/  Konkursy / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: moduł Dziedzictwo narodowe. Termin składania wniosków: 31.10.2018 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: moduł Dziedzictwo narodowe. Termin składania wniosków: 31.10.2018 r.

Celem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. Do konkursu mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W konkursie będą preferowane następujące obszary:
1. społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
2. kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
3. kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
4. kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. Za kontynuowane uważa się projekty, które otrzymały finansowanie w konkursach ogłaszanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Zakres projektów:

  1. opracowanie inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
  2. opracowanie zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
  3. krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
  4. przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
  5. przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

– pierwszorzędne znaczenie dla przyszłych badań naukowych obejmujące zakres materiału, warsztat badawczy i użyteczność dla różnych dyscyplin;

– tworzenie i utrzymanie wyspecjalizowanych zespołów badawczych.

We wniosku należy wskazać kierownika projektu badawczego. Ta sama osoba może być kierownikiem tylko w jednym wniosku złożonym do konkursu danego modułu.

Moduł Dziedzictwo narodowe obejmuje finansowanie przez okres:

-5 lat projektów nowych, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 500 tys. zł, a maksymalna – 1,8 mln zł;

– 3-5 lat projektów kontynuowanych, które przed dniem złożenia wniosku były finansowane w ramach NPRH przez co najmniej 4 lata, dla których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi co najmniej 300 tys. zł, a maksymalna – 1,8 mln zł;

Dla osób zatrudnionych w jednostce wnioskującej na umowę o pracę wynagrodzenie miesięczne może wynosić maksymalnie 1800 zł miesięcznie.

Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 30% kosztów ogółem.

Kryteria oceny merytorycznej wniosku:

   1. stopień zgodności wniosków z celami, zakresem programu i znaczeniem tematu wniosku dla obszaru priorytetowego (skala 0-2);
   2. wartość naukowa projektu (0-3);
   3. dorobek naukowy kierownika projektu (0-4);
   4. kompetencje członków zespołu w zakresie prac wskazanych w programie, tj. dokumentacyjnych, edytorskich, słownikowych lub bibliograficznych (0-2);
   5. wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej (0-2);
   6. zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie (0-2);
   7. możliwość realizacji projektu (0-2).

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (osf.opi.org.pl). Należy również wydrukować wniosek z systemu OSF, podpisać przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy i przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content