/  Studia Doktoranckie - aktualne / Nominarium. „Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie”.
Nominarium.  „Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie”.

Nominarium. „Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklicznym seminarium onomastycznym organizowanym przez Pracownię Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN
i Polskie Towarzystwo Onomastyczne. Na najbliższym Nominarium – 21 kwietnia 2022 r. (czwartek, godz. 13) gościć będziemy mgr Łukasza Karpeckiego (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna), który wygłosi referat pt. „Mikrotoponimia pogranicza kulturowego w procesie przemian społeczno-politycznych na przykładzie dawnej gminy Nowosiółki Dydyńskie”.

Link do spotkania na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88991732300?pwd=dk42ZDdaOGQzUFBZT1Q2SzROTE11UT09

Abstrakt wystąpienia:

Mikrotoponimia jest rodzajem pomostu między językoznawstwem a geografią. Nieodzownie wiąże się z przestrzenią, miejscem, człowiekiem i językiem. Obecnie, w wyniku zwrotu kulturowego, w efekcie którego wyodrębniły się takie subdyscypliny jak onomastyka kulturowa i antropogeografia, możliwe jest nowe podejście w badaniach nad nazwami własnymi. Charakter prac, których wstępne wyniki pragnę przedstawić, mógł powstać dopiero dzięki współistnieniu kilku dziedzin i dyscyplin nauki (np. onomastyki, geografii, antropologii, mikrohistorii). Podejście do nazw miejsc tylko z jednej perspektywy nie pozwoliłoby bowiem stworzyć (odtworzyć) względnie kompleksowego obrazu zjawiska nazywania miejsc i używania tych nazw do oswajania przestrzeni i jej organizacji.
Swoje wystąpienie rozpocznę od przedstawienia głównych założeń prowadzonych studiów. Jego kluczową częścią będzie natomiast omówienie wyników badań archiwalnych i terenowych skoncentrowanych na dwóch wsiach leżących w granicach Pogórza Przemyskiego, Nowosiółkach Dydyńskich i Nowych Sadach. Zaprezentuję efekty analizy diachronicznej nazw terenowych wyekscerpowanych ze źródeł historycznych, a także z wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami trzech pokoleń: 1. osobami urodzonymi przed 1945 r.; 2. osobami urodzonymi po 1945 r. oraz 3. osobami urodzonymi po 1990 roku. Ponadto przedstawię wstępną kategoryzację owych nazw, ukazując przy tym etymologie wybranych z nich oraz zobrazuję procesy ewolucyjne zachodzące w krajobrazie mikrotoponimicznym danych wsi w ostatnich wiekach.

Facebook

Facebook Pagelike Widget

YouTube

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content