/  Search: nowe studia leksykograficzne

Sieradzka-Baziur Bożena

prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur   1988 − magister filologii polskiej Praca magisterska: Struktura i semantyka listów Brunona Schulza napisana i obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Zarębiny. Podmiot nadający tytuł zawodowy: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie.   1998 − doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Rozprawa doktorska: Wyrażanie emocji w polskich utworach Jana

Read more

Magda-Czekaj Małgorzata

dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, prof. IJP PAN   ORCID: orcid.org/0000-0002-8976-8205   Wykształcenie 2012 r. – dr hab. n. hum. z zakresu językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 r. – dr n. hum. z zakresu językoznawstwa, Uniwersytet Opolski   Obszary badań naukowych Onomastyka historyczna i współczesna: historyczne procesy kształtowania się nazw własnych,

Read more

Górny Halszka

dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN Stopnie naukowe doktor – Uniwersytet Jagielloński doktor habilitowany – Instytut Języka Polskiego PAN Publikacje Monografie Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV–XIX w.), Rzeszów 2004. Nazwy własne w piśmiennictwie pamiętnikarskim XIX wieku. Perspektywa funkcjonalno-tekstologiczna, Kraków 2013. Słowniki Antroponimia Polski od XVI do końca

Read more

Deptuchowa Ewa

dr hab. Ewa Deptuchowa, prof. IJP PAN Publikacje I. Publikacje słownikarskie [Współudział w redakcji artykułów słownikowych] Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. VI–XI, Wrocław, Kraków 1971–2002. Mały słownik zaginionej polszczyzny, redaktor naukowy: Felicja Wysocka; opracowali: E. Deptuchowa, M. Frodyma, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2003, s. 397.[rec.: B. Nowowiejski, Białostockie Archiwum

Read more

Gruszczyński Włodzimierz

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński Przebieg pracy zawodowej Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawca, uczeń prof. Zygmunta Saloniego. W latach 1978-2009 pracował w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kolejno jako asystent stażysta, asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny). Przez wiele lat pełnił obowiązki lektora języka polskiego za granicą – na uniwersytetach w Bukareszcie (1980-1983) oraz w Uppsali i

Read more

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków


+48 (12) 632-56-92

Skip to content