wtorek 10 lis

Polska weszła do DARIAH-ERIC

Aktualności

Z radością informujemy, że po przejściu złożonej drogi formalnej i merytorycznej Polska została 6 listopada br. włączona do DARIAH-ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Decyzję podjęło obradujące w Berlinie Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) DARIAH-EU w jednomyślnym głosowaniu. W ten sposób Polska stała się pełnoprawnym członkiem najważniejszego międzynarodowego porozumienia w obszarze humanistyki cyfrowej.

Członkostwo w DARIAH-ERIC daje polskim instytucjom naukowym nowe możliwości współpracy z europejskimi partnerami. Polska może współtworzyć międzynarodowe grupy robocze, ubiegać się o środki europejskie wespół z zagranicznymi ośrodkami oraz udostępniać krajowe zasoby infrastruktury badawczej zespołom z innych państw i równolegle korzystać z zasobów partnerów.

Funkcję krajowego przedstawiciela ds. kontaktów z DARIAH-ERIC (National Representative) pełni dr Dariusz Drewniak z MNiSW. Stanowisko krajowego koordynatora (National Coordinator) piastuje natomiast Jakub Szprot z ICM UW, członek Zespołu UW ds. DARIAH oraz Rady konsorcjum DARIAH-PL. Przedstawicielem z ramienia Instytutu Języka Polskiego PAN w Radzie Konsorcjum DARIAH-PL jest Szymon Seweryn.

„To niezwykle ważny dzień dla polskiej humanistyki. Dołączyliśmy do elitarnego grona najlepszych w Europie ośrodków zajmujących się tworzeniem infrastruktury w obszarze humanistyki cyfrowej – nowego, ważnego obszaru prowadzenia badań na całym świecie. Trzeba podkreślić, że byliśmy w sieci europejskiej niecierpliwie oczekiwani – jesteśmy gotowi zaproponować DARIAH-EU wkład zarówno merytoryczny, jak i organizacyjny. Będziemy teraz pracować nad tym, by Polska zajmowała w DARIAH-ERIC ważne miejsce i miała wpływ na decyzje całej sieci” – powiedział prof. dr hab. Aleksander Bursche, przewodniczący Rady Konsorcjum DARIAH-PL.

Dzisiejsza decyzja Zgromadzenia Ogólnego jest zwieńczeniem procedury, którą polskie konsorcjum wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło niemal rok temu. Najpierw, 18 sierpnia 2014 r., podpisano umowę o ustanowieniu konsorcjum DARIAH-PL, którego podstawowym celem było wprowadzenie Polski do DARIAH-ERIC oraz pogłębienie i rozbudowanie współpracy ośrodków prowadzących projekty w zakresie humanistyki cyfrowej i dysponujących infrastrukturą w tym zakresie. Obecnie konsorcjum tworzy już 18 instytucji, a funkcję koordynatora pełni Uniwersytet Warszawski. W toku przygotowań do akcesji analizowano realizowane projekty i zasoby infrastrukturalne konsorcjantów oraz możliwy wkład w działania DARIAH. W lipcu 2015 r. Rada Ministrów wyraziła zgodę na złożenie aplikacji, z którą następnie wystąpiła Minister Nauki i Szkolnictwa.

***

Humanistyka cyfrowa polega na wykorzystaniu cyfrowych technologii i narzędzi w badaniach i edukacji w zakresie nauk humanistycznych i o sztuce. Chodzi tu zarówno o podnoszenie tradycyjnych problemów danej dyscypliny przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi, jak i o stawianie nowych pytań badawczych, które umożliwia nowoczesna technika.

Konsorcjum powołane w celu zorganizowania współpracy w tym nowym, ważnym obszarze powstało w sierpniu 2014 roku, natomiast w pierwszej połowie 2015 r. zostało poszerzone o pięć nowych instytucji. Obecnie w skład konsorcjum wchodzą: Uniwersytet Warszawski (koordynator konsorcjum), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski. Naczelnym organem konsorcjum jest Rada złożona z przedstawicieli wszystkich konsorcjantów, która działa na podstawie umowy i regulaminu.

DARIAH-ERIC składa się obecnie z siedemnastu członków (Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Serbia, Słowenia, Włochy). W skład konsorcjów poszczególnych krajów weszły najbardziej liczące się instytucje europejskie rozwijające infrastrukturę badawczą dla nauk humanistycznych i o sztuce. Polskie konsorcjum jest – obok niemieckiego – największym krajowym porozumieniem DARIAH.

Więcej informacji o konsorcjum DARIAH-PL można znaleźć na stronie www.dariah.pl

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG