Aleksandra Wieczorek
Pracownia Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku
811

 

dr Aleksandra Wieczorek

Funkcja

 • adiunkt w w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku IJP PAN w Warszawie

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

 • 2001—2006 – studia magisterskie w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW; dyplom magistra filologii polskiej na podstawie pracy Zapożyczenia leksykalne ukraińskie i rosyjskie w polskiej gwarze wsi Maćkowce na Podolu napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Riegera
 • 2006—2011 – studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego UW
 • 2012 – obrona rozprawy doktorskiej pt. Słownictwo polskiej gwary kresowej na przykładzie Maćkowiec na Podolu. Charakterystyka funkcjonalna napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Riegera
 • 2011—2013 – praca na stanowisku lingwisty w Instytucie Podstaw Informatyki PAN
 • od 2017 r. – praca w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII–XVIII Wieku IJP PAN w Warszawie

Udział w projektach badawczych

 • 2002—2004 – Zróżnicowanie gwar polskich na Ukrainie (kierownik projektu: Janusz Rieger), badania terenowe, przepisywanie nagrań, opracowania
 • 2005 – badania terenowe nad gwarami łemkowskimi wokół Legnicy
 • 2008—2010 – prace nad serwisami internetowymi Gwary polskie. Przewodnik multimedialny i Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe (kierownik: Halina Karaś), m.in. opracowania i mapy
 • 2009—2011 – Słownictwo polskiej gwary kresowej na przykładzie Maćkowiec na Podolu. Charakterystyka funkcjonalna (kierownik projektu: Janusz Rieger), grant promotorski, główny wykonawca
 • 2009—2013 – Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie (kierownik projektu: Janusz Rieger), m.in. opracowanie elektronicznego korpusu tekstów
 • 2012—2013 – CESAR, CEntral and South-east europeAn Resources (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski), kodowanie nazw geograficznych w słowniku morfologicznym PoliMorf
 • 2016—2017 – CLARIN-PL, udział w tworzeniu Polskiego Banku Drzew Zależnościowych
 • 2016—2018 – Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.) (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński), weryfikacja danych metatekstowych tekstów korpusu, anotacja
 • od 2018 r. – Rozbudowa „Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII w.” i jego integracja z „Elektronicznym słownikiem języka polskiego XVII i XVIII w.” (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński), prace koncepcyjne, redakcja tekstów do korpusu, anotacja składniowa

Publikacje

(sygnowane A. Krawczyk, A. Krawczyk-Wieczorek i A. Wieczorek)

Monografia

 • Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu, Warszawa 2007.

Artykuły

 • Uwagi o gwarze wsi Józefówka w Żytomierskiem, [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. XI Dawna i współczesna polszczyzna na Kresach, pod red. J. Riegera, Warszawa 2004, s. 201—220.
 • Uwagi o stanie polszczyzny na Ukrainie. Sytuacja socjolingwistyczna: historia i współczesność, [w:] Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, pod red. K. Bielenin i M. Majdak, Warszawa 2005, s. 64—73.
 • Kilka uwag o sytuacji socjolingwistycznej oraz o starym polskim cmentarzu w Murafie koło Szarogrodu, [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 3., pod red. J. Riegera, Warszawa 2006, s. 87—95.
 • Problemy etymologizacji zapożyczeń w gwarze kresowej (na przykładzie Maćkowiec na Podolu), [w:] Rozmaitości językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, t. 2., pod red. K. Bielenin-Lenczowskiej i M. Majdak, Warszawa 2008, s. 109—117.
 • Kilka uwag o wariantywności leksykalnej w polskiej gwarze Maćkowiec na Podolu (na przykładzie dwóch wybranych idiolektów), [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. XII, pod red. J. Riegera, Warszawa 2010, s. 137—161.
 • O zróżnicowaniu leksykalnym w wypowiedziach mieszkańców jednej wsi (na materiale z Maćkowiec na Podolu), [w:] Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 5. Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, pod red. E. Dzięgiel, K. Czarneckiej i D.A. Kowalskiej, Warszawa 2012, s. 177—186.
 • Halina Karaś, Monika Kresa, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek, Towards a Corpus of Polish Dialect Texts, „Prace Filologiczne” 2012, t. LXIII, s. 129—145.
 • Agata Savary, Bartosz Zaborowski, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek, Filip Makowiecki, SEJFEK – a Lexicon and a Shallow Grammar of Polish Economic Multi-Word Units, [w:] Proceedings of Cognitive Aspects of the Lexicon (COGALEX-III), a Workshop at COLING 2012, Mumbai, India, 2012, s. 195—213.
 • Automatyczna lematyzacja tekstu w zapisie fonetycznym. Korpus polskiej gwary południowokresowej, „Język Polski” 2012, z. 1., s. 11—19.
 • Status wyrazu w świetle otoczenia tekstowego i danych pozatekstowych. Kilka mniej typowych przykładów z wypowiedzi mieszkańców Maćkowiec na Podolu, [w:] Wynaturzenie – literatura, kultura, język, translatoryka, Gdańsk 2013, s. 256—262.
 • Renata Bronikowska, Aleksandra Krawczyk-Wieczorek, Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym (na podstawie prac nad PoliMorfem), „Prace Filologiczne” 2014, t. LXV, s. 29—41.
 • Język Delicji ziemie włoskiej jako przykład polszczyzny siedemnastowiecznej, [w:] Delicje ziemie włoskiej, w opr. Wojciecha Kordyzona i Aleksandry Wieczorek, Warszawa-Kraków 2017, s. 69—100.
 • Alina Wróblewska i Aleksandra Wieczorek, Status morfoskładniowy wyrazu jako we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2018, XCVIII(3), s. 16—30.
 • Renata Bronikowska, Magdalena Majdak, Aleksandra Wieczorek, Mateusz Żółtak, The Electronic Dictionary of the 17th- and 18th-century Polish – Towards the Open Formula Asset of the Historical Vocabulary, [w:] Z. Gavriilidou, M. Mitsiaki, A. Fliatouras (red.), Proceedings of the XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion, t. I, Democritus University of Thrace 2020, s. 471–475.
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Aleksandra Wieczorek, Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe, „Poradnik Językowy” 8/2020, s. 32–51.
 • Integracja Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku i Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich z XVII i XVIII Wieku okiem użytkownika i redaktora, [w:] Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, pod red. Ewy Horyń, Ewy Młynarczyk i Piotra Żmigrodzkiego, Kraków 2021, s. 547–560.
 • Włodzimierz Gruszczyński, Dorota Adamiec, Renata Bronikowska, Witold Kieraś, Emanuel Modrzejewski, Aleksandra Wieczorek & Marcin Woliński, The Electronic Corpus of 17th- and 18th-century Polish Texts, „Language Resources and Evaluation” 56, 2022, s. 309–332, publikacja online 18.09.2021.
 • Tagset adaptation to language changing over time. The case of the masculine personal category in the Electronic Corpus of 17th and 18th century Polish Texts, „Corpus” [En ligne], 25 | 2024, mis en ligne le 19 janvier 2024, consulté le 01 février 2024. DOI: https://doi.org/10.4000/corpus.8418.

Publikacje internetowe

 • W serwisie Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, pod red. H. Karaś, www.gwarypolskie.uw.edu.pl:
 • Przemyskie [podstrony: Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi, Region dziś, Wieś dziś, Gwara regionu, Kultura ludowa],
 • Lubelszczyzna wschodnia [podstrony: Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi, Region dziś, Wieś dziś, Gwara regionu, Kultura ludowa],
 • Lubelszczyzna zachodnia: Gwara regionu.
 • W serwisie Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, pod red. H. Karaś, www.dialektologia.uw.edu.pl:
 • Przemyskie [podstrony: Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi, Region dziś, Wieś dziś, Gwara regionu, Kultura ludowa],
 • Lubelszczyzna wschodnia [podstrony: Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi, Region dziś, Wieś dziś, Gwara regionu, Kultura ludowa],
 • Lubelszczyzna zachodnia: Gwara regionu.

Teksty gwarowe z komentarzem językowym

 • Józefówka, [w:] J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX w., t. 2, Kraków 2007, s. 277—286.
 • Maćkowce, [w:] J. Rieger, I. Cechosz-Felczyk, E. Dzięgiel, Język polski na Ukrainie w końcu XX w., t. 2, Kraków 2007, s. 84—103.

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG