Polish (Poland)English (United Kingdom)
prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

 

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://www.researchgate.net/profile/Wtodzimierz_Gruszczynski

Przebieg pracy zawodowej

 • Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawca, uczeń prof. Zygmunta Saloniego.
 • W latach 1978-2009 pracował w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kolejno jako asystent stażysta, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny).
 • Przez wiele lat pełnił obowiązki lektora języka polskiego za granicą – na uniwersytetach w Bukareszcie (1980-1983) oraz w Uppsali i w Sztokholmie (1991-1997).
 • W latach 1989-2006 roku (z przerwą na pobyt w Szwecji) był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.
 • W latach 1998-2006 był członkiem zespołu redakcyjnego szwedzkiego pisma naukowego "Acta Sueco-Polonica" (Uppsala) odpowiedzialnym za teksty polskojęzyczne, a obecnie - po przeniesieniu pisma do Warszawy jest członkiem komitetu redakcyjnego.
 • W latach 1999-2007 był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Poradnik Językowy".
 • W latach 2003-2009 był kierownikiem Zakładu Języka Mediów w Instytucie Dziennikarstwa UW.
 • Od roku 2003 pracuje w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 2004 r. kieruje Pracownią Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku, której głównym zadaniem jest opracowanie Elektronicznego słownika języka polskiego XVII i XVIII wieku.
 • Od roku 2005 zatrudniony jest także w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.
 • Współpracuje z Polskim Radiem i Radiem TOK FM, gdzie uczestniczy w audycjach poświęconych językowi polskiemu.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, w którym pełni funkcję przewodniczącego Oddziału w Warszawie.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

 • magister filologii polskiej: 1977 r., Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie pracy pt. Morfologia i składnia pojedynczych grup liczebnikowych we współczesnym języku polskim; promotor: Zygmunt Saloni.
 • doktor nauk humanistycznych: 1986 r., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie pracy pt. Fleksja rzeczowników we współczesnym języku polskim. Opis i próba jego zastosowania w słowniku napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Saloniego.
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 2000 r., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie rozprawy pt. Wokabularze ryskie na tle XVI- i XVII-wiecznej leksykografii polskiej, Warszawa 2000.
 • profesor nauk humanistycznych: 2014 r. Instytut Języka Polskiego PAN.

 

Członkostwo w redakcjach czasopism

 • Poradnik Językowy (członek Kolegium Redakcyjnego 1999-2007)
 • Poradnik Językowy (członek Rady Redakcyjnej 1999-2011)
 • Acta Sueco-Polonica (członek Komitetu Redakcyjnego)

 

Kształcenie kadry naukowej:

 • Wypromowani doktorzy:
  • Dorota Lewandowska-Jaros (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2009) Zmiany frekwencji wyrazów w informacjach prasowych z lat 1963-2002 (na podstawie „Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej” i badań własnych).
  • Laura Polkowska (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 2010) Język współczesnej polskiej prawicy parlamentarnej.
  • Marta Jarosz (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, 2010) Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów.
  • Anna Andrzejczuk (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 2012) Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna. Nowy sposób opracowania materiału leksykograficznego na przykładzie rzeczowników plurale tantum.
 • Recenzje habilitacyjne:
  • Ocena osiągnięć naukowych dr Anny Paluszak-Bronki oraz opinia w sprawie nadania jej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2014).
  • Ocena osiągnięć naukowych dr Nicole Dołowy-Rybiński oraz opinia w sprawie nadania jej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych  w dyscyplinie kulturoznawstwo (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa 2017).
 • Recenzje doktorskie:
  • Monika Czerepowicka (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2006), Opis lingwistyczny wyrażeń niestandardowych składniowo typu "na lewo, do dziś, po trochu, na zawsze" we współczesnym języku polskim.
  • Grzegorz Kapuściński (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2007), Reklama a uniwersum symboliczne.
  • Dorota Adamiec (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 2007), Frazeologia religijna okresu baroku (na tle tendencji kulturowych epoki).
  • Danuta Skowrońska (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2011), Formy mianownika liczby mnogiej rzeczowników męskoosobowych i ich uwikłania składniowe we współczesnej polszczyźnie.
  • Milena Hadryan (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012), Demokratyzacja języka urzędowego. Współczesne tendencje polityki językowej w Szwecji i w Polsce.
  • Joanna Bilińska (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2013). Analiza i leksykograficzny opis struktury słownika Lindego na potrzeby dygitalizacji.
  • Marcin Jakubczyk (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014). Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna.
  • Marta Piasecka (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015), Język polski młodzieży polskiego pochodzenia zamieszkałej w Oslo i okolicach (Norwegia) – na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów polskich szkół.
  • Małgorzata Maria Szczepkowska (Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2015), Polskojęzyczna prasa dla dzieci i młodzieży w początkach sowietyzacji Ukrainy (lata 20, 30.). Studium lingwistyczne.
  • Małgorzata Popiało (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017), Norma i uzus w polskim języku urzędowym na przykładzie statutów, regulaminów i formularzy wyższych uczelni.

