/  Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: Program im. Iwanowskiej. Termin składania wniosków: 18 grudnia 2018 r. , godz. 15.00.

Konkursy

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską: 1) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l) Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w polskich uczelniach, o

Więcej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: konkurs START. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkursy

Adresami konkursu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe); są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; nie przekroczyli wieku

Więcej

Konkursy Fundacji Kościuszkowskiej. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkursy

Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA. Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe, prowadzenie wykładów oraz granty badawcze. Projekty mogą dotyczyć dowolnej tematyki. We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5

Więcej

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs uproszczony. Termin składania wniosków: 3 grudnia 2018 r.

Konkursy

Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 10 000 €. Zgodnie z wytycznymi PNFN zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych

Więcej

Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, konkurs główny. Termin składania wniosków: 31 października 2018 r.

Konkursy

Fundacja wspiera przedsięwzięcia w dziedzinie: nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. Dla wniosków o dofinansowanie badań naukowych PNFN wyznaczyła cztery priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy. procesy europeizacji. zmiana norm i wartości. wielojęzyczność.

Więcej
loading