/  Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku). Fleksja

Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku). Fleksja

Kierownik: dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN
Wykonawcy: dr hab. Bożena Sieradzka Baziur, prof. IJP PAN, dr hab. Maria Trawińska, dr Joana Duska, dr Dorota Kołodziej, dr Mariusz Leńczuk, mgr Mariusz Frodyma, mgr Katarzyna Jasińska, mgr Magdalena Klapper, mgr Dorota Mika

Numer projektu: 0201/NPRH/H11/85/2018
Data rozpoczęcia: 17 V 2018
Data zakończenia: 17 V 2023
Jednostka finansująca: NPRH

KONTEKST PROJEKTU

Rolę dwudziestowiecznych gramatyk historycznych języka polskiego, u których podstaw leży Gramatyka polska Jana Łosia (z lat 1922–1927), przedstawia B. Walczak: „W autonomicznym obszarze tradycji gramatyki historycznej jedyną wielką syntezą — kompendium pozostaje do dziś dzieło Jana Łosia. Późniejsze… opracowanie Zenona Klemensiewicza, Tadeusza Lehra-Spławińskiego i Stanisława Urbańczyka… oscyluje w kierunku ujęcia podręcznikowego… Jeszcze późniejsze opracowania… mają już charakter stricte podręcznikowy” (Walczak 2012: 110–111). Publikacje te bazują na wąskim materiale źródłowym odzwierciedlającym ówczesny stan wiedzy na temat zabytków językowych i ich opracowania. Zebranie i usystematyzowanie danych pochodzących z tekstów (już znanych i nowo odkrytych) było jednym z zadań naukowych dokumentacyjno-objaśniających słowników dawnej polszczyzny: Słownika staropolskiego oraz Suplementu cz. 1, Słownika polszczyzny XVI wieku, Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku. Obecnie trwa gromadzenie materiałów i narzędzi do analizy fleksyjnej dawnej polszczyzny, co posłuży do opracowania nowej gramatyki historycznej języka polskiego i korpusu diachronicznego polszczyzny.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 roku). Fleksja jest opracowanie charakterystyki fleksyjnej polskiego słownictwa zapisanego w tekstach powstałych do 1500 r. Zadaniem wykonawców projektu jest analiza i interpretacja znanych obecnie zabytków językowych oraz identyfikacja i opis form gramatycznych wyrazów w nich udokumentowanych. Zebrane i usystematyzowane informacje o słownictwie polskich tekstów średniowiecznych staną się nową podstawą materiałową do opisu fleksji staropolskiej w oczekiwanej gramatyce historycznej języka polskiego. Elektroniczna „Baza leksykalna średniowiecznej polszczyzny (do 1500 r.)” będzie pierwszą polską tego typu internetową, ogólnodostępną bazą łączącą różnorodne zasoby składające się na Korpus i Słownik. W Korpusie znajdą się teksty źródłowe w transliteracji i transkrypcji. Słownik będzie zawierał interpretację gramatyczną słownictwa tekstów z Korpusu (przyporządkowanie leksemu do danej części mowy, katalog form fleksyjnych poświadczonych w materiale źródłowym, przykładowe cytaty ilustrujące użycie formy w tekście) opracowaną przez wykonawców projektu oraz objaśnienia znaczeniowe powiązane ze Słownikiem staropolskim i jego suplementem.

WYKAZ PUBLIKACJI ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

  1. Klapper M., Kołodziej D., 2014, Elektroniczny Korpus Tekstów Staropolskich do 1500 r. Perspektywy i problemy, Prace Filologiczne LXV, s. 203–210.
  2. Walczak B., 2012, Badania z zakresu historii języka polskiego (próba syntezy) [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, pod red. M Grochowskiego, Warszawa, s. 99–111.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

https://pjs.ijp.pan.pl/ed.html

https://korba.edu.pl

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Skip to content