Polish (Poland)English (United Kingdom)
Prof. Anna Tyrpa w Radzie do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

W 2003 r. UNESCO przyjęło konwencję w sprawie ochrony kulturalnego dziedzictwa niematerialnego. Polska ratyfikowała ją w r. 2011. Przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołano Radę do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, której przewodniczącym jest prof. Jan Adamowski z UMCS. Rada zajmuje się rozpatrywaniem zgłaszanych z różnych regionów Polski wniosków o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Od 2017 r. członkiem tej Rady jest prof. Anna Tyrpa z naszego instytutu.