/  Konkursy / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: moduł Uniwersalia 2.1. Termin składania wniosków: 31.10.2018 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: moduł Uniwersalia 2.1. Termin składania wniosków: 31.10.2018 r.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

 1. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  1. obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
  2. dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  3. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
  4. warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Czas trwania projektu to najwyżej 60 miesięcy.

Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach NPRH. Koszty pośrednie: nie więcej niż 20% kosztów ogółem.

Kryteria oceny merytorycznej wniosku:

  1. wartość naukowa monografii, w tym znaczenie dla dyscypliny, której dotyczy i promocji osiągnięć polskiej humanistyki za granicą (skala 0-2);
  2. rozpoznawalność wydawnictwa zagranicznego pod względem publikacji naukowych (0-1);
  3. kompetencje i doświadczenie tłumacza (0-2);
  4. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-2);
  5. kompetencje i doświadczenie redaktora naukowego i językowego (0-2).

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). Należy również wydrukować wniosek z systemu OSF, podpisać przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content