sobota 24 maj

Order Odrodzenia Polski dla Profesor Aleksandry Cieślikowej

Aktualności

Do Instytutu dotarła radosna informacja, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał prof. dr hab. Aleksandrze Cieślikowej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Aleksandra Cieślikowa związana jest z naszym Instytutem od początku jego historii, specjalizuje się w badaniach nad historycznymi i współczesnymi procesami kształtowania się nazw własnych różnych kategorii: imion, nazwisk, przezwisk, a także nazw miejscowych; związkami funkcjonowania nazw własnych ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, obyczajowymi. Spod pióra prof. Cieślikowej wyszło ponad 100 artykułów, rozpraw, sprawozdań i recenzji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest autorką lub współautorką licznych podstawowych dla onomastyki polskiej i słowiańskiej dzieł, w tym 2 encyklopedii: Polskie nazwy własne i Słowiańska onomastyka, 6-tomowegoSłownika etymologiczno-motywacyjnego staropolskich nazw osobowych (1995-2002), Słownika staropolskich nazw osobowych oraz 2 monografii: Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji i Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii. Jest także znakomitą popularyzatorką wiedzy onomastycznej. Popularyzuje wiedzę o polskich nazwach własnych w audycjach radiowych i wywiadach prasowych. Społecznie udziela odpowiedzi na nadchodzące do Instytutu pytania o etymologię i historię polskich nazwisk. Odpowiada także na liczne listy przesyłane do niej przez Radę Języka Polskiego i udziela porad w sprawie nadawania dzieciom imion.

Profesor Cieślikowa pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma Onomastica. Jest członkinią towarzystw i gremiów naukowych, m. in. Rady Języka Polskiego, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, ICOS (International Council of Onomastic Sciences), członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Przede wszystkim zaś jest jedną z tych osób, których droga życiowa i naukowa zrosła się z historią naszego Instytutu i której osiągnięcia budują jego pozycję wśród językoznawczych placówek naukowych.

Wręczenia orderu w imieniu Prezydenta RP dokona wojewoda małopolski Jerzy Miller podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu w dniu 11 czerwca 2014 roku o godz. 11.

Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG