Praca w IJP PAN dla uchodźców z Ukrainy
wtorek 22 mar

Praca w IJP PAN dla uchodźców z Ukrainy

Aktualności

Instytut Języka Polskiego PAN zachęca uchodźców i uchodźczynie z terenów Ukrainy do aplikowania na następujące stanowiska:

 1. Stanowisko dla osoby ze stopniem doktora, znającej co najmniej jeden z tych trzech języków: polski, angielski, rosyjski – do pracy w ramach projektu z dziedziny językoznawstwa korpusowego i humanistyki cyfrowej; poszukiwane kompetencje z szeroko rozumianego pogranicza nauk humanistycznych i metod komputerowej analizy danych;
 2. Stanowisko dla doktoranta lub doktorantki o podobnych kompetencjach jak powyżej – do pracy w innym projekcie;
 3. Oferujemy również pracę dorywczą dla anotatorów korpusowych – anotacja strukturalna (niewymagająca wiedzy językoznawczej) – dla studenta dowolnego kierunku;
 4. Zachęcamy również do aplikowania w ramach szerszych projektów: AMU (dla wszystkich uczonych): https://amu.pan.pl/ukraina/ i NAWA (dla doktorantów): https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/na-pomoc-srodowisku-akademickiemu-ukrainy-rusza-program-solidarni-z-ukraina .

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod adresem: ; osoby zainteresowane projektami NAWA i AMU proszone są o aplikowanie bezpośrednio przez strony internetowe tych projektów.

_____________________

**The Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences encourages refugees from the territory of Ukraine to apply for the following positions:**

 

 1. Position for a post-doc, knowing at least one of these three languages: Polish, English, Russian – to work on a project in the field of corpus linguistics and digital humanities; we expect a candidate with the focus on the broadly understood humanities and some competence in computer science / data science; or the reverse – a computer/data scientist with some understanding in the humanities.
 2. Position for a PhD student with similar competences as above – to work in another project;
 3. We also offer occasional work for corpus annotators – structural annotation (not requiring linguistic knowledge) – for a student of any field;
 4. Besides that, we encourage you to apply for wider projects: AMU (for researchers in general): https://amu.pan.pl/ukraina/ and NAWA (for PhD students): https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/na-pomoc-srodowisku-akademickiemu-ukrainy-rusza-program-solidarni-z-ukraina .

 

If you are interested, please contact us at: ; for NAWA and AMU projects, please apply directly via the websites of these projects.

___________________

**Інститут польської мови Польської академії наук запрошує біженців з території України подавати заявки на вакансії:**

 

 1. Постдокторант: за умови володіння принаймні однією з наступних мов: польська, англійська, російська, – для роботи над проектом у сфері корпусної лінгвістики та цифрових гуманітарних наук; очікується кандидат-гуманітарій (в широкому сенсі) з деякими навичками в галузі інформатики/науки про дані – або навпаки: фахівець з інформатики/науки про дані з певними гуманітарними знаннями.
 2. Аспірант (докторант): з навичками, як у попередньому пункті, – для роботи над іншим проектом.
 3. Також пропонується періодична робота зі структурної анотації корпусів (не вимагає лінгвістичних знань) – для студентів будь-якого напрямку.
 4. Крім того, запрошуємо вас подавати заявки на загальніші проекти: AMU (для будь-яких науковців): https://amu.pan.pl/ukraina/ та NAWA (для аспірантів/докторантів): https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/na-pomoc-srodowisku-akademickiemu-ukrainy-rusza-program-solidarni-z-ukraina .

Якщо ви зацікавлені, зв’яжіться з нами за адресою: . Заявки на проекти NAWA та AMU подавайте безпосередньо через сайти цих проектів.

____________________

**Институт польского языка Польской академии наук приглашает беженцев с территории Украины подавать заявки на вакансии:**

 1. Постдокторант: вакансия для кандидата наук, владеющего хотя бы одним из следующих языков: польский, английский, русский, – для работы над проектом по корпусной лингвистике и цифровым гуманитарным наукам; ожидается кандидат-гуманитарий (в широком смысле) с некоторыми навыками в области информатики/науки о данных – или наоборот: специалист по информатике/науке о данных с определёнными гуманитарными знаниями.
 2. Аспирант (докторант): с навыками, как в предыдущем пункте, – для работы в другом проекте.
 3. Также предлагается периодическая работа по структурной разметке корпусов (не требует лингвистических знаний) – для студентов любого направления.
 4. Кроме того, приглашаем вас подавать заявки на более общие проекты: AMU (для учёных разных дисциплин): https://amu.pan.pl/ukraina/ и NAWA (для аспирантов/докторантов): https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/na-pomoc-srodowisku-akademickiemu-ukrainy-rusza-program-solidarni-z-ukraina .

Если вы заинтересованы, свяжитесь, пожалуйста, с нами по адресу: . Заявки на проекты NAWA и AMU просим подавать непосредственно через сайты этих проектов.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG