SERIES: PRACE INSTYTUTU JĘZYKA POLSKIEGO PAN

 • Nr 73: Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa, Wpływ polszczyzny na łacinę średniowieczną w Polsce, Kraków 1991
 • Nr 74: Studia Gramatyczne X, pod red. M. Grochowskiego, Kraków 1992
 • Nr 75: Aleksandra Cieślikowa, Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991
 • Nr 76: Dariusz Galasiński, Chwalenie się jako perswazyjny akt mowy, Kraków 1992
 • Nr 77: Władysław Lubaś, Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego, Kraków 1992
 • Nr 78: Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, pod red. M. Kucały i J. Reichana, Kraków 1992
 • Nr 79: Jadwiga Wronicz, Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku, Kraków 1992
 • Nr 80: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Kategoria przypadka rzeczownika hiszpańskiego w polskiej analizie kontrastywnej, Kraków 1992
 • Nr 81: Krystyna Pisarkowa, Die Code der polnischen Lyrik der achtziger Jahre, Kraków 1992
 • Nr 82: Wiesław Morawski: Angielskie elementy leksykalne w języku polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, Kraków 1992
 • Nr 83: Anna i Jan Basarowie, Polska gwarowa terminologia rolnicza. Przygotowanie gleby, uprawa ziemniaków, Kraków 1992
 • Nr 84: Ireneusz Bobrowski, Językoznawstwo racjonalne. Z zagadnień teorii językoznawczej i metodologii opisów gramatycznych, Kraków 1993
 • Nr 85: Katarzyna Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 1993
 • Nr 86: Krystyna Holly, Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny, Kraków 1993
 • Nr 87: Indeks a tergo do „Słownika staropolskich nazw osobowych”, pod red. A. Cieślikowej i M. Malec, Kraków 1993
 • Nr 88: Joanna Okoniowa, Przeciwstawienia kierunkowe w języku polskim, Kraków 1994
 • Nr 89: Krystyna Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków 1994
 • Nr 90: Studia Historycznojęzykowe I, pod red. Z. Krążyńskiej i M. Kucały, Kraków 1994
 • Nr 91: Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838, tom II: Anatomia. Jednowyrazowe nazwy motywowane, Kraków 1994
 • Nr 92: Tadeusz Szczerbowski, O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, Kraków 1994
 • Nr 93: Studia Gramatyczne XI, pod red. I. Bobrowskiego i H. Wróbla, Kraków 1995
 • Nr 94: Maria Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994
 • Nr 95: Maria Sadowska, Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją, Kraków 1996
 • Nr 96: Katarzyna Węgrzynek, Składnia przymiotnika polskiego w ujęciu generatywno-transformacyjnym, Kraków 1995
 • Nr 97: Studia Dialektologiczne I, pod red. B. Dunaja i J. Reichana, Kraków 1996
 • Nr 98: Barbara Czopek-Kopciuch, Adaptacje niemieckich nazw miejscowych w języku polskim, Kraków 1995
 • Nr 99: Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich, pod red. H. Wróbla, Kraków 1996
 • Nr 100: Studia Historycznojęzykowe II, pod red. M. Kucały i W. Rzepki, Kraków 1996
 • Nr 101: Krystyna Kowalik, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków 1997
 • Nr 102: Wiesław Lubaszewski, Gramatyka leksykalna w maszynowym słowniku języka polskiego, Kraków 1997
 • Nr 103: Elżbieta Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Część III, Kraków 1997
 • Nr 104: Maciej Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997
 • Nr 105: Tadeusz Szczerbowski, Gry językowe w przekładach ”Ulissesa” Jamesa Joyce’a, Kraków 1998
 • Nr 106: Krystyna Pisarkowa, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie, Kraków 1998
 • Nr 107: Jadwiga Waniakowa, Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kraków 1998
 • Nr 108: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Cz. I: A-O, pod red. T. Smółkowej, Kraków 1998
 • Nr 109: Indeks alfabetyczny wyrazów z kartoteki ”Słownika gwar polskich”. Tom I: A-O, tom II: P-Ż, pod red. J. Reichana, Kraków 1999
 • Nr 110: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985-1992. Część II: P-Ż, pod red. T. Smółkowej, Kraków 1999
 • Nr 111: Studia Historycznojęzykowe III, pod red. K. Rymuta i W. R. Rzepki, Kraków 2000
 • Nr 112: Marian Kucała, Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice, Kraków 2000
 • Nr 113: Teresa Smółkowa, Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej, Kraków 2001
 • Nr 114: Studia Dialektologiczne II, pod red. J. Okoniowej i B. Dunaja, Kraków 2002
 • Nr 115: Jadwiga Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków 2003
 • Nr 116: Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003
 • Nr 117: Małgorzata Magda-Czekaj, Historyczne nazwiska ludności Olesna na Śląsku Opolskim, Kraków 2003
 • Nr 118: Kazimierz Rymut, Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe , Kraków 2003
 • Nr 119: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Część I: A-H, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2004
 • Nr 120: Barbara Czopek-Kopciuch, Nazwiska polskie w Zagłębiu Ruhry, Kraków 2004
 • Nr 121: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Część II: I-O, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2004
 • Nr 122: Beata Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005
 • Nr 123: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Część III: P-Ś, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2005
 • Nr 124: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Część IV: T-Ż; Suplement do cz. I-III, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2006
 • Nr 125: Elżbieta Belcarzowa, Polskie i czeskie źródła przekładu Biblii Leopolity, Kraków 2006
 • Nr 126: Małgorzata B. Majewska, Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna, Kraków 2006
 • Nr 127: Studia Dialektologiczne III, pod red. J. Okoniowej, Kraków 2006
 • Nr 128: Bożena Sieradzka-Baziur, Między błogosławieństwem a przekleństwem. Zagadnienia języka religijnego w twórczości Jana Kasprowicza, Kraków 2006
 • Nr 129: Katarzyna Skowronek, Między sacrum a profanum. Studium językoznawcze listów pasterskich Konferencji Episkopatu Polski (1945-2005), Kraków 2006
 • Nr 130: Felicja Wysocka, Polska terminologia lekarska do roku 1838. Tom III: Anatomia. Nazwy dwuwyrazowe, Kraków 2007
 • Nr 131: Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii Królowej Zofii (Genesis-Iosue), Kraków 2008
 • Nr 132: Dorota Adamiec, Frazeologia religijna okresu baroku (na tle tendencji kulturowych epoki), Kraków 2007
 • Nr 133: Rafał L. Górski, Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe, Kraków 2008
 • Nr 134: Studia Dialektologiczne IV, pod red. H. Kurek, A. Tyrpy i J. Wronicz, Kraków 2010
 • Nr 135: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Część I: A-D, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2010
 • Nr 136: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Część II: E-J, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2010
 • Nr 137: Małgorzata Magda-Czekaj, Wybrane typy słowotwórcze nazwisk okresu średniopolskiego w ujęciu historyczno-społecznym, Kraków 2011
 • Nr 138: Barbara Grabka, Obrzędowość roku kościelnego w gwarach polskich. Od adwentu do zapustów, Kraków 2012
 • Nr 139: Helena Grochola-Szczepanek, Język mieszkańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, Kraków 2012
 • Nr 140: Bogumił Ostrowski, Białoruskie gwary Grodzieńszczyzny. Wybrane zagadnienia, Kraków 2013
 • Nr 141: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Część III: K-M, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2013
 • Nr 142: Urszula Bijak, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, Kraków 2013
 • Nr 143: Halszka Górny, Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna, Kraków 2013
 • Nr 144: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Część IV: N-R, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2013
 • Nr 145: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Część V: S-U, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2014
 • Nr 146: Anna Kostecka-Sadowa, Rzeczownikowe zapożyczenia wschodniosłowiańskie w gwarach polskich, Kraków 2015
 • Nr 147: Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001-2005. Część VI: V-Ż, pod red. T. Smółkowej, Kraków 2015
 • Nr 148: Agnieszka Maciąg-Fiedler, Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza, Kraków 2016
 • Nr 149: Iwona Nobis, Rozwój fleksji nazw miejscowych w języku polskim, Kraków 2016
Ikona z ludzikiem do otwierania panelu kontrolnego WCAG
Aa+
Aa-
Ikona kontrastu
Ikona linku
Ikona skali szarości
Ikona zmiany na czytelne czcionki
Ikona resetu ustawień WCAG