Polish (Poland)English (United Kingdom)
Laury akademickie dla profesor Zuzanny Topolińskiej

Odbyły się dwie uroczystości, w czasie których uczczono postać i dorobek naukowy profesor Zuzanny Topolińskiej. 12 maja 2016 r. otrzymała ona tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, a 16 maja tegoż roku odbyło się uroczyste odnowienie jej doktoratu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warto przypomnieć, wieloletnie związki Jubilatki z naszym Instytutem, w którym pracowała od momentu jego utworzenia w 1973 roku do roku 1992. Jednak już od roku 1969 była członkiem Pracowni Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego, znajdującej się wówczas w strukturze Instytutu Badań Literackich PAN, a po utworzeniu Instytutu Języka Polskiego do niego inkorporowanej. Najważniejszym plonem jej działalności w Instytucie było współautorstwo Gramatyki współczesnego języka polskiego, wydanej w 1984 roku i słusznie uznawanej za jedno z czołowych osiągnięć językoznawstwa polonistycznego drugiej połowy XX wieku.

Dyrektor Instytutu Języka Polskiego PAN prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki wystosował do Jubilatki listy gratulacyjne w imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Instytutu. W uroczystościach wzięli udział prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa oraz prof. dr hab. Maciej Grochowski, który był recenzentem w obu postępowaniach.