Agnieszka Wełpa-Siudek
Pracownia Dialektologii Polskiej (w Warszawie)
832

dr Agnieszka Wełpa-Siudek

Stanowisko

Adiunkt w Pracowni Dialektologii Polskiej, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Wykształcenie

 • 2002 – 2007 studia dzienne magisterskie na kierunku filologia polska, Akademia Świętokrzyska w Kielcach; obrona pracy magisterskiej: Słownictwo erotyczne w powieściach Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego Rzeczy nienasycone i Cud w Esfahanie napisanej pod kierunkiem prof. Anny Tyrpy.
 • 2007 – 2013 Studium doktorskie Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków; rozprawa doktorska: Językowe wyrażanie uczuć w pieśniach ludowych Warmii i Mazur napisana pod kierunkiem prof. Anny Tyrpy (recenzenci: prof. dr hab. Maria Biolik, dr hab. prof IJP PAN Bożena Sieradzka-Baziur)
 • 2013 – 2014 Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego, UKSW Warszawa.

Publikacje

Artykuły

 • A. Wełpa, O nazywaniu uczuć zwierząt w pieśniach ludowych Warmii i Mazur, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII, red. Henryka Sędziak, Łomża 2009, s. 323‒331.
 • A. Wełpa, Uczucia wyrażane za pomocą języka ciała w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, „XI Prace Językoznawcze” UWM, 2009, s. 247‒259.
 • A. Wełpa, Użyteczność i wykorzystanie zbiorów pieśni ludowych w leksykografii gwarowej, [w:] Język polski ‒ wczoraj, dziś, jutro, red. Barbara Czopek-Kopciuch, Piotr Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 359‒366.
 • A. Wełpa, Metaforyzacja treści erotycznych w powieściach Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego Rzeczy nienasycone i Cud w Esfahanie, [w:] Ciało i duch w języku i kulturze, red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin 2012, s. 87‒98.
 • A. Wełpa, Frazeologizmy dotyczące uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kujaw oraz Kaszub, „XIV Prace Językoznawcze” UWM, 2012, s. 253‒262.
 • K. Sobolewska, A. Wełpa, Język Warmii i Mazur w „Małym słowniku gwar polskich”, „Prace Filologiczne” LXIV, 2013, s. 343‒350.
 • A. Wełpa, Czy istnieje regionalne zróżnicowanie języka pieśni ludowych, [w:] Z. Babickiene, L. Peckuviene (red.), Tarmes – Europos tautu kulturos paveldas (Dialects – cultural heritage of European nations). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, s. 572–582. (Dostępne w: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations#)
 • A. Wełpa-Siudek, O ucyfrowieniu zbiorów Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowoczesność, red. D. K. Rembiszewska, Warszawa-Łomża 2016, s. 279–287.
 • A. Wełpa-Siudek, Nazwy emocji w gwarach Warmii i Mazur, „Studia Dialektologiczne” V, red. B. Grabka, R. Kucharzyk, A. Tyrpa, Kraków 2019, s. 101–108.
 • A. Wełpa-Siudek, O przejawach świadomości językowej Warmiaków i Mazurów w pierwszej połowie XX wieku, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” LXXVII, 2019, s. 389–402.
 • A. Wełpa-Siudek, Język świadków historii. Opowieści z Warmii, [w:] Język polski – między tradycją a współczesnością. Księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, red.  E. Horyń, E. Młynarczyk, P. Żmigrodzki, Kraków 2021, s. 306–316.
 • A. Wełpa-Siudek, Bieg życia ludzkiego widziany przez pryzmat frazematyki (na materiale z Warmii), [w:] Język w regionie, region w języku 4, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2021, s. 387–400.
 • K. Sobolewska, A. Wełpa-Siudek, Badania gwaroznawcze na Warmii i Mazurach, „Rocznik Ostrowski. Regionalne pismo popularnonaukowe”, nr 7, Ostrów Mazowiecka, 2021, s. 237–242.
 • A. Wełpa-Siudek, Plebiscyt z 1920 roku w oczach Warmiaków na podstawie tekstów ustnych, „Poradnik Językowy”, z. 2, 2022, s. 113–123.
 • A. Wełpa-Siudek, O frazematyce w Słowniku warmińskim Wiktora Steffena, „LingVaria”, r. XVII, nr 2 (34), 2022, s. 195–206.
 • A. Wełpa-Siudek, Felietony „Kuby spod Wartemborka” jako źródło do badania frazematyki warmińskiej, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa 3, red. M. Rak, J. Kąś, Kraków 2024, s. 227–235.

Sprawozdania i recenzje

 • A. Wełpa, sprawozdanie z konferencji Język pisarzy jako problem lingwistyki, „Język Polski” LXXXIX z. 1, 2009, s. 63‒64.
 • A. Wełpa, sprawozdanie z konferencji z okazji jubileuszu 80-lecia profesor Jadwigi Puzyniny Człowiek – Słowo – Świat, „Język Polski” LXXXIX z. 1, 2009, s. 64‒66.
 • A. Wełpa, sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Kazimierza Nitscha – badacza dialektów Prus Wschodnich, „Język Polski” LXXXIX z. 2, 2009, s. 160.
 • D. Suchacka, A. Wełpa, sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej podczas Łomżyńskich Spotkań Językoznawczych w 2008 roku, „Język Polski” LXXXIX z. 4‒5, 2009, s. 389‒399.
 • A. Wełpa-Siudek, recenzja: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński, „Język Polski” XCIX, z. 3, 2019, s. 133–135.

monografie

Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kraków 2014.

słowniki

współautorka haseł do t. VI Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. PA-PÓ, Warszawa–Kraków 2014.

współautorka haseł do t. VII Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Pra-Przew, Warszawa–Kraków 2018.

współautorka haseł do t. VIII Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Przez-Pyziać, Warszawa–Kraków 2021.

współautorka haseł do t. IX Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. R, Warszawa–Kraków 2023.

Udział w projektach grantowych

wykonawca: grant promotorski przyznany przez MNiSW (nr projektu: N N104 456439); kierownik: prof. dr hab. Anna Tyrpa.

wykonawca: grant NCN SONATA BIS 10: Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej (nr projektu: 2020/38/E/HS2/00006), kierownik: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, oddział warszawski
 • Komisja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN
 • Komisja Frazeologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN

 

 

 

 

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG