mgr Aleksandra Serafin

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach stypendium Erasmus, przebywała na Uniwersytecie w Ljubljanie, gdzie studiowała przedmioty z zakresu glottodydaktyki i literatury polskiej. Od października 2014 roku doktorantka w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską pt. Reklama w przestrzeni funeralnej, pisaną pod opieką prof. dr hab. Haliny Kurek. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół socjolingwistyki, języka religijnego,  leksykografii współczesnego języka polskiego i folkloru polskiego. Od 2015 roku jest redaktorem haseł w Wielkim słowniku języka polskiego.

Publikacje

  • Obraz Józefa w polskich kolędach i pastorałkach (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. Michała M. Mioduszewskiego), "Rozprawy Komisji Językowej ŁTN", t. LXIV, 2017, s. 275-287.

Wystąpienia

  • Konferencja „Różnice pokoleniowe w języku ogólnym i w gwarach”, Sokółka, 1–2 VIII 2018. Referat: Tendencje globalizacyjne w reklamie funeralnej.
  • Konferencja "Kultura-tradycja-kontynuacja", Lublin, 9 XII 2016. Referat: Obraz Maryi w polskich kolędach i pastorałkach (na przykładzie tekstów zebranych przez ks. Michała M. Mioduszewskiego).

Udział w projektach badawczych

„Wielki słownik języka polskiego. Kontynuacja” – praca naukowa finansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 0016/NPRH2/H11/81/2013, kierownik: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, 2013-2018.