa, M. Sagan-Bielawa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej , „Język Polski” XCV, 2015, s. 482-484.
 3. Tyrpa, Zboża w życiu Polaków [„Słownik stereotypów i symboli ludowych”. Pod red. J. Bartmińskiego i S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej. T. II, „Rośliny”. Z. 1, „Zboża”.], „Akcent” nr 2, 2018, s. 128-130.

Współredakcja prac zbiorowych

 1. F. Czyżewski, A. Tyrpa (red.), Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich, Lublin 2008.
 2. H. Kurek , A. Tyrpa, J. Wronicz (red.), „Studia Dialektologiczne” IV, Kraków 2010.

Promotorstwo doktoratów w Instytucie Języka Polskiego PAN

 1. Aneta Pierścińska-Maruszewska 2008
 2. Kinga Wenklar 2009
 3. Emil Popławski 2012
 4. Agnieszka Wełpa 2013
 5. Dorota Suchacka-Pietrzak 2018

Recenzje w przewodach doktorskich

 1. Artur Bracki, Uniwersytet Gdański 2003
 2. Natalia Sosnowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski 2005
 3. Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński 2006
 4. Anna Kaczan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2009
 5. Małgorzata Herchel, Uniwersytet Jagielloński 2011
 6. Jadwiga Stępnik-Szeptyńska, Uniwersytet Jagielloński 2014
 7. Krzysztof Kołatka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2015
 8. Jan Zgrzywa, Uniwersytet Adama Mickiewicza 2016
 9. Michał Łuczyński, Uniwersytet Jagielloński 2017
 10. Urszula Skórka, Instytut Języka Polskiego PAN 2017
 11. Anna Łucarz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2018
 12. Marta Hartenberger, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2019
 13. Veronika Girininkaitė, Uniwersytet Wileński 2019

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym

 1. Helena Grochola-Szczepanek, Instytut Języka Polskiego PAN 2013
 2. Marzena Marczewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2013
 3. Róża Wosiak-Śliwa, Instytut Języka Polskiego PAN 2014
 4. Beata Milewska, Uniwersytet Gdański 2014
 5. Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski 2014
 6. Marta Wójcicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2014
 7. Anna Mlekodaj, Uniwersytet Adama Mickiewicza 2016
 8. Natalia Siudzińska, Uniwersytet Warszawski 2016
 9. Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2017
 10. Renata Dźwigoł, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 2019

Opinie w postępowaniu habilitacyjnym

 1.  Jarosław Liberek, Uniwersytet Adama Mickiewicza 2013
 2.  Urszula Bijak, Instytut Języka Polskiego PAN 2014
 3.  Katarzyna Dróżdż-Łuszczek, Uniwersytet Warszawski 2014
 4.  Mirosława Sagan-Bielawa, Uniwersytet Jagielloński 2015
 5.  Iwona Nobis, Instytut Języka Polskiego PAN 2017
 6.  Małgorzata Iżykowska, Uniwersytet Opolski 2019

Recenzje w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 1.  Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2014
 2.  Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN 2015
 3.  Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2019

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego od 1973
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze od 1976
 • komitet redakcyjny czasopisma „Język Polski” od 2008 (sekretarz naukowy w latach 2008-2010)
 • komitet redakcyjny rocznika „Socjolingwistyka” od 2010, Rada Naukowa od 2014
 • rada redakcyjna serii „Język a Kultura” od 2011
 • rada redakcyjna serii „Dialog z Tradycją” od 2014
 • Komitet Językoznawstwa PAN od 2015
 • Komisja Frazeologiczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN (1991–2011)
 • Sekcja Frazeologiczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN od 2015
 • Komisja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN (2003–2011)
 • Sekcja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN od 2015
 • Komisja Dialektologiczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN (2008–2011)
 • Sekcja Dialektologiczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN od 2015 (przewodnicząca)
 • Komisja Językoznawstwa przy Krakowskim Oddziale PAN od 2011 (od 2015 wiceprzewodnicząca)
 • Komisja Socjolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów od 2011
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze od 2015
 • Rada do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego od 2017