Polish (Poland)English (United Kingdom)
dr hab. Iwona Nobis

 

 

Stanowisko

adiunkt w Pracowni Toponomastycznej w Zakładzie Onomastyki IJP PAN w Krakowie

 

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

1999 – dyplom magistra filologii polskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny, promotor prof. dr hab. Kazimierz Rymut
2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, promotor prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch

 

Obszary badań naukowych

Onomastyka (toponimii, antroponimia, hydronimia, chrematonimia)

 

Wykaz publikacji

Monografie:

Służebne nazwy miejscowe w Polsce piastowskiej, Rozprawy Wydziału Filologicznego, T. LXXXII, Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013, ISBN 978-83-7676-161-9, ss. 284.

Słowniki:

[współautor], Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie zmiany, t. VI, red, K. Rymut, Kraków 2005 – IX, red. K. Rymut, B. Czopek–Kopciuch, Kraków 2013.

Artykuły:

Pochodzenie i znaczenie nazwy miejscowej Klęczany, [w:] Studia i Materiały Polonistyczne 8, Piotrków Trybunalski 2008, s. 261–272.
Polskie nazwy miejscowe typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci, [w:] Onomastica LIII, 2008/2009, s. 119–133.
Bąbelkowa Kraina i Puchatkowa Załoga, czyli nazwy prywatnych przedszkoli w aspekcie semantyczno-strukturalnym i ich funkcje kulturalno-użytkowe, [w:] Bogactwo współczesnej polszczyzny, pod red. P. Żmigrodzkiego i S. Przęczek-Kisielak. Towarzystwo Miłośników Języka, Kraków 2014, s. 457–464.
Dobór końcówek dopełniacza niederywowanych nazw miejscowości rodzaju męskiego na tle rzeczowników pospolitych, [w:] Polono-Slavica in honorem Maria Wojtyła-Świerzowska, pod red. L. Bednarczuka, H. Chodurskiej, A. Mażulis-Frydel. Krakowskie Studia Slawistyczne II. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, s. 217–234.

Recenzje i omówienia:

D. Kopertowska, Kielce. Historia i współczesność w nazewnictwie, Kielce 2001, ss. 480, [w:] Onomastica XLVII, 2002, s. 220–224;
B. Afeltowicz, Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia T. (DCCCLXX) 796, Szczecin 2012, ss. 261 + mapa, [w:] Onomastica LVII, 2013, s. 268–271.

Publikacje elektroniczne:

Bibliografia onomastyki polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (od roku 2011)

 

Udział w grantach naukowych

Elektroniczny słownik hydronimów Polski (2014–2015)