Polish (Poland)English (United Kingdom)
dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler

 

Wykształcenie:

2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, dysertacja pt.: Fasti morum, fasti hominum. "Fasti" Owidiusza jako kalendarz rzymski, dzieło poetyckie, panegiryk cesarski

Promotor: prof. dr hab. Józef Korpanty

1999 – magister filologii klasycznej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Klasycznej, praca pt. – Elementy kompozycji retorycznej w strukturze „Heroid” Owidiusza

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Styka

 

Udział w projektach:

- Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku (2015 – 2019), kierownik: prof. dr hab. Jan Wroniszewski

Projekt realizowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0039/NPRH3/H11/82/2014)

- Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja staropolska. Internetowa baza danych (2012 – 2015), kierownik: dr Mariusz Leńczuk

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2011/03/D/HS2/00859)

- Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (1000-1550), (2012 – 2016), kierownik: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN
Projekt realizowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0045/FNiTP/H11/80/2011)

- Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q), (2011 – 2014), kierownik: dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (umowa nr 3736/B/H03/2011/40)

- Medieval Europe, Medieval Culture and Technological Resources – COST Action IS1005 (Working Group 4 – Virtual Center for the Medieval Studies).

- Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), (2011 – 2013).

 

Publikacje:

Monografia:

Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza. Kraków 2016.

 

- Autorstwo artykułów w Słowniku Łaciny Średniowiecznej w Polsce, wydawanego w Instytucie Języka Polskiego PAN: Tom VIII, zeszyt 3(65) – Kraków 2005; zeszyt 4(66) – Kraków 2006; zeszyt 5(67) – Kraków 2007; zeszyt 6(68) – Kraków 2008; zeszyt 7(69) – Kraków 2009; zeszyt 8(70) – Kraków 2010, zeszyt 9(71) - Kraków 2011, zeszyt 10(72) – Kraków 2014.

 

- Definiowanie terminów astronomicznych w „Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce”. Prace Filologiczne 68 (2016), s. 283 – 290.

- “Spiritu ambulate”, id est racione ductu. Fifteenth-century Latin Glosses on the Apostolic Letters, [w:] Glossae - Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, red. M. Mejor, K. Jażdżewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main 2014, s. 185 – 190. (Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, Volume 2, ISBN 978-3-631-65250-3)

- Od Thesaurus Latinitatis Polonorum do e-Lexicon. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce – osiągnięcia i wyzwania. Polonica XXXIV (2014), s. 99 – 104.

- Stella fixa et stella crinita. Astronomical Vocabulary in Medieval Polish Authors. Archivum Latinitatis Medii Aevi, t. 71 (2013), s. 249 – 255.

- Ad milites Templi. De laude novae militiae. Świętego Bernarda z Clairvaux przewodnik po Ziemi Świętej. Cistercium Mater Nostra R. VI/2012-2013, s. 35 – 44.

- Jaki pożytek płynie z czytania? Kwestia utilitas w średniowiecznych accessus ad auctores. Terminus R. XIII (2011), z. 24, s. 31 - 40.

- Łacińskie pieśni i listy miłosne w Polsce w XV wieku [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność i różnorodność (idee i teksty). Red. T. Wolińska, M. Leszka, Łódź 2009, s. 171 - 180.

- Spór o czerwiec – parodia sądu Parysa w „Fasti” VI 1 – 100. Nowy Filomata 1 (2004), s. 31 – 37.

- Misera Dido fati nescia. Postać kartagińskiej królowej w oczach poetów augustowskich. Nowy Filomata 2 (2000), s. 107 – 118.

Tłumaczenia z języka łacińskiego:

- O plamach słonecznych i gwiazdach wokół Jowisza krążących ściślejsze roztrząsania (Apellesa za obrazem się skrywającego) adresowane do Marka Welsera, duumwira i prefekta Augsburga [w:] T. Sierotowicz, O położeniu plam słonecznych, Tarnów 2013, s. 343 – 392.

- tekst łaciński [w:] Galileo Galilei, Waga probiercza, Kraków – Tarnów 2009

- Św. Bernard z Clairvaux, Życie świętego biskupa Malachiasza [w:] Święty Bernard z Clairvaux, Apologia. O nawróceniu. Życie świętego biskupa Malachiasza, Skoczów 2007, s. 112 – 198.

- tłumaczenie i opracowanie: Listy i mowy w sprawie kanonizacji świętego Jacka z połowy XV wieku [w:] Święty Jacek Odrowąż. Studia i źródła. Skarby dominikańskie. Red. M. Zdanek, Kraków 2007, s. 227 – 236.

Publikacje elektroniczne:

- Edycja cyfrowa: Cantica Medii Aevi Polono-Latina, Marcin Król z Żurawicy, Geometriae practicae seu artis mensurationum tractatus, Witelo, Perspectivae liber primus, Albert z Brudzewa (Wojciech Brudzewski), Commentariolum super "Theoricas novas planetarum" Georgii Purbachii ; Franco z Polski, Tractatus turketi; Frovinus, Antigameratus; Anonim, Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis, pars prima; Marcin Polak, Kronika papieży i cesarzy; Witelo, De causa primaria paenitentiae in hominibus et de natura daemonum – www.scriptores.pl/efontes, ISSN 2300-5734.

- współautorstwo (Aleksandra Kulbicka, Anna Ledzińska, Agnieszka Maciąg, Krzysztof Nowak, Krzysztof Pawłowski, Michał Rzepiela) -Elektroniczny Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (A-Q). www.scriptores.pl/elexicon, ISSN 2300-5742

 

Konferencje i warsztaty:

- V Kongres Mediewistów Polskich, Rzeszów, 20-24 września 2015 r. eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej (poster), wraz z Nowak Krzysztof, Kulbicka Aleksandra, Ledzińska Anna, Maciąg Agnieszka, Rzepiela Michał.

- V glosa do leksykografii. Warszawa, 18 – 19. IX. 2014. Referat pt.Definiowanie terminów astronomicznych w „Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce”.

- VIIe Congrès International de Latin Médiéval. Le sens du temps. Lyon, 10 – 13. IX. 2014. Referat pt. The Beginning and the End – the Latin Vocabulary Related to These Opposing Concepts in Polish Medieval Texts.

- Polska leksykografia latynistyczna. Historia i perspektywy. Kraków, 6.V. 2014 r. Referat pt.Rola polskich glos w Słowniku Łaciny Średniowiecznej w Polsce.

- Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza

– perspektywa wielokulturowa . Warszawa 6 – 7. XII. 2013. Referat pt. “Spiritu ambulate”, id est racione ductu. Piętnastowieczne łacińskie glosy do Listów apostolskich .

- Przyszłość językoznawstwa – językoznawstwo przyszłości. Kraków, 11 – 12. VI. 2013. Referat pt. Od Thesaurus Latinitatis Polonorum do e-Lexicon. Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce – osiągnięcia i wyzwania.

- XML-TEI para obras lexicográficas de la Antigüedad y la Edad Media. Barcelona, 15 – 17. V. 2013. Referat pt. E-Lexicon Mediae Latinitatis Polonorum: Annotator's Perspective.

- Fachsprache(n) im mittelalterlichen Latein. Monachium 12 - 15. IX. 2012. Referat pt. Stella fixa and stella crinita. Astronomical Vocabulary of Medieval Polish Authors.

- Sesja i warsztaty w ramach programu COST Action IS1005. Heidelberg 3 – 5. XI. 2011.

- Warsztaty z zakresu rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą IT w projekcie POIG Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Zakopane 27 – 29. VII. 2011.

- III Kongres Mediewistów Polskich. Łódź 22 – 24. IX. 2008. Referat pt. Łacińskie pieśni i listy miłosne w Polsce w XV w.

- Metamorphoseon synagoge. Przemiany i więzi w literaturze, sztuce i etyce. Katowice 6 – 7. XI. 2006. Referat pt. Metamorfoza „Metamorfoz” – alegoryczna interpretacja utworów Owidiusza w średniowieczu.

- Latinitas medicinalis. XCVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Katowice – Ligota 22 – 23. IX. 2000. Referat pt. Chejron – mityczny lekarz, nauczyciel, mędrzec.

- Miłość w literaturze i kulturze starożytnej Grecji i Rzymu. Gdańsk XI. 1998. Referat pt. Misera Dido fati nescia. Postać kartagińskiej królowej w oczach poetów doby augustowskiej: Wergiliusza i Owidiusza.


Inne:

Pobyt naukowy w ramach wymiany międzynarodowej – Rzym 1-14.10.2007. Placówka przyjmująca: L’Unione Accademica Nazionale, Lexicon Latinitatis Italicae Medii Aevi.