Kierownictwo projektów badawczych

 • Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna (tzw. grant promotorski)
  • Nr projektu: N N104 045337.
  • Finansowanie: MNiSzW.
  • Czas realizacji: 2009-2011.
  • Jednostka koordynująca: IJP PAN.
  • Rezultat: rozprawa doktorska Anny Andrzejczuk pt. Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna. Nowy sposób opracowania materiału leksykograficznego na przykładzie rzeczowników plurale tantum (obroniona w 2012 r.)
 • Mierzenie stopnia zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (pozaliterackich)
  • Nr projektu: 2011/03/B/HS2/05799.
  • Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.
  • Czas realizacji: 2012-2015 (przedłużony).
  • Jednostka koordynująca: Uniwersytet SWPS.
  • Najważniejsze rezultaty:
   • Aplikacja jasnopis.pl służąca do mierzenia zrozumiałości (w wolnym dostępie);
   • Monografia: Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych, red. W.Gruszczyński, M. Ogrodniczuk, Warszawa 2015.
 • Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772)
  • Nr projektu: 0036/NPRH2/H11//81/2012.
  • Finansowanie: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.
  • Czas realizacji: 2013-2018 (w trakcie realizacji).
  • Jednostka koordynująca: Instytut Języka Polskiego PAN.

 

Spis publikacji

(chronologicznie)

1978

1979

 • [Rec.] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5. Językoznawstwo, „Przegląd Humanistyczny” 1979, 8, s. 179-182.

1980

 • O możliwości wykorzystania zadań z językoznawstwa i matematyki w kształceniu filologów, [w:] Język. Teoria – Dydaktyka, red. J. Tokarski, Kielce 1980, ss. 33-47.
 • Dobór kryteriów poprawności językowej do oceny terminów technicznych, „Prasa Techniczna” 1980, nr 1, ss. 27-28; nr 2, ss. 23-24.
 • W. Gruszczyński, E. Proćko, [rec.] W. Cienkowski, Język dla wszystkich, [w:] Język. Teoria – Dydaktyka, red. J. Tokarski, Kielce 1980, s. 267-283.
 • W. Gruszczyński, G. Majkowska, Konferencja poświęcona kształtowaniu się normy języka polskiego w XXXV-leciu PRL, „Przegląd Humanistyczny” 1980, 3 [sprawozdanie z konferencji].
 • W. Gruszczyński, G. Majkowska, Sprawozdanie z konferencji poświęconej kształtowaniu się normy języka polskiego w XXXV-leciu PRL, „Poradnik Językowy” 1980, 3, ss. 135-138.

1981

 • O odmianie i składni tzw. liczebników złożonych, [w:] Współczesna polszczyzna, PWN: Warszawa 1981, ss. 95-110; II wyd. 1986.
 • J. S. Bień, W. Gruszczyński, B. Zawistowska Morfologiczny poziom przetwarzania tekstów polskich, „Sprawozdanie wewn. IInf. UW”; [streszczenie w:] „Sprawozdania IBMER" 1981, ss. 147-148.
 • W. Gruszczyński, K. Laus-Mączyńska, M. Rogowska, Z. Saloni, S. Szpakowicz, M. Świdziński Stopień dokładności opisu słownikowego jako problem językoznawczy, [preprint w:] Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej, Białystok 1981, ss. 7-62; [wyd. w:] „Studia Gramatyczne” 9, (Wrocław), ss. 135-173.
 • Wybór kryteriów poprawności językowej a ewolucja normy we współczesnej polszczyźnie, „Studia Polonistyczne" IX (1981), ss. 37-44.
 • Polsko-rumuńskie stosunki kulturalne, „Przegląd Humanistyczny" 1981, 7/9, ss. 227-229 [sprawozdanie z sympozjum].

1982

 • 14.  Informacja gramatyczna w dawnych słownikach języka polskiego, „Prace Filologiczne" XXXI (1982), ss. 67-87.
 • [Rec.] A. Bogusławski, T. Garnysz-Kozłowska, Addenda do frazeologii polskiej, „Język Polski" LXII (1982), ss. 324-329.

1983

 • I. Petrică, C. Geambaşu, W. Gruszczyński, Manual de conversaţie în limba polonă, Bucureşti 1983, ss. 274  [wyd. następne: 1987; 1990].
  • Rec.: Andrzej Markowski, „Poradnik Językowy”, 5/1989, s. 341-343.

1984

 • Studia polonistyczne na Uniwersytecie w Bukareszcie, „Biuletyn Polonistyczny” 1984, 3/4, s. 157-173.
 • [Rec.] Materiały z sympozjum polsko-rumuńskiego, „Biuletyn Polonistyczny” 1984, 3/4, s. 183-189.
 • Prace naukowe polonistów z Uniwersytetu w Bukareszcie, „Biuletyn Polonistyczny” 1984, 3/4, s. 174-182 [bibliografia za lata 1971-1981]
 • Polonica w najnowszych rumuńskich słownikach encyklopedycznych, „Przegląd Humanis­ty­cz­ny” 1984, 4, ss. 165-170.

1985

 • Formy fleksyjne rzeczowników w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, „Po­radnik Językowy" 1985, 3, ss. 183-195.
 • [Rec.] Nowy Słownik polsko-rumuński, „Poradnik Językowy" 1985, 4, ss. 265-267.
 • W. Gruszczyński, Z. Jurkiewicz, [Rec.] L. Wierzbowski, Algorytmiczny opis fleksyjny wspó­ł­cze­s­nej polszczyzny pisanej, „Polonica" XI (1985), ss. 254-258.

1987

1988

 • Wybór tekstów do nauki o języku dla studentów dziennikarstwa, red. W. Gruszczyński, G. Maj­ko­wska, H. Satkiewicz, Wyd. UW: Warszawa 1988.
 • Paradygmat (fleksyjny) i pojęcia pokrewne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Języko­znaw­cze­go" XLI (1988), s. 167-181.
 • Wykorzystanie danych liczbowych do optymalizacji opisu fleksji polskiej, [w:] Studia z polskiej le­ksykografii współczesnej, red. Z. Saloni, Ossolineum: Wrocław 1988, s. 161-175.
 • Informacja gramatyczna w wielkim słowniku współczesnego języka polskiego, [w:] Wokół sło­w­nika współczesnego języka polskiego, red. W. Lubaś, Ossolineum: Wrocław 1988, s. 73-93.
 • Nauczanie zawodu w Instytucie Dziennikarstwa UW, „Prasa Polska” 1988, 2, s. 13-15.

1989

 • Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej (na materiale „Słow­ni­ka języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego), red. Z. Saloni, Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa, Prace Językoznawcze 122, ZN im. Ossolińskich: Wrocław 1989, ss. 154.
 • Propozycja nowego opisu fleksji rzeczowników we współczesnej polszczyźnie, „Rozprawy Ko­mi­sji Językowej ŁTN” XXXIV (1989), s. 61-67.
 • Nieznane wyjątki w odmianie polskich rzeczowników, „Poradnik Językowy” 1989, nr  5, s. 283-292.
 • Naturalność a poprawność wymowy, „Ośrodek Kultury Mowy ZASP", 1989, nr 3, s. 15-25.

1990

 • Zbiór zadań z językoznawstwa, WSiP: Warszawa 1990, ss. 241 [tłumaczenie z rosyjskiego, ada­ptacja i opracowanie wersji polskiej].
 • W. Gruszczyński, G. Majkowska, Elementy propagandowe w tekstach prasowych, [w:] Język. Teoria – dydaktyka, Kielce 1990, s. 44-57.
 • Ewolucja normy gramatycznej we współczesnej polszczyźnie (na materiale sondażu prze­prowadzonego w Instytucie Dziennikarstwa UW), „Poradnik Językowy" 1990, nr 3, s. 167-174.

1992

 • Uwagi o porządku haseł w słowniku gramatycznym (na przykładzie słownika gramatycznego języka rumuńskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Polska – Prace Językoznawcze” 16, 1992 [1993], s. 113-120.

1993

1994

 • Opowiadania polskie XIX i XX wieku (wybór tekstów dla studiujących język polski) – Polska noveller från 1800- och 1900-talet (texturval för polskstuderande), red. W. Gruszczyński, E. Gruszczyńska, Uppsala 1994.
 • Historia języka polskiego (zarys). Część I. Wersja robocza, Uppsala – Stockholm 1994 [pre­print].

1995

 • Polszczyzna w czterojęzycznym wokabularzu z 1705 r., „Poradnik Językowy" 1995, nr 7, s. 17-33.
 • Na marginesie słownika polsko-szwedzkiego Jacka Kubitsky'ego, „Poradnik Językowy" 1995, nr 8, s. 40-54.
 • [Rec.] J. Kubitsky, Słownik polsko-szwedzki. Polsk-svensk ordbok, „Acta Sueco-Polonica" 4 (1995), s. 133-142.
 • [Ed.] Relacje z bitwy pod Kliszowem 19 lipca 1702 r., „Acta Sueco-Polonica" 4 (1995), s. 127-131.

1996

 • W. Gruszczyński, L. Larsson, Depkins ordbok, „Acta Sueco-Polonica" 5 (1996), s. 73-78.
 • W poszukiwaniu polskich pierwowzorów słownika Depkina, „Acta Sueco-Polonica" 5 (1996), s. 79-114.
 • [Rec.] W.,Kopaliński, Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych, „Poradnik Językowy" 1996, nr 8, s. 60-65.

1997

 • L. Larsson, W. Gruszczyński, Råbåck och Robak. En handskriven polsk-svensk ordlista från 1700-talet [w:] Den nordiska mosaiken. Språk- och kulturmöten i gammal tid och i våra dagar. Humanistdagarna, 15-16 mars 1997, Uppsala 1997, red. Rut Boström Andersson,  Uppsala universitet, Uppsala, s. 237-246.
 • W. Gruszczyński, L. Larsson, Polsko-szwedzki słowniczek paronimów z początku XVIII w., „Poradnik Językowy" 1997, nr 3, s. 54-68.
 • Dwa najstarsze drukowane słowniki polskie w wydaniu faksymilowym, [komentarz do reprintu:] Dictionarius Ioannis Murmellii variarum rerum... i Franciszka Mymera Dictionarium trium linguarum, Biblioteczka Bibliofila, red. W. Walecki, Kraków 1997, s. nlb. (w tym samym woluminie tekst opracowania w języku niemieckim: Die zwei ältesten gedrucken Polnischen Wörterbücher in einer Faksimileausgabe).
  • Rec.: Elżbieta Kędelska, „Slavia Occidentalis”, t. 55 (1998), s. 169-172.
  • Rec.: Bogdan Walczak, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, t. 5 (1998), s. 221-223.
  • Rec.: Aleksander Zajda, „Język Polski” 1998, z. 3/4, s. 260-263.
  • Rec.: Przemysław Nowak, „Studia Źródłoznawcze”, 2000.

1998

 • L. Larsson, W. Gruszczyński, Nomina Polonica & Svetica. En polsk-svensk paronymordlista i original och avskrift, [w serii:] Acta Bibliotecae R. Universitatis Upsaliensis, nr XXXV, Uppsala, s. 126.
  • Rec.: Sven-Göran Malmgren, „Acta Sueco-Polonica” 1998 (nr 7) [druk 1999] s. 146-149.

1999

 • Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys), [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Oficyna Wydawnicza Aspra: Warszawa 1999, s. 115-151.
 • Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Oficyna Wy­dawnicza Aspra: Warszawa 1999.
 • [Rec.] Oświata polskojęzyczna za granicą. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Fo­rum Oświaty Polonijnej, red. J. Mazur, Warszawa 1997, ,,Acta Sueco-Polonica" 7 (1998), [wyd. 1999], s. 162-163.

2000

 • Wokabularze ryskie na tle XVI- i XVII-wiecznej leksykografii polskiej,  Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2000, ss. 269.
  • Rec.: Bogdan Walczak. „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, t. 8 (2001), s. 197-200.
  • Rec.: S. Berg-Olsen, „Scando-Slavica” 58:2, 2012, 312-316
 • Edukacja językowa dziennikarzy [w:] Język w mediach masowych. Materiały z III Forum Kul­tu­ry Słowa, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Upowszechnianie Nauki – Oświata, Warszawa 2000, s. 216-222.
 • XVII- i XVIII-wieczne edycje Dykcjonarza Murmeliusza (próba weryfikacji danych biblio­gra­ficznych), [w:] Allvarlig debatt och rolig lek. En festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla, red. E. Szwejkowska-Olsson, M. Bron Jr., Uppsala Multiethnic Papers nr 43, Uppsala 2000, s. 20-29.
 • Skuteczne sposoby przepraszania [w:] Korespondencja od A do Z [poradnik wymien­no­kart­ko­wy]; ,,Aktualizacja Kwiecień-Czerwiec 2000 (4)”, Wydawnictwo ,,Wiedza i Praktyka”: Warszawa, s. 41-62.
 • Skuteczne prośby [w:] Korespondencja od A do Z, [poradnik wymiennokartkowy]; ,,Aktualiza­cja Wrzesień-Październik 2000 (6)”; Wydawnictwo ,,Wiedza i Praktyka”, Warszawa, s. 59-80.

2001

 • Czaty w sieci, ,,Dialog'' 2, 2001, s. 137-145; [przedruk pt.:] Czaty w sieci, czyli o polskich zwyczajach językowych w Internecie, [w:] Spotkania nie tylko literackie, Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor: Warszawa 2001, s. 209-223.
 • Czy normy językowe obowiązują w Internecie? [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Warszawa 2001, s. 183-190 [odpowiedzi na głosy w dyskusji: s. 201-202].
 • Nie bez znaczenia. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński, U. Andrejewicz, D. Kopcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, ss. 337.
 • Rzeczowniki w słowniku gramatycznym współczesnego języka polskiego, [w:] Nie bez znaczenia. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Saloniemu z okazji jubileuszu 15 000 dni pracy naukowej, red. W. Gruszczyński, U. Andrejewicz, D. Kopcińska, Białystok 2001, s. 89-98.

2002

 • J. Bralczyk, W. Gruszczyński, K. Mosiołek-Kłosińska, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji. Z tekstami Michała Ogórka napisanymi specjalnie do tej książki. [Podręcznik dla I klasy] Liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum, Wydawnictwo M. Rożak: Gdańsk 2001, ss. 142.
 • Słownik gramatyki języka polskiego, red. naukowa W. Gruszczyński, J. Bralczyk, WSiP, Warszawa 2002, ss. 359 [koncepcja, współredakcja i autorstwo ponad 1/3 tekstu].
  • Rec.: Michał Ratajczak, „Polonistyka” 2003, nr 2, s. 124-125.
  • Rec.: Danuta Ulicka, „Nowe Książki” 2003, nr 6, s. 33.
 • (Red.) Język narzędziem myślenia i działania. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia ,,Poradnika Językowego'' (Warszawa 10-11 maja 2001 r.), Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa 2002, ss. 130.
 • Polski wstęp do Orbis pictus Komenskiego, ,,Poradnik Językowy" 2002, z. 7,  s. 32—35.

2003

 • T. Kosyra-Cieślak, W. Gruszczyński, My i świat, 2 [klasa] zasadnicza szkoła zawodowa – język polski, Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor: Warszawa 2003, ss. 318.
 • J. Becela, W. Gruszczyński, Polszczyzna na czatach, „Studia Medioznawcze” 3 (13), 2003, s. 74-92.
 • Nauka o języku. Bibliografia dla studentów dziennikarstwa, oprac. G. Dąbkowski, W. Gruszczyński, Oficyna Wydawnicza Aspra: Warszawa 2003, s. 73.

