/  Konkursy / Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: Program im. Iwanowskiej. Termin składania wniosków: 18 grudnia 2018 r. , godz. 15.00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: Program im. Iwanowskiej. Termin składania wniosków: 18 grudnia 2018 r. , godz. 15.00.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską:

1) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, instytutach naukowych PAN, o których mowa w art. 42 ustawy z 30.04.2010 r. o PAN, instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych lub instytutach międzynarodowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium RP lub

2) w chwili składania wniosku zatrudnione na podstawie umowy o pracę w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), w jednostce w której są zatrudnione lub

3) realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

Adresatami Programu są naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Nie ma ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

W ramach Programu będą finansowane wyjazdy, których celem jest:

  • odbycie części studiów doktoranckich;
  • zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej;
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Wyjazdy mogą trwać od 6 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1.09.2019 r. ani nie później niż 29.02.2020 r.

W ramach Program jest finansowane stypendium obejmujące koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login. Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o w danym naborze.

Więcej informacji

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

loading
Skip to content