Polish (Poland)English (United Kingdom)

Publikacje elektroniczne

Digital Humanities Lunch

Digital Humanities Lunch

Projekt RCIN

Projekt RCIN w IJP PAN

LogowaniePolecamy


dr Renata Bronikowska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Funkcja

adiunkt w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN w Warszawie

 

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej

1993-1998 – studia na Wydziale Prawa i Administracji UW; dyplom magisterski na podstawie pracy Ochrona pracy młodocianych napisanej pod kierunkiem dr Małgorzaty Barzyckiej-Banaszczyk

1994-2000 – studia na Wydziale Polonistyki UW; dyplom magisterski na podstawie pracy Przymiotniki oznaczające doznania smakowe we współczesnej polszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Waszakowej

1998-2000 – studia w Pomagisterskim Studium Logopedycznym UW; dyplom logopedy na podstawie pracy Jąkanie. Studium przypadku napisanej pod kierunkiem dra Krzysztofa Szamburskiego

2000-2001 – praca na stanowisku asystenta w Pracowni Polszczyzny Kresowej IJP PAN

2001-2006 – studia doktoranckie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW

2007 – obrona pracy doktorskiej pt. Przymiotniki oznaczające cechy odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Waszakowej

2009-2010 – studia podyplomowe w zakresie emisji głosu w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie

Od 2011 – praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN

 

Udział w projektach

Narodowy Korpus Języka Polskiego, projekt rozwojowy nr R02 0029 10 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – anotacja składniowa tekstów

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, projekt rozwojowy nr N R17 0005 06/2009 (kierownik projektu: Włodzimierz Bolecki) – opracowywanie haseł z dziedziny „Lingwistyka”

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, projekt nr POIG.02.03.02-00-043/10 – przygotowywanie do digitalizacji materiałów Pracowni Historii Języka Polskiego XVII-XVIII Wieku IJP PAN

ATLAS – Applied Technology for Language-Aided CMS, europejski projekt badawczy nr 250467 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – anotacja korpusu streszczeń

CESAR – CEntral and South-east europeAn Resources, europejski projekt badawczy nr 271022 (kierownik projektu: Adam Przepiórkowski) – kodowanie nazw geograficznych w słowniku PoliMorf

Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.), projekt nr 0036/NPRH2/H11/81/2012 (kierownik projektu: Włodzimierz Gruszczyński) – koordynacja przepisywania i anotacji tekstów

 

Publikacje

Monografie

2015, Józef Epifani Minasowicz, Pochwała niczego przypisana nikomu. Pochwała czegoś przypisana komuś. W opracowaniu Alicji Bielak i Renaty Bronikowskiej, Warszawa-Kraków.

Artykuły

2001, Bibliografia prac naukowych Wiaczesława Werenicza [w:] Studia nad polszczyzną kresową, t. X, pod red. J. Riegera, Warszawa, s. 21-27.

2002, O czarach, urokach, bosorkach. Teksty z Łemkowszczyzny [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce, praca zbiorowa pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 367-381.

2002, Słownictwo zachodniołemkowskiej gwary wsi Szczawnik koło Krynicy [w:] Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce, praca zbiorowa pod kier. J. Riegera, Warszawa, s. 17-64.

2002, Nazwy cech percypowanych zmysłem smaku jako określenia uczuć, „Poradnik Językowy” 6, s. 43-58.

2004, „Twardy” i „sztywny” – określenia obiektu, który trudno odkształcić [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t V, pod red. E. Komorowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin, s. 27-32.

2007, Przymiotniki oznaczające cechy przedmiotów odbierane zmysłem dotyku we współczesnej polszczyźnie [w:] Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, pod red. A. Dobaczewskiego, Toruń, s. 241-250.

2007, O różnicy znaczeniowej między przymiotnikami szorstki i chropowaty, „Poradnik Językowy” 4, s. 10-17.

2008, Metafory pojęciowe realizowane w przenośnych użyciach przymiotników sztywny, giętki i elastyczny [w:] Pojęcie – słowo – tekst, pod red. R. Grzegorczykowej i K. Waszakowej, Warszawa, s. 99-105.

2013, Predykatywy odprzymiotnikowe i odprzysłówkowe (można, niepodobna, wiadomo, wolno) w Słowniku języka polskiego XVII i 1. poł. XVIII wieku, „Język Polski” 2, s. 95-104.

2014, Problemy opisu przyimków wtórnych w „Słowniku języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku”, „Polonica” 34, s. 239-246.

2014, Problemy opisu nazw geograficznych w słowniku morfologicznym (na podstawie prac nad PoliMorfem), „Prace Filologiczne” LXV, s. 29-41 (współautorstwo: Aleksandra Krawczyk-Wieczorek).

2015, Możliwości przeszukiwania korpusu barokowego – cele i założenia, „Prace Filologiczne” LXVII, s. 45-56.

2016, The Use of Electronic Historical Dictionary Data in Corpus Design, „Studies in Polish Linguistics” vol. 11, issue 2, s. 47-56 (współautorstwo: Włodzimierz Gruszczyński, Maciej Ogrodniczuk, Marcin Woliński).

2016, Wybór formy hasłowej jako problem opisu w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku (na tle tradycji leksykograficznej), „Prace Filologiczne” LXVIII, s. 13-26 (współautorstwo: Dorota Adamiec).

2017, Predykatywne konstrukcje z przymiotnikiem w rodzaju żeńskim w dawnej polszczyźnie - perspektywy badawcze, „Prace Filologiczne” LXXI, s. 33-44.

Słowniki

Autorstwo haseł w Elektronicznym słowniku języka polskiego XVII i XVIII wieku http://sxvii.pl