2004

 • Słownik gramatyki języka polskiego, red. naukowa W. Gruszczyński, J. Bralczyk, WSiP, wy­da­nie drugie poprawione, Warszawa [2004], ss. 359 [autorstwo ok. połowy artykułów hasłowych].
 • "Thesaurus" Grzegorza Knapskiego, reprodukcja cyfrowa, red. W. Grusz­czyński, M. Kunicki-Goldfinger; indeksowanie stron "Thesaurusa": M. Kunicki-Gold­finger, A. Przyborska-Szulc, BUW, Sekcja Dokumentów Wtórnych: Warszawa 2004. Seria: Stare Druki Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, nr  8 (CD ROM).

2005

 • M. Derwojedowa, A. Gałczyńska, W. Gruszczyński, D. Kopcińska, J. Linde-Usiekniewicz, I. Wi­­niarska-Górska, Język polski. Kompendium, pod red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kop­cińskiej, Świat Książki: Warszawa 2005, s. 934.
 • O przyszłości „Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”, „Poradnik Językowy” 7 (626), 2005, s. 48-61.

2006

 • W. Gruszczyński, Z. Saloni, Notowanie informacji o odmianie rzeczowników w projektowanym „Słowniku gramatycznym języka polskiego”, [w:] Od fonemu do tekstu. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Laskowskiemu, pod red. I. Bobrowskiego o K, Kowalik, Wydawnictwo Lexis: Kraków 2006, s. 203-214.
 • W. Gruszczyński, Z. Saloni, Informacja gramatyczna i tablice fleksyjne, [w:] Encyklopedia po­wszechna: Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z, Larousse Polska: Wrocław 2006.
 • [Red.] „Studia Medioznawcze” [numer monograficzny] Język a media, 4 (26), 2006, red. W. Gruszczyński i D. Le­wandowska.

2007

 • Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz, Słownik gramatyczny języka polskiego, CD-ROM + książka, Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 2007 (ok. 245 000 haseł).
  • Rec.: S. Przybyszewski, „Prace Językoznawcze” X (Olsztyn 2008), ss. 281-290.
  • Rec.: M. Piasecka, „Poradnik Językowy” 8/2008, s. 97-100.
 • Pożądane sposoby udostępniania poloników szwedzkich do badań nad historią języka, [w:] Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster  i inne zbiory – Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, red. A. Nowicka-Jeżowa, E. Teodorowicz-Hellman, Stockholms Universitet Slaviska Institutionen: Stockholm 2007, s 123-132.
 • Język polski w Szwecji, [w:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J.Mazur, M.Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2007, s. 245-252.
 • (Red.) Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy, red. W. Gruszczyński, A. Hebda, War­sza­wa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007.

2008

2009

 • E. i W. Gruszczyńscy, Opracowanie zagadnień z nauki o języku, [w:] E. Paczoska, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. 1 klasa liceum i technikum, część 2, wydanie VI zmienione i poprawione, Wydawnictwo STENTOR: Warszawa 2009.
 • E. i W. Gruszczyńscy, Opracowanie zagadnień z nauki o języku, [w:] K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. 2 klasa liceum i technikum, część 2, wydanie VII zmienione i poprawione, Wydawnictwo STENTOR: Warszawa 2009.
 • Tabele gramatyczne [i kody gramatyczne], [w:] Z. Klimaszewska, R. Genis, Woordenboek   Pools-Nederlands – Słownik polsko-niderlandzki, Pegasus: Amsterdam 2009, s. 1041-1135.
 • Jeszcze raz o systemie, normie i uzusie, [w:] Polszczyzno moja... Tom prac ofiarowanych Profesorowi Jerzemu Bralczykowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, pod red. G. Dąbkowskiego          i D. Lewandow­skiej‑Ja­ros, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR: Warszawa 2009, s. 109-120.
 • O łapaniu much w Milanówku, [w:] Stół z powyłamywanymi nogami, red. J. Wasilewski i A. Nita, Wydawnictwo SWPS „Academica”: Warszawa, 2009, s. 120-124.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Niedatowane publikacje elektroniczne: