Polish (Poland)English (United Kingdom)
Językoznawcze Studia Doktoranckie

 

Dyżury czwartki, w które odbywają się zajęcia w godz. 1516.30, pok. 5, I p., oficyna


Dyżury czwartki i piątki, w które odbywają się zajęcia w godz. 1416.30, pok. 34, III p., główny budynek


 

 

Lista osób przyjętych

na Językoznawcze Studia Doktoranckie

na rok akad. 2017/18


1. Jan Winkowski

2. Joanna Byszuk

3. Małgorzata Czachor

4. Wiktor Darasz

5. Małgorzata Grochowina

 

 

 

Nabór na Językoznawcze Studia Doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

 

Zakres merytoryczny studiów doktoranckich – językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne.

Proponowane zagadnienia:

 • metodologia badań lingwistycznych
 • metodologia prac naukowych z zakresu historii języka
 • lingwistyka komputerowa i leksykografia cyfrowa
 • leksykografia i leksykologia
 • kultura języka polskiego
 • dialektologia (język mieszkańców wsi; wprowadzenie do leksykografii gwarowej)
 • diachronia i etymologia polska i słowiańska
 • onomastyka polska i słowiańska
 • socjolingwistyka
 • etnolingwistyka
 • geolingwistyka
 • wprowadzenie do łaciny średniowiecznej (łacina średniowieczna jako język nieetniczny)

Studia mają charakter stacjonarny i są bezpłatne.

 

Rekrutacja na Językoznawcze Studia Doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego PAN odbywa się w drodze konkursu.

O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego (maksymalnie 100 punktów).

Ocenie podlegać będą:

 • dyplom studiów wyższych (tj. studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich) oraz przebieg studiów – max. 20 punktów
 • dorobek naukowy bądź udział w życiu naukowym (koła naukowe, konferencje, seminaria) – max. 20 punktów
 • projekt rozprawy doktorskiej – max. 40 punktów
 • udokumentowana znajomość języków obcych – max. 20 punktów

O przyjęciu na studia decyduje łączna liczba zdobytych punktów. Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia na studia wynosi 60.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Proces rekrutacyjny będzie uwzględniał szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Na Językoznawcze Studia Doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 28 września 2017 r. (czwartek) w siedzibie Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 31.

 

Dokumenty należy składać od 26 czerwca do 18 września 2017 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Instytutu Języka Polskiego PAN lub nadsyłać pocztą na adres IJP PAN z dopiskiem: Studia Doktoranckie – rekrutacja 2017/2018 (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego)

2) CV

3) propozycja pracy doktorskiej (cele, założenia, konspekt – max. 2 strony wydruku komputerowego)

4) dwa zdjęcia w formie papierowej (45 x 65 mm; jak do dyplomu magisterskiego) i jedno w wersji elektronicznej na CD (format .jpg)

5) kwestionariusz osobowy

Do dokumentacji można dołączyć:

1) certyfikaty i inne potwierdzenia znajomości języków obcych

2) dokumentację dorobku naukowego bądź udziału w życiu naukowym

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia warunków i trybu rekrutacji na Językoznawcze Studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

 

 

W razie pytań można się zwracać do sekretarza naukowego Językoznawczych Studiów Doktoranckich:

dr Emil Popławski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12 632-56-92, wew. 356

 

 

 

 

Program MNiSW Studia dla wybitnych

W 2016 r. rozpocznie się rządowy program Studia dla wybitnych, dzięki któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli podjąć studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata. Państwo polskie chce sfinansować ich edukację pod warunkiem, że wrócą następnie do Polski. Ustawa, dzięki której będzie możliwe wspieranie zagranicznej edukacji najlepszych, została już podpisana przez Prezydenta RP. Niebawem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skieruje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które będzie regulować szczegółowe zagadnienia programu.

Zachęcamy Państwa Doktorantów do zapoznania się z tą nową inicjatywą.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych