Anna Kostecka-Sadowa
Pracownia Etymologii i Geolingwistyki
334

dr hab. Anna Kostecka-Sadowa, prof. IJP PAN

Stopnie naukowe

 • 1996 – dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku filologia polska (specjalność: nauczycielska), Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu
 • 1999 – magister filologii polskiej, Uniwersytet Jagielloński
 • 2004 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński
 • 2016 – doktor habilitowany, Instytut Języka Polskiego PAN

Obszary badań naukowych

dialektologia polska i wschodniosłowiańska, leksykografia gwarowa, socjolingwistyka, polszczyzna południowokresowa, kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie

Publikacje

Słowniki

 • [współautor] Słownik gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej IJP PAN w Krakowie, t. VII–IX, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Kraków 2006–2014.
 • [współautor] Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2009 (I wydanie), Kraków 2010 (II wydanie).
 • [współautor] Słownik gwary Zakopanego i okolic autorstwa Juliusza Zborowskiego, pod kierunkiem Joanny Okoniowej, Zakopane–Kraków 2009, s. 491.
 • [współautor] Słownik gwar małopolskich , pod red. J. Wronicz, t. 1, A-Ó, Kraków 2017, s. 206.
 • [współautor] Słownik gwar małopolskich , pod red. J. Wronicz, t. 2, P-Ż, Kraków 2017, s. 178.

Monografie, monografie zbiorowe

 • Słownictwo gwar polskich w Mościskach i wsiach okolicznych , [w:] Słownictwo kresowe: studia i materiały, pod red. J. Riegera, Warszawa 2008, s. 113–260 (stron 147). Wydawnictwo DiG. [jest to część pracy doktorskiej w monografii zbiorowej]
 • Rzeczownikowe zapożyczenia wschodniosłowiańskie w gwarach polskich , Kraków 2015, s. 488. [Rec. B. Nowowiejski, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 16, Białystok 2016, s. 389-397]

Artykuły (wybrane pozycje)

 • Współczesna polszczyzna południowokresowa na przykładzie Mościsk i okolic (uwagi o fonetyce i fleksji), „Język Polski” LXXXV 3, 2005, s. 230–241.
 • Teksty gwarowe , „Język Polski” LXXXVI 3, 2006, s. 219–227.
 • Міжмовні контакти в польських говірках Мостищини , [w:] Діалектологічні студії 7. Питання теорії і практики, ред. Н. Хобзей, Львів 2008, c. 71–76.
 • Stan współczesnej polszczyzny Mościsk i okolic , [w:] Współczesna polszczyzna: stan, perspektywy, zagrożenia, pod red. Z. Cygal-Krupy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów 2008, s. 247–257.
 • Polsko-ukraińskie kontakty językowe w zakresie słownictwa (na przykładzie Mościsk), „Język Polski”, XC 4–5, 2010, s. 376–383.
 • Nie ma tego złego , co by na dobre nie wyszło – o frazeologii w języku polskich mieszkańców Mościsk na Ukrainie, „Annales Universitais Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica IV. Folia 90”, Europa Słowian w świetle socjo i etnolingwistyki. Przeszłość – teraźniejszość, pod redakcją E. Książek i M. Wojtyły-Świerzowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 116–122.
 • Słownictwo dotyczące uprawy ziemniaków w języku mieszkańców Mościsk i okolic , „Język Polski” XCI 5, 2011, s. 364–371.
 • Językowy obraz matki w przysłowiach polskich , ukraińskich i rosyjskich, [w:] Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, red. M. Pachowicz, K. Choińska. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów 2012, s. 166–174.
 • Obraz dziecka w przysłowiach polskich , ukraińskich i rosyjskich, „Socjolingwistyka” 26, 2012, s. 233–242.
 • Inne drogi w gwarach polskich , „Socjolingwistyka” 26, 2012, s. 243–250.
 • Wybrane tendencje słowotwórcze w polszczyźnie południowokresowej na przykładzie Mościsk i okolic , „Socjolingwistyka” 27, 2013, s. 153–161.
 • Zmiany i wahania rodzaju rzeczowników w gwarze Mościsk , [w:] Język w środowisku wiejskim, t. I, red. M. Mączyński, E. Horyń, Collegium Columbinum, Kraków 2014, s. 195–205.
 • Tendencje słowotwórcze w polszczyźnie południowokresowej Drohobycza , [w:] Dialog z Tradycją, t. III: Język – komunikacja – kultura, red. naukowa Renata Dźwigoł, Iwona Steczko, Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 435-444. T. III-IV.
 • Znajomość dawnego słownictwa polskiego u Polaków zamieszkałych na Kresach południowo-wschodnich w aspekcie pokoleniowym , [w:] Dialog Pokoleń, pod red. Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej, Warszawa 2015, s.293–300.
 • Zapożyczenia tureckie w gwarach polskich , „Slavia Occidentalis” 72/1, 2015, s. 73–104.
 • Zapożyczenia wschodniosłowiańskie w zakresie nazw odzieży , [w:] Dialog z Tradycją, t. V: Językowe dziedzictwo kultury materialnej, pod red. Ewy Młynarczyk i Ewy Horyń, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 97–113.
 • Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w gwarach wielkopolskich , [w:] Język w regionie, region w języku 1, pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej, Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2016, s. 23–40.
 • Uwagi o języku przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowca na Podolu na podstawie spisanych wspomnień , „Prace Językoznawcze” XVIII/4, Olsztyn 2016, s. 93–106.
 • Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich [w:] Gwary Dziś 8, pod red. J. Sierociuka, Poznań 2016, s. 35–56.
 • Funkcjonowanie w gwarach polskich wyrazów, które w polszczyźnie ogólnej mają status archaizmów , [w:] Język w regionie, region w języku 2, pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej, Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań 2017, s. 203–218.
 • Sytuacja języka polskiego w obcym otoczeniu językowym. Zarys problematyki (na przykładzie obwodu lwowskiego), „Prace Językoznawcze” XIX/2, Olsztyn 2017, s. 73–86.
 • Zapożyczenia leksykalne w języku przesiedleńców z Trembowli i Wierzbowiec na Podolu , „Prace Językoznawcze” XIX/4, Olsztyn 2017, s. 79–92.
 • Funkcjonowanie zapożyczeń wschodniosłowiańskich w świadomości użytkowników gwar polskich na przykładzie przysłówków został przyjęty do druku w Rozprawach Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 64, Łódź 2017, s. 103–122.

Recenzje

 • Наталя Хобзей, Ксеня Сімович, Тетяна Ястремська, Ганна Дидик-Меуш Лексикон львівський: поважно і на жарт, Львів 2009, „Język Polski” XCI 2–3, 2011, s. 220–222.
 • Justyna Kobus Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI , Poznań 2015, „Język Polski” XCVI 3, 2016, s. 121–124.
 • JĘZYK POLSKI I POLONISTYKA W EUROPIE WSCHODNIEJ: PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franka, Kijów 2015, s.653. „Język Polski” XCVII 3, 2017, s. 121-124.

Sprawozdania

 • Konferencja naukowa Status gwary w języku i kulturze, Kraków, 14–15 września 2015 r. „Język Polski” XCVI 1/2016, s. 135–140.
 • Konferencja naukowa Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna, Łódź, 18–19 października 2016 r., „Socjolingwistyka” 31, Kraków 2016.
 • Konferencja naukowa Estetyka językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, 7–8 czerwca 2017 r., „Język Polski” XCVII 4/2017, s. 117–122.
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG