Paweł Swoboda
Department of Onomastics
366

dr Paweł Swoboda

Education

20212022: postgraduate studies Systemy informacji geograficznej (GIS),  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

2019: PhD, Instytut Języka Polskiego PAN; thesis: Imiona w Polsce w XX w. i na początku XXI w. w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, https://doi.org/10.5281/zenodo.3786902

2009: M.A., Instytut Filologii Słowiańskiej (Wydział Filologiczny UJ); praca magisterska: Toponimy kulturowe i odantroponimiczne na wyspie Pašman

Research interests

onomastics, geoonomastics, sociolinguistics, GIS, computational linguistics

Functions

2022-2025: członek Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego

2021-2025: członek Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (MSWiA)

2019-obecnie: sekretarz redakcji czasopisma Onomastica

2010-2014 – sekretarz Rady Naukowej IJP PAN

Membership in scientific organizations

2018- Polskie Towarzystwo Onomastyczne

Publications

Other publications

Reviews

 • Swoboda, P. (2015). Seria „Biblioteka Onomastica Adriatica” [Review of the books: V. Skračić (Ed.), Toponimija otoka Paga, Zadar 2011; Toponimija kornatskog otočja, Zadar 2013]. Onomastica, 59, 470–471.
 • Swoboda, P. (2013). [Review of the books: J. David, Paměť města – názvy míst. Ostrava, Ostrava 2012; J. David, Paměť města – názvy míst. Havířov, Ostrava 2012]. Onomastica, 57, 260–262.
 • Swoboda, P. (2013). [Review of the book: M. Choroś, Nazwy złożone w toponimii śląskiej, Opole 2011]. Onomastica, 57, 251–255.
 • Swoboda, P., & Zawodzińska-Bukowiec, K. (2012). [Review of the book: K. Hengst & D. Krüger (Ed.), Familiennamen im Deutschen: Erforschung und Nachschlagewerke, Fami liennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum, Leipzig 2011]. Onomastica, 56, 229–237.
 • Swoboda, P. (2011). Seria „Biblioteka Onomastica Adriatica” [Review of the books: V. Skračić (Ed.), Toponimija otoka Pašmana, Zadar 2006; Toponimija otoka Ugljana, Zadar 2007; Toponimija otoka Vrgade, Zadar 2009; Toponimija otoka Murtera, Zadar 2010]. Onomastica, 55, 262–263.
 • Swoboda, P. (2011). [Review of the book: J.Duma, Nazwy wodne w dorzeczu Warty od Prosny po ujście do Odry (z wyłączeniem dorzecza Noteci), Część I: Nazwy rzek, Część II: Nazwy jezior, Warszawa 2010]. Onomastica, 55, 226–232.
 • Swoboda, P. (2010). [Review of the book: V.P. Šul’gač, Narisi z praslov’âns’koï antoponímíï, Kiïv 2008]. Onomastica, 54, 331–332.
 • Swoboda, P. (2010). [Review of the book: M. Želêznâk (Ed.), Doslídžennâ z onomastiki, Kiïv 2008]. Onomastica, 54, 337–339.

Conferences

 • Swoboda, P. (2023, October 19-21). Mapy księstw śląskich Wielanda/Schubartha jako źródło do badań nad toponimią Śląska [Paper presentation]. XXIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. . Uniwersytet Opolski. Opole, Polska.
 • Swoboda, P. (2023, March 15-17). Lost in standardization: when, why and how to preserve abolished place-names [Paper presentation]. The 22nd Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, Polska.
 • Swoboda, P., & Kapetanović, A. (2021, November 17). Primjena stilometrijskih metoda u filološkim istraživanjima (na primjeru tekstova starije hrvatske književnosti) [Paper presentation]. Jezikoslovne rasprave. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb, Croatia.
 • Swoboda, P. (2021, October 28). Imiona się liczą. Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie struktury ilościowej imiennictwa w Polsce [Paper presentation]. Nominarium. Instytut Języka Polskiego PAN & Polskie Towarzystwo Onomastyczne. Kraków (online). [abstract]
 • Swoboda, P. (2021, August 22-27). Spatio-temporal differentiation of first names system in Poland: a quantitative approach [Paper presentation]. 27th International Congress of Onomastic Sciences (ICOS 2021). Kraków (online). [abstract]
 • Swoboda, P., Słowiński, M., & Związek, T. (2021, June 18). Past use of the forest and its resources reflected in Polish toponymy [Paper presentation]. Extraction and distribution of forest resources in Pre-modern Europe. King’s College London, UK (online). [book of abstracts]
 • Swoboda, P. (2021, March 15). Dystrybucja przestrzenna elementów polskich i wschodniosłowiańskich w toponimii Podlasia w XVI w. i dziś [Paper presentation]. Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, Warszawa – Lublin. 
 • Kapetanović, A., & Swoboda, P. (2020, October 23-24). Stilometrija u pomoć Maruliću (Stylometry in aid of Marulić) [Paper presentation]. Trideseti Marulićevi dani (COLLOQVIVM MARVLIANVM XXX): Rukopisi hrvatskoga humanizma i renesanse (II), Split, Croatia (online).
 • Swoboda, P. (2018, October 4-6). Kartografia onomastyczna – metody, narzędzia i źródła danych [Paper presentation]. XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo”, Kazimierz Dolny.
 • Swoboda, P. (2016, November 25). Wykorzystanie metod stylometrycznych w badaniu dystrybucji geograficznej imiennictwa w Polsce [Paper presentation]. Digital Humanities Lunch (Lunch z Humanistyką Cyfrową). Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 • Swoboda, P. (2016, September 21-23). Metody stylometryczne w badaniu zróżnicowania regionalnego imiennictwa w Polsce [Paper presentation]. XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne”, Kraków.
 • Swoboda, P. (2015, October 22-23). Wprost do Rzepy. Intertekstualne nawiązania w tytułach nowych mediów społeczno-politycznych [Paper presentation]. Ogólnopolska konferencja naukowa „Onomastyka medialna”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [presentation]
 • Swoboda, P. (2015, June 29-July 1). The Electronic dictionary of hydronyms in Poland – history and realization of the project [Paper presentation]. The 17th Meeting of the Baltic Division of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), Warszawa. [presentation]
 • Swoboda, P. (2014, October 23-25). Kulturni toponimi na otoku Pašmanu [Paper presentation]. VIII. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Zadar, Croatia.
 • Swoboda, P. (2014, September 20-22). Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa w Polsce w XX i XXI w. – wybrane zagadnienia metodologiczne [Paper presentation]. XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji”, Gniezno.
 • Bijak U., & Swoboda, P. (2013, June 11-12). Nazwy wodne Polski – słownik elektroniczny [Paper presentation]. Konferencja jubileuszowa Instytutu Języka Polskiego PAN „Przyszłość językoznawstwa — językoznawstwo przyszłości”, Kraków. 
 • Swoboda, P. (2012, October 27). Narzędzia i źródła do badań onomastycznych w Internecie [Paper presentation]. Posiedzenie Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Łódź. [prezentacja1|prezentacja2]
 • Swoboda, P. (2012, October 27-29). (Nie)autentyczność mikrotoponimii na Śląsku i Pomorzu Zachodnim po 1945 r. [Paper presentation]. XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Mikrotoponimia i makrotoponimia”, Łódź.
 • Swoboda, P. (2011, September 21-22). Elektroniczny słownik nazw wodnych Polski [Paper presentation]. Seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr referencyjny” (VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne), Polanica-Zdrój.
 • Swoboda, P. (2010, September 8-10). Nazwy komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w województwie śląskim w 2006 roku [Paper presentation]. XVII Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Chrematonimy jako fenomen współczesności”, Olsztyn.

Participation in scientific projects

 • Długosz 2.0. Elektroniczny korpus i narzędzia analizy języka Jana Długosza, Instytut Języka Polskiego PAN, 2018-2022 (udział od 2019 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 31H 17 0444 84)
 • Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii, Instytu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2015-2020 (udział od 2019 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 1aH 15 0373 83)
 • Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2016-2019 (udział od 2018 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 2b H15 0216 83)
 • Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa), Instytut Slawistyki PAN, 2017-2022 (projekt NPRH nr 11H 16 0266 84)
 • Wisła – wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego, Muzeum Miejskie w Tychach, 2017-2018 (projekt dofinansowany przez MKiDN)
 • Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 2012-2017 (udział od 2016 r. w ramach umowy) (projekt NPRH nr 11H 11 004080)
 • The Dictionary of American Family Names (second edition, DAFN2), University of the West of England, Bristol, UK, Oxford University Press (udział od 2015 r.)
 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. XVII – Suplement A-Ż, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2014-2016 (projekt NPRH nr 11H 11 005082)
 • Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego, Instytut Slawistyki PAN, 2012-2016 (projekt NPRH nr 11H 11 026480)
 • Elektroniczny słownik hydronimów Polski, Instytut Języka Polskiego PAN, 2012-2015 (projekt NPRH nr 11H 12 025881)
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG