/  Konkursy / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: moduł Uniwersalia 2.2. Termin składania wniosków: 31.10.2018 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: moduł Uniwersalia 2.2. Termin składania wniosków: 31.10.2018 r.

Celem konkursu jest finansowanie projektów naukowych dotyczących badania najważniejszych dzieł kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone komentarzami.

Efektem projektów powinno być przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo, tj. zawierających gruntowne, naukowe opracowanie edytorskie, w tym filologiczne, bibliograficzne, historyczne, interpretacyjne, analityczne, etc. przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (np. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Projekty zgłaszane do konkursu powinny spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. obejmować pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z opracowaniem tekstu, jego historii, dotychczasowej recepcji oraz analizę treści oraz rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  2. obejmować pierwszą w Polsce publikację manuskryptów napisanych pierwotnie w języku obcym, zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści, a w szczególności rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego;
  3. obejmować nowe przekłady z języka oryginału wraz z gruntownym naukowym opracowaniem tekstu, jego historii oraz analizę treści oraz rozbudowany aparat krytyczny będący wynikiem oryginalnego projektu badawczego.

We wniosku Wnioskodawca wskazuje kierownika projektu. Ta sama osoba może być kierownikiem tylko jednego wniosku złożonego do konkursu danego modułu.

Czas trwania projektu to najwyżej 60 miesięcy.

Maksymalne finansowanie wynosi 1.8 mln zł. Koszty pośrednie: nie więcej niż 20% kosztów ogółem.

Kryteria oceny merytorycznej wniosku:

   1. stopień zgodności wniosku z celami i zakresem programu (skala 0-2);
   2. wartość naukowej projektu (0-3);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-3);
   4. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-2);
   5. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w projekcie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-2);
   6. możliwość wykonania projektu (0-2);
   7. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-2).

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). Należy również wydrukować wniosek z systemu OSF, podpisać przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content