/  Konkursy / Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs uproszczony. Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r.

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs uproszczony. Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r.

Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 €.

Zgodnie z wytycznymi PNFN zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

  • Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.
  • Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.
  • Fundacja wyznaczyła ze względu na ograniczone środki finansowe priorytet wspierania projektów o długofalowym działaniu, np. projekty, które mają szansę uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł finansowania na kontynuację przedsięwzięcia lub perspektywę rozwinięcia z przyznanej dotacji większego projektu. Ten aspekt powinien zostać ujęty we wniosku w opisie projektu.
  • Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie konkursu uproszczonego, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu.

Bliższe informacje

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content