dr Agnieszka Wełpa-Siudek

Stanowisko

Asystent w Pracowni Dialektologii Polskiej, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur

Wykształcenie

 • 2002 – 2007 studia dzienne magisterskie na kierunku filologia polska, Akademia Świętokrzyska w Kielcach; obrona pracy magisterskiej Słownictwo erotyczne w powieściach Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego Rzeczy nienasycone i Cud w Esfahanie napisanej pod kierunkiem prof. Anny Tyrpy.
 • 2007 – 2013 Studium doktorskie Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków; rozprawa doktorska Językowe wyrażanie uczuć w pieśniach ludowych Warmii i Mazur napisana pod kierunkiem prof. Anny Tyrpy (recenzenci: prof. dr hab. Maria Biolik, dr hab. prof IJP PAN Bożena Sieradzka-Baziur)
 • 2013 – 2014 Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego, UKSW Warszawa.

Publikacje

 • sprawozdanie z konferencji Język pisarzy jako problem lingwistyki, "Język Polski" LXXXIX z. 1, s. 63 ‒ 64.
 • sprawozdanie z konferencji z okazji jubileuszu 80-lecia profesor Jadwigi Puzyniny Człowiek - Słowo - Świat, "Język Polski" LXXXIX z. 1, s. 64 ‒ 66.
 • sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Kazimierza Nitscha – badacza dialektów Prus Wschodnich, "Język Polski" LXXXIX z. 2, s. 160.
 • sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej podczas Łomżyńskich Spotkań Językoznawczych w 2008 roku, "Język Polski" LXXXIX z. 4 ‒ 5, s. 389 ‒ 399. (z Dorotą Suchacką)
 • O nazywaniu uczuć zwierząt w pieśniach ludowych Warmii i Mazur, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, t. XIII, red. Henryka Sędziak, Łomża 2009, s. 323 ‒ 331.
 • Uczucia wyrażane za pomocą języka ciała w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, "XI Prace Językoznawcze" UWM, s. 247 ‒ 259.
 • Użyteczność i wykorzystanie zbiorów pieśni ludowych w leksykografii gwarowej, [w:] Język polski ‒ wczoraj, dziś, jutro, red. Barbara Czopek-Kopciuch, Piotr Żmigrodzki, Kraków 2010, s. 359 ‒ 366.
 • Metaforyzacja treści erotycznych w powieściach Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego Rzeczy nienasycone i Cud w Esfahanie, [w:] Ciało i duch w języku i kulturze, red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Sebastian Wasiuta, Lublin, 2012, s. 87 ‒ 98.
 • Frazeologizmy dotyczące uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kujaw oraz Kaszub, "XIV Prace Językoznawcze" UWM, s. 253 ‒ 262.
 • Język Warmii i Mazur w „Małym słowniku gwar polskich”, "Prace Filologiczne" LXIV, s. 343 ‒ 350. (z Katarzyną Sobolewską)
 • Czy istnieje regionalne zróżnicowanie języka pieśni ludowych, [w:] Z. Babickiene, L. Peckuviene (red.), Tarmes – Europos tautu kulturos paveldas (Dialects – cultural heritage of European nations). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, s. 572–582. Dostępne w: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations#
 • O ucyfrowieniu zbiorów Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowoczesność, red. D. K. Rembiszewska, Warszawa-Łomża 2016, s. 279-287.

monografie

Agnieszka Wełpa, Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur, Kraków 2014.

słowniki

współautorka haseł do t. VI Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur PA-PÓ, Kraków 2014.

współautorka haseł do t. VII Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Pra-Przew, Kraków 2018.

Udział w projektach grantowych

grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr projektu: N N104 456439); kierownik: Anna Tyrpa, wykonawca: Agnieszka Wełpa.

Członkostwo w gremiach naukowych

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, oddział warszawski (od 2015 r.)
 • Sekcja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN (od 2017 r